Huawei na MWC 2014: Zmeňte svoju predstavu o svete s radom 4G LTE

Spo­loč­nosť Huawei, pop­red­ný sve­to­vý pos­ky­to­va­teľ rie­še­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (ICT) dnes na veľtr­hu GSMA Mo­bi­le World Con­gress (MWC) 2014 pred­sta­vi­la ce­lý rad za­ria­de­ní s tech­no­ló­giou 4G LTE. Me­dzi nich pat­rí naj­ten­ší 7pal­co­vý phab­let (kom­bi­ná­cie te­le­fó­nu a tab­le­tu) HUAWEI Me­dia­Pad X1, múd­ry ko­mu­ni­kač­ný ná­ra­mok HUAWEI Tal­kBand B1, 8pal­co­vý tab­let HUAWEI Me­dia­Pad M1, smar­tfón HUAWEI As­cend G6 4G a sve­to­vo pr­vý mo­bil­ný Wi-Fi hot­spot LTE Cat6 HUAWEI E5786.

„Tech­no­ló­gia LTE v nas­le­du­jú­cich troch ro­koch za­zna­me­ná vý­raz­ný rast. Vy­so­ko­rý­chlos­tné sie­te sa to­tiž vý­raz­ne roz­ši­ru­jú, čo ve­die k ob­rov­ské­mu ná­ras­tu ob­je­mu pre­no­su mo­bil­ných dát," uvie­dol Ri­chard Yu, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Huawei Con­su­mer Bu­si­ness Group. „Ten­to ná­rast, spô­so­be­ný in­ten­zív­nej­ším strea­mo­va­ním vi­dea i te­le­fo­no­va­ním, bu­de vy­ža­do­vať ino­va­tív­ne, high-en­do­vé 4G LTE za­ria­de­nia. A prá­ve tie sú v ro­ku 2014 pre Huawei prio­ri­tou. Vďa­ka náš­mu pro­duk­to­vé­mu ra­du za­ria­de­ní pre tech­no­ló­giu 4G LTE a na­ším od­bor­ným zna­los­tiam ako pop­red­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa sie­tí LTE je Huawei Con­su­mer Bu­si­ness Group veľ­mi dob­re prip­ra­ve­ná umož­ňo­vať viac ľu­dom ži­vot bez hra­níc v ére 4G LTE.

  • HUAWEI Me­dia­Pad X1 spo­je­ním fun­kcie smar­tfó­nu a tab­le­tu umož­ňu­je kom­plexnú mo­bil­nú ko­mu­ni­ká­ciu. HUAWEI Me­dia­Pad X1 vá­ži 239 g a je hru­bý iba 7,18 mm. Pos­ky­tu­je vý­ni­moč­ne po­hodl­né a ľah­ké ov­lá­da­nie, a to do­kon­ca i jed­nou ru­kou. Se­dem­pal­co­vý ka­pa­cit­ný do­ty­ko­vý 10bo­do­vý dis­plej LTPS HD z roz­lí­še­ním 1200 x 1920 bo­dov vy­tvá­ra neu­ve­ri­teľ­ne os­trý a dy­na­mic­ký ob­raz a má vy­ni­ka­jú­ci po­mer dis­ple­ja k te­lu s hod­no­tou 80 %. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 5000 mAh umož­ňu­je úžas­ných 21 dní pre­vádz­ky v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me a viac ako päť dní nep­retr­ži­té­ho pou­ží­va­nia.

HUAWEI MediaPad X1_Black group05_Horizontal_Front_Product photo_EN_JPG_2....jpg

  • HUAWEI Tal­kBand B1 je do­ko­na­lé hyb­rid­né ko­mu­ni­kač­né („talk and track") mo­bil­né prís­lu­šen­stvo („múd­ry fit­ness ná­ra­mok") pre lep­šie spo­je­nie so sve­tom. Umož­ňu­je bez­drô­to­vé vo­la­nie a den­né sle­do­va­nie po­hy­bo­vých ak­ti­vít. HUAWEI Tal­kBand B1 má bez­drô­to­vé slú­chad­lo s roz­hra­ním Blue­tooth™ 4.1, kto­ré umož­ňu­je až se­dem ho­dín nep­retr­ži­té­ho ho­vo­ru, a 1,4 pal­co­vý flexibil­ný dis­plej OLED. Pod­po­ru­je bez­drô­to­vé vo­la­nie na za­ria­de­niach kom­pa­ti­bil­ných s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 2.3+ a iOS 5.0+, a ľah­ko sa syn­chro­ni­zu­je cez NFC. HUAWEI Tal­kBand B1 sle­du­je po­čet vy­ko­na­ných kro­kov, prej­de­nú vzdia­le­nosť a množ­stvo spá­le­ných ka­ló­rií pre za­cho­va­nie dob­rej te­les­nej kon­dí­cie. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 90 mAH vy­dr­ží šesť dní bez nut­nos­ti do­bí­ja­nia.
  • HUAWEI Me­dia­Pad M1 je všes­tran­ný zá­bav­ný sys­tém v tab­le­te. Má 8pal­co­vý HD IPS viac­do­ty­ko­vý ka­pa­cit­ný dis­plej s roz­lí­še­ním 800x1280 bo­dov, vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou Huawei SWS, dva rep­ro­duk­to­ry vpre­du a dva mik­ro­fó­ny pre lep­šiu kva­li­tu zvu­ku a ste­reo­fón­ne efek­ty. Jad­rom za­ria­de­nie je 1,6 GHz štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor a vy­so­ko vý­kon­ná ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 4800 mAh. HUAWEI Me­dia­Pad M1 na jed­no na­bi­tie zvlád­ne preh­rať až 8 ho­dín vi­deo­záz­na­mu.

HUAWEI MediaPad M1_White_Front_Product photo_EN_JPG_20140211_.jpg

  • Smar­tfón HUAWEI As­cend G6 4G oži­vu­je far­by po­mo­cou kriš­tá­ľo­vo čis­té­ho 4,5pal­co­vé­ho qHD LCD dis­ple­ja s hus­to­tou 245 PPI. Sr­dce prís­tro­ja tvo­rí štvor­jad­ro­vý 1,2 GHz pro­ce­sor a ro­bus­tná 2000mAh ba­té­ria s až 30% ús­po­rou ener­gie. HUAWEI As­cend G6 4G s tech­no­ló­giou 4G LTE umož­ňu­je rých­lej­šie a spo­ľah­li­vej­šie spo­je­nie. Vďa­ka rých­los­tiam až 150 Mbps mož­no fil­my stiah­nuť za pár mi­nút a pra­cov­né do­ku­men­ty nah­rať v prie­be­hu se­kúnd.

HUAWEI Ascend G6 4G_LTE_Group1_Product photo_EN_JPG_20140211_.jpg

  • Mo­bil­ný Wi-Fi hot­spot HUAWEI E5786 umož­ňu­je pri­po­je­nie až 10 za­ria­de­ní bles­ko­vou rých­los­ťou 300 Mbps, vďa­ka kto­rej zvlád­ne stiah­nu­tie HD fil­mu za 30 se­kúnd. Je to pr­vý mo­bil­ný Wi-Fi hot­spot, kto­rý pod­po­ru­je roz­hra­nie Wi-Fi 802.11ac 2x2 MI­MO a s ag­re­gá­ciou pre­no­sov umož­ňu­je bez­pre­ce­den­tnú sta­bi­li­tu spo­je­nia.

Na veľtr­hu CES 2014 spo­loč­nosť Huawei uká­za­la svo­ju sna­hu pos­ky­to­vať vý­ni­moč­né pri­po­je­nie pre do­má­ce pros­tre­die. Na veľtr­hu MWC 2014 bu­de Huawei na­ďa­lej pos­ky­to­vať zá­žit­ky in­teg­ro­va­né­ho pri­po­je­nia, kto­ré vy­ho­vu­je po­žia­dav­kám ultra­ši­ro­ko­pás­mo­vej éry. Pred­sta­ví duál­ny ko­mu­ni­kač­ný ka­nál Ho­me Ga­teways, pev­né sie­ťo­vé za­ria­de­nie fun­gu­jú­ce na sie­ťach VDSL a GE (Gi­ga-Et­her­net) a in­teg­ro­va­né hyb­rid­né za­ria­de­nia VDSL + GE + LTE, kto­ré umož­ňu­je vy­so­ko­rý­chlos­tné pri­po­je­nie pre do­mác­nosť. Huawei rov­na­ko pred­sta­vu­je ďal­šiu ge­ne­rá­ciu OTT boxu HUAWEI M220. Ten je vy­ba­ve­ný či­pom pre de­kó­do­va­nie mé­dií a po­nú­ka kva­lit­né vi­deá vo vy­so­kom roz­lí­še­ní. OTT box spĺňa po­žia­dav­ky zá­ba­vy vo via­ce­rých mies­tnos­tiach a na via­ce­rých za­ria­de­niach, a ope­rá­to­rom po­nú­ka do­ko­na­lej­šiu ochra­nu di­gi­tál­nych práv.

Huawei tak­tiež pred­sta­ví svoj pr­vý smar­tfón 4G LTE na sie­ti TD-LTE Carrier Ag­gre­ga­tion (CA), kto­rý umož­ňu­je download rých­los­ťou až 220 Mbps. Huawei usi­lu­je o roz­ší­re­nie prie­pus­tnos­ti ag­re­go­va­ním via­ce­rých pre­no­sov a dú­fa, že to­to rie­še­nie sa sta­ne ne­vyh­nut­nou fun­kciou v pok­ro­či­lých sie­ťach LTE. Oce­nia ho ope­rá­to­ri, kto­rí sa sna­žia zá­kaz­ní­kom pos­ky­to­vať rých­lej­šie mo­bil­né ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie.

Huawei tak­tiež pred­ve­die no­vý prie­mys­lo­vý štan­dard - for­mát H.265 High Ef­fi­cient Vi­deo Co­ding (HEVC), nás­tup­cu for­má­tu H.264. No­vý for­mát po­má­ha us­po­ko­jiť ras­tú­ce po­žia­dav­ky spot­re­bi­te­ľov na mo­bil­né vi­deo. S vy­uži­tím no­vých tech­no­ló­gií zlep­šu­je pri pre­no­se zvu­ku a ob­ra­zu v štan­dar­dnom roz­lí­še­ní cel­ko­vé strea­mo­va­nie, kva­li­tu kó­do­va­nia, spra­co­va­nie a na­ča­so­va­nie, a to rých­los­ťou 1-2 Mbps a kva­li­tou 720P (1280 x 720).

Úpl­ný rad vý­rob­kov Huawei je k vi­de­niu na MWC 2014 od 24. do 27. Feb­ruára 2014. Stá­nok Huawei Con­su­mer Bu­si­ness Group #3I30 náj­de­te na Fi­ra Gran Via v Ha­le 3.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter