Prieskum spoločnosti MasterCard odhaľuje prehľad o mobilných platbách na základe trinástich miliónov komentárov

Spo­loč­nost Mas­ter­Card dnes zve­rej­ni­la dru­hú vý­roč­nú ce­los­ve­to­vú štú­diu Mas­ter­Card Mo­bi­le Pay­ment Stu­dy, kto­rá sle­do­va­la vy­še 13 mi­lió­nov ko­men­tá­rov na Twit­te­ri, Fa­ce­boo­ku a inter­ne­to­vých blo­goch a fó­rach z ce­lé­ho sve­ta. Štú­dia uká­za­la zlep­šu­jú­ci sa pos­toj k mo­bil­ným plat­bám a rých­ly ná­rast pou­ží­va­nia stra­ny spot­re­bi­te­ľov a ak­cep­tá­cie zo stra­ny ob­chod­ní­kov. Ob­chod­ní­ci vy­ka­zu­jú až 88% po­zi­tív­ne hod­no­te­nie, pri­čom mno­hí z nich po­va­žu­jú ak­cep­tá­ciu mo­bil­ných pla­tieb za kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Keď­že spot­re­bi­te­lia sú čo­raz prís­tup­nej­ší mo­bil­ným spô­so­bom plat­by, ob­chod­ní­ci, kto­rí ta­ké­to spô­so­by plat­by ne­pod­po­ru­jú, sa mô­žu ča­som ocit­núť v ne­vý­ho­de.

Vý­skum upo­zor­ňu­je na rok 2013 ako na rok, v kto­rom mo­bil­né plat­by preš­li od „kon­cep­tu k os­vo­je­niu." „Os­vo­ji­te­lia," či­že tí, kto­rí si mo­bil­né plat­by os­vo­ji­li a za­ča­li ich pou­ží­vať, bo­li ini­ciá­tor­mi 81 % všet­kých skú­ma­ných kon­ver­zá­cií v ro­ku 2013. To­to zis­te­nie pred­sta­vu­je zvrat v po­rov­na­ní s ro­kom 2012, keď ma­lo skú­se­nos­ti s pro­duk­tom iba 32 % ľu­dí dis­ku­tu­jú­cich o mo­bil­ných plat­bách. Ho­ci opatr­nosť v sú­vis­los­ti s mo­bil­ný­mi plat­ba­mi na­ďa­lej pretr­vá­va, štú­dia uka­zu­je, že spot­re­bi­te­lia a ob­chod­ní­ci preš­li od otá­zok ty­pu „pre­čo pou­ží­vať mo­bil­né plat­by?" k otáz­kam ty­pu „kto­rá mož­nosť mo­bil­nej plat­by by sa ma­la vy­užiť?" Rok 2014 mô­že byť te­da ro­kom, po­čas kto­ré­ho sa bu­dú vy­tvá­rať dl­ho­do­bé pre­fe­ren­cie mo­bil­ných zna­čiek a na­ku­po­va­nia, čo zna­me­ná, že tým, kto­rí uva­žu­jú o mo­bil­ných plat­bách, by sa moh­lo vy­pla­tiť pri­dať sa k to­mu­to no­vé­mu tren­du.

Spot­re­bi­te­lia si os­vo­ju­jú rie­še­nia mo­bil­ných pla­tieb:

  • Os­vo­je­nie stú­pa, roz­pa­ky us­tu­pu­jú: Roz­pa­ky sú­vi­sia­ce s mož­nos­ťa­mi mo­bil­ných pla­tieb, zis­te­né v ro­ku 2012, nah­ra­di­li dis­ku­sie za­me­ria­va­jú­ce sa na kva­li­tu a od­ol­nosť rôz­nych pro­duk­tov. Pries­kum uka­zu­je, že spot­re­bi­te­lia preš­li od otá­zok, či vô­bec mo­bil­né plat­by vy­uží­vať (tre­tia naj­dis­ku­to­va­nej­šia té­ma v ro­ku 2012) k roz­ho­do­va­niu sa, kto­rú mož­nosť mo­bil­nej plat­by by ma­li pou­ží­vať (dru­há naj­dis­ku­to­va­nej­šia té­ma v ro­ku 2013).
  • Vý­raz­ne zme­ny v kon­ver­zá­ciách: Spot­re­bi­te­lia, kto­rí si os­vo­ji­li no­vé mož­nos­ti plat­by, te­raz udá­va­jú tón vo väč­ši­ne kon­ver­zá­cií (81 %). V ro­ku 2012 bo­li v ich po­zí­cii so 68 %ami spot­re­bi­te­lia, kto­rí no­vé mož­nos­ti za­tiaľ vy­uží­vať ne­za­ča­li. To naz­na­ču­je, že spot­re­bi­te­lia preš­li od dis­ku­sií o mo­bil­ných plat­bách po tes­to­va­nie ich rôz­nych mož­nos­tí.
  • Po­zi­tív­nej­šie la­de­né kon­ver­zá­cie: Ná­la­dy vo vzťa­hu k mo­bil­ným plat­bám sa me­dzi „os­vo­ji­teľ­mi" vý­raz­ne zlep­ši­li (74 % v ro­ku 2013, 58 % v ro­ku 2012). Spot­re­bi­te­lia, kto­rí si za­tiaľ no­vý spô­sob plat­by neos­vo­ji­li, sú na­ďa­lej rov­na­ko pres­ved­če­ní (79 % v ro­ku 2013, 76 % v ro­ku 2012). To do­ka­zu­je, že uží­va­teľ­ská skú­se­nosť, tech­nic­ká kva­li­ta a sieť ak­cep­tu­jú­ca ten­to spô­sob plat­by sa pre spot­re­bi­te­ľov zlep­šu­je.
  • Uží­va­teľ­ská skú­se­nosť je lep­šia, ale dá sa uro­biť viac: Ná­la­dy spot­re­bi­te­ľov sú­vi­sia­ce s ich skú­se­nos­ťou s tran­sak­cia­mi sa zlep­ši­li (63 % v ro­ku 2013, 58 % v ro­ku 2012). Uží­va­teľ­ská skú­se­nosť však na­ďa­lej pos­ky­tu­je pries­tor na zlep­šo­va­nie, keď­že u spot­re­bi­te­ľov fi­gu­ru­je ako dô­vod nes­po­koj­nos­ti.

Im­pulz pre ob­chod­ní­kov:

  • Mie­ra ak­cep­tá­cie je dô­le­ži­tá: Mie­ra ak­cep­tá­cie u ob­chod­ní­kov je naj­vi­di­teľ­nej­šou té­mou, kto­rá stá­la za vzni­kom 15 % kon­ver­zá­cií a 48 % kon­ver­zá­cií tý­ka­jú­cich sa kon­krét­ne ob­chod­ní­kov. Pries­kum uka­zu­je, že spot­re­bi­te­lia aj ob­chod­ní­ci mo­bil­né plat­by pod­po­ru­jú (86 %), čo bu­de v ro­ku 2014 prav­de­po­dob­ne viesť k vy­ššej mie­re ak­cep­tá­cie u ob­chod­ní­kov. Pos­toj ob­chod­ní­kov sa v prie­be­hu ro­ku 2012 zme­nil z pre­káž­ky pre spot­re­bi­te­ľov, kto­rí si no­vý spô­sob plat­by za­tiaľ neos­vo­ji­li, k cel­ko­vo naj­čas­tej­šie dis­ku­to­va­nej po­zi­tív­nej té­me v ro­ku 2013.
  • Za­po­je­nie ob­chod­ní­kov: Ob­chod­ní­ci tvo­ria 22 % kon­ver­zá­cií a mie­ra po­zi­tív­nych ná­lad sa u nich po­hy­bu­je na úrov­ni 88 %. Pries­kum zis­til, že v prí­pa­de tak­mer 90 % kon­ver­zá­cií ob­chod­ní­kov bo­li ini­ciá­tor­mi tí, kto­rí up­lat­ňu­jú mo­bil­né rie­še­nia v praxi. Ob­chod­ní­ci, kto­rí si no­vú mož­nosť plat­by za­tiaľ neos­vo­ji­li, sa na spo­lo­čen­ské mé­diá ob­ra­ca­jú pre­dov­šet­kým v sna­he zís­kať ra­du v ob­las­ti mo­bil­ných pla­tieb od iných ob­chod­ní­kov.
  • Po­hodl­né rie­še­nie: Ob­chod­ní­ci, kto­rí ak­cep­tu­jú mo­bil­né rie­še­nia, pou­ka­zu­jú na po­hodl­nosť ako na kľú­čo­vý fak­tor s po­zi­tív­nym/neut­rál­nym hod­no­te­ním na úrov­ni 97 %. Pries­kum naz­na­ču­je, že ob­chod­ní­ci dis­ku­tu­jú o vý­ho­dách mo­bil­ných pla­tieb tak pre nich sa­mot­ných, ako aj pre spot­re­bi­te­ľov a v mno­hých prí­pa­doch ich vní­ma­jú ako od­li­šu­jú­ci pr­vok pre ich pod­ni­ka­nie.

Tre­ba viac in­for­má­cií o bez­peč­nos­ti:

  • Roz­pa­ky nad bez­peč­nos­ťou: Kľú­čo­vú úlo­hu pre ús­pech a všeo­bec­né pri­ja­tie mo­bil­ných pla­tieb bu­de zoh­rá­vať dô­raz na vzde­lá­va­nie spot­re­bi­te­ľov. Po­chyb­nos­ti v sú­vis­los­ti s bez­peč­nos­ťou vied­li k ne­ga­tív­ne­mu hod­no­te­niu na úrov­ni 66 %.
  • Príl­eži­tosť na vzde­lá­va­nie: Na­priek vý­raz­nej bez­peč­nos­ti exis­tu­je neis­to­ta v tom, ako bu­de mo­bil­ná tech­no­ló­gia ov­plyv­ňo­vať pro­ce­sy slú­žia­ce na zvrá­te­nie pod­vod­ných ale­bo neauto­ri­zo­va­ných pla­tieb. Spot­re­bi­te­ľov, kto­rí pou­ží­va­jú k mo­bil­ným plat­bám tech­no­ló­gie Mas­ter­Card, chrá­ni pred pod­vod­ný­mi ná­ku­py pra­vid­lá spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card (http://www.mas­ter­card.us/ze­ro-lia­bi­li­ty.html).

Mo­bil­né plat­by Mas­ter­Card umož­ňu­je služ­ba Mas­ter­Pass
Mas­ter­Pass, di­gi­tál­na služ­ba spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card, zjed­no­du­šu­je na­ku­po­va­nie po­mo­cou pri­po­je­ných za­ria­de­ní vrá­ta­ne po­čí­ta­čov, tab­le­tov a smar­tfó­nov. Spot­re­bi­te­lia si vďa­ka nej mô­žu po­hodl­ne a bez­peč­ne uk­la­dať in­for­má­cie o svo­jej kar­te Mas­ter­Card a iných znač­ko­vých kre­dit­ných, de­bet­ných a pred­pla­te­ných kar­tách - vrá­ta­ne pro­duk­tov spo­loč­nos­ti Vi­sa, Ame­ri­can Express, Dis­co­ver a iných - ad­re­sá­re, atď. Zjed­no­du­šu­je sa tým pro­ces do­kon­če­nia tran­sak­cie z ľu­bo­voľ­né­ho pri­po­je­né­ho za­ria­de­nia, pre­dov­šet­kým po­kiaľ ide o za­ria­de­nia s men­ší­mi dis­plej­mi.

Služ­bu Mas­ter­Pass ak­cep­tu­je vy­še 30 000 ob­chod­ní­kov, vrá­ta­ne J. Crew, Books Brot­hers, Or­vis, Li­ve Na­tion-Tic­ket­mas­ter a Sin­ga­po­re Airli­nes. Je dos­tup­ná v Aus­trá­lii, Ka­na­de, Ta­lian­sku, Spo­je­nom krá­ľov­stve a Spo­je­ných štá­toch, pri­čom čos­ko­ro bu­de ok­rem iných kra­jín expan­do­vať aj do Bel­gic­ka, Bra­zí­lie, Čí­ny, Fran­cúz­ska, Iz­rae­la, Ho­lan­dska, Sin­ga­pu­ru a Špa­nielska.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter