HUAWEI Ascend G6 4G umožňuje lepšie zdieľanie a zážitky zo sveta bez hraníc

Spo­loč­nosť Huawei, pop­red­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ rie­še­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných a te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (ITC), pred­sta­vi­la na veľtr­hu GSMA Mo­bi­le World Con­gress (MWC) 2014 te­le­fón HUAWEI As­cend G6 4G. No­vý múd­ry te­le­fón s pri­po­je­ním 4G LTE vra­cia do sve­ta smar­tfó­nov opäť ľah­kosť ov­lá­da­nia a ot­vá­ra fa­reb­ný svet zá­ba­vy a no­vých spô­so­bov pri­po­je­nia bez hra­níc. S 4,5 pal­co­vým qHD dis­ple­jom, 5 me­ga­pixelo­vým pred­ným fo­toa­pa­rá­tom a uží­va­teľ­ským roz­hra­ním Emo­tion 2.0 je HUAWEI As­cend G6 4G ideál­nym spo­loč­ní­kom pre tých, kto­rí chcú svo­je zá­žit­ky lep­šie zdie­ľať.

HUAWEI Ascend G6 4G_LTE_Group1_Product photo_EN_JPG_20140211_.jpg

„HUAWEI As­cend G6 4G je štý­lo­vý, fa­reb­ný a nes­mier­ne rých­ly smar­tfón, kto­ré­ho úlo­hou je pre­ko­ná­vať pre­káž­ky," uvá­dza Ri­chard Yu, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Huawei Con­su­mer Bu­si­ness Group. „Vďa­ka prak­tic­ké­mu pri­po­je­niu 4G LTE, ľah­ko ov­lá­da­teľ­né­mu roz­hra­niu a dy­na­mic­ký­mi fo­toa­pa­rát­mi, kto­ré po­nú­ka­jú množ­stvo príl­eži­tos­tí k fo­tog­ra­fo­va­niu, pl­ní Huawei náš sľub „ot­vá­rať mož­nos­ti" ďal­ším ľu­dom po ce­lom sve­te."

HUAWEI As­cend G6 4G oži­vu­je pes­tré far­by svo­jím kriš­tá­ľo­vo jas­ným 4,5pal­co­vým qHD 960 x 540 LCD dis­ple­jom a 245 PPI. S hrúb­kou 7,85 mm a hmot­nos­ťou 115 g sta­via As­cend G6 4G na štý­lo­vom di­zaj­ne ob­ľú­be­né­ho smar­tfó­nu As­cend P6 v tva­re „dvo­ji­té­ho C" a pre­dá­va sa v ra­de fa­reb­ných pre­ve­de­ní, vrá­ta­ne čier­nej so svet­lo ko­vo­vou še­dou ale­bo ru­žo­vo zla­tou, ale­bo v bie­lej s ru­žo­vou či šam­pan­skej zla­tej. HUAWEI As­cend G6 sa rov­na­ko do­dá­va v 7,55 mm ten­kej 3G ver­zii, a to v čier­nej, bie­lej, ru­žo­vej, zla­tej ale­bo mod­rej far­be.

Sr­dcom te­le­fó­nu je vý­kon­ný štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,2 GHz a ro­bus­tná 2000 mAh lit­hium-po­ly­me­ro­vá ba­té­ria, kto­rá umož­ňu­je až 30 per­cen­tnú ús­po­ru ener­gie. HUAWEI As­cend G6 4G dis­po­nu­je pri­po­je­ním 4G LTE, vďa­ka čo­mu je pri­po­je­ný na sieť rých­lej­šie a spo­ľah­li­vej­šie ako pred­tým. Pri rých­los­ti až 150 Mbps stiah­ne­te film za nie­koľ­ko mi­nút ale­bo od­oš­le­te pra­cov­ný sú­bor za pár se­kúnd. In­te­li­gent­ný fo­toal­bum, inter­net, upo­zor­ne­nia a ria­de­nie práv pos­ky­tu­jú úpl­nú kon­tro­lu nad zdie­ľa­ný­mi in­for­má­cia­mi. Fun­kcia „one key scan" na­vy­še udr­žu­je špič­ko­vým vý­kon pros­tred­níc­tvom mož­nos­tí ako „sle­do­va­nie rých­los­ti te­le­fó­nu", „ús­po­ra ener­gie", „čis­te­nie pa­mä­ti" a „fil­ter spa­mu". As­cend G6 4G tak­tiež pod­po­ru­je tech­no­ló­giu NFC pre mo­bil­né plat­by.

HUAWEI As­cend G6 je vy­ba­ve­ný naj­nov­šou ver­ziou in­tui­tív­ne­ho a ľah­ko ov­lá­da­teľ­né­ho uží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Emo­tion UI 2.0, kto­ré smar­tfón sprís­tup­nia sku­toč­ne kaž­dé­mu. Na­vi­gá­ciu vý­raz­ne uľah­ču­je nas­ta­vi­teľ­ná vý­cho­dis­ko­vá ob­ra­zov­ka a pok­ro­či­lej­šie uží­va­teľ­ské roz­hra­nie „Stan­dard" a „Sim­pli­ci­ty". V sú­la­de so svo­ji­mi pre­fe­ren­cia­mi si mož­no vy­brať z viac ako 1000 rôz­nych mo­tí­vov.

As­cend G6 4G po­nú­ka zdo­ko­na­le­né fo­tog­ra­fic­ké fun­kcie vďa­ka ti­pom na zos­tro­va­nie a náh­ľa­dom (vlas­tná tech­no­ló­gia Huawei). Šošov­ka so štyr­mi plas­to­vý­mi pr­vka­mi (4P) na 5 me­ga­pixelo­vom pred­nom fo­toa­pa­rá­te umož­ňu­je spon­tán­ne fo­te­nie so zvu­ko­vým ov­lá­da­ním, auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­va­nie scé­ny a auto­ma­tic­kú re­tuš tvá­re. As­cend G6 4G má ši­ro­kouh­lý zá­ber 88 stup­ňov a umož­ňu­je vy­tvá­rať úch­vat­né fo­tog­ra­fie, kto­ré oh­ro­mia va­šich pria­te­ľov a prí­buz­ných. Fo­tog­ra­fiám do­dá­te ďal­ší roz­mer fun­kciou „Voi­ce Pho­to", kto­rá vy­fo­tí sním­ku a nah­rá k nej 10 se­kun­do­vý zvu­ko­vý zá­znam. Tie po­tom mož­no zdie­ľať na Fa­ce­boo­ku a na so­ciál­nych sie­ťach. Nap­rík­lad sa mô­že jed­nať o fo­tog­ra­fie zo svad­by, kde zvu­ko­vo i ob­ra­zo­vo za­chy­tí­te, ako si že­ních a ne­ves­ta ho­vo­ria svo­je „áno".

Za­dný 8me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát so sve­tel­nos­ťou AF BSI f/2.0 ďa­lej po­nú­ka ne­ko­neč­né mož­nos­ti skú­ma­nia oko­lia viac­ná­sob­nou expo­zí­ciou, ho­ri­zon­tál­nym fo­te­ním a pa­no­ra­ma­tic­ký­mi fun­kcia­mi, a to vďa­ka šo­šov­ke s pia­ti­mi plas­to­vý­mi pr­vka­mi (5P). Pros­tred­níc­tvom fun­kcie hla­som ak­ti­vo­va­nej hands-free „sel­fie" mô­že­te uká­zať svo­ju naj­lep­šiu pó­zu. Na­tá­ča­nie ale­bo fo­te­nie je te­raz s te­le­fó­nom As­cend G6 veľ­mi ľah­ké vďa­ka za­bu­do­va­né­mu sní­ma­ču So­ny IMX134, mod­ré­mu skle­ne­né­mu infra­čer­ve­né­mu filtru a in­teg­ro­va­né­mu bles­ku, kto­ré za­is­ťu­jú os­tré a jas­né sním­ky.

Huawei As­cend G6 bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný od má­ja 2014za od­po­rú­ča­nú ce­nu 249 Euro.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter