Zákaznícka báza O2 narástla v roku 2013 o viac ako 185 tisíc zákazníkov

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia do­siah­la v ro­ku 2013 vý­no­sy vo vý­ške 207,8 mil. €, čo op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu ro­ku pred­sta­vu­je ná­rast o 8,1%. Vý­no­sy O2 v štvr­tom kvar­tá­li ro­ka 2013 do­siah­li 52,9 mil. €, čo bo­lo v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní o 4,4% viac. K 31. de­cem­bru vzrást­la zá­kaz­níc­ka bá­za spo­loč­nos­ti o 13,7% na viac ako 1,539 mil. O2 zá­ro­veň do­sia­hlo v pos­led­nom kvar­tá­li ro­ku 2013 klad­ný pre­vádz­ko­vý zisk pred od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou (OIB­DA), kto­rý op­ro­ti vla­ňaj­šku na­rás­tol o vy­še 21 %.

Pre O2 bol up­ly­nu­lý rok ús­peš­ný. Aj po sied­mich ro­koch kon­ti­nuál­ne bo­ju­je­me s tr­ho­vý­mi ne­duh­mi tým, že pri­ná­ša­me na­šim zá­kaz­ní­kom no­vé pro­duk­ty, služ­by a tech­no­ló­gie. Fé­ro­vý a tran­spa­rent­ný prís­tup, ako aj rov­na­ko vý­hod­né pod­mien­ky pre no­vých zá­kaz­ní­kov aj pre zá­kaz­ní­kov kto­rí sú s na­mi dlh­šie, je to, čo si s na­mi už auto­ma­tic­ky spá­ja­jú. Na­vy­še, nás už pia­ty rok po se­be od­me­ni­li ti­tu­lom Ope­rá­tor ro­ka. Rov­na­ký prís­tup je pre nás dô­le­ži­tý aj v rám­ci fir­my. Sta­li sme sa Naj­lep­ším za­mes­tná­va­te­ľom ro­ku 2013 (pod­ľa ne­zá­vis­lé­ho pries­ku­mu spo­loč­nos­ti AON Hewitt), a to vďa­ka skve­lej fi­rem­nej kul­tú­re a vy­so­kej an­ga­žo­va­nos­ti mo­jich ko­le­gov. At­rak­tív­na a kon­ku­ren­cies­chop­ná po­nu­ka nám pri­ná­ša kon­ti­nuál­ny rast zá­kaz­níc­kej bá­zy. Tá dnes po­čí­ta s viac než 1,5 mi­lió­nom zá­kaz­ní­kov," uvie­dol Ra­mi­ro La­far­ga, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia.

Cel­ko­vé vý­no­sy O2 v ro­ku 2013 vzrást­li me­dzi­roč­ne o 8,1% na 207,8 mil. €. V pos­led­nom štvrťro­ku do­siah­li 52,9 mil. €, čo je o 4,4% viac ako v po­rov­na­teľ­nom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb do­sia­hol v ro­ku 2013 vý­šku 7,0 €, AR­PU u zá­kaz­ní­kov pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry pred­sta­vo­val 14,6 €.

K 31. de­cem­bru 2013 do­sia­hol po­čet ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov viac ako 1,539 mil. Op­ro­ti po­rov­na­teľ­né­mu ob­do­biu pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka to pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 13,7%, pri­čom od za­čiat­ku ro­ka 2013 za­zna­me­na­lo O2 čis­tý ná­rast zá­kaz­níc­kej bá­zy o vy­še 185 ti­síc. Za tým­to ná­ras­tom stál tak­mer pä­ti­no­vý (17,4%) me­dzi­roč­ný ná­rast zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na vy­še 773 ti­síc, za­tiaľ čo po­čet zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb vzrás­tol me­dzi­roč­ne o 10,2% na 766 ti­síc.

Od 1. ja­nuá­ra 2013 do 31. de­cem­bra 2013 si zá­kaz­ní­ci do sie­te O2 pre­nies­li 114 ti­síc te­le­fón­nych čí­sel.

Na zá­kla­de pries­ku­mu ne­zá­vis­lej agen­tú­ry Ip­sos Tam­bor a spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia do­sia­hlo O2 opäť naj­vyš­šiu úro­veň spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­kov spo­me­dzi všet­kých slo­ven­ských mo­bil­ných ope­rá­to­rov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter