Štýlové a výkonné fotoaparáty Cyber-shot doladia váš jarný outfit

Šty­ri no­vé kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty Cy­ber-shot od So­ny po­nú­ka­jú špič­ko­vý vý­kon v kom­bi­ná­cii so štý­lo­vým di­zaj­nom vhod­ným do kaž­dé­ho vrec­ka.

Od­dy­chu­je­te na do­vo­len­ke, ale­bo sa prá­ve za­bá­va­te na di­vo­kom ve­čier­ku? S fo­toa­pa­rát­mi Cy­ber-shot sa mô­že­te te­šiť na nád­her­né fo­tog­ra­fie či vi­deá v HD kva­li­te, pri­tom ne­mu­sí­te my­slieť na zlo­ži­té nas­ta­ve­nia. Vďa­ka in­te­li­gen­tným fun­kciám to­tiž uro­bia všet­ku prá­cu za vás.

DSC-HX60/HX60V
Buď­te eš­te bliž­šie. Vý­kon­ný trid­sať­ná­sob­ný zoom a ma­lé roz­me­ry ro­bia zo su­per kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu Cy­ber-shot HX60V ideál­ne­ho spo­loč­ní­ka na ak­čnú do­vo­len­ku aj na fo­tog­ra­fic­ké expe­dí­cie v prí­ro­de.

Pod­svie­te­ný sní­mač Exmor R CMOS, pré­mio­vá op­ti­ka So­ny G Lens a naj­mo­der­nej­ší pro­ce­sor BIONZ X, kto­rý je trik­rát rých­lej­ší ako je­ho pred­chod­ca, sú zá­ru­kou do­ko­na­lých zá­be­rov, a to aj v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. HX60V je na­bi­tý naj­mo­der­nej­ší­mi tech­no­ló­gia­mi od So­ny a vý­raz­ne po­sú­va hra­ni­ce kva­li­ty ob­ra­zu kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov. Špič­ko­vá tech­no­ló­gia vy­kres­ľu­jú­ca de­tail a se­lek­tív­na re­duk­cia šu­mu vy­tvá­ra­jú jas­nej­ší a pri­ro­dze­nej­ší ob­raz aj za tl­me­né­ho svet­la.

Clear Ima­ge Zoom pre jas­nej­ší ob­raz je zá­ru­kou kva­lit­ných zá­be­rov vy­pĺňa­jú­cich ce­lé ob­ra­zo­vé po­le bez stra­ty pixlov - ideál­ne pre fo­tog­ra­fo­va­nie di­vej zve­ri či vzdia­le­ných ob­jek­tov. Vďa­ka tech­no­ló­gii Op­ti­cal Stea­dyS­hot In­telli­gent Ac­ti­ve Mo­de bu­dú Full HD vi­deá vždy os­tré a ne­roz­tra­se­né. Aj keď prá­ve krá­ča­te, bež­íte, ale­bo dr­ží­te fo­toa­pa­rát ďa­lej od te­la, ob­raz bu­de sta­bil­ný. Sa­mi po­cí­ti­te roz­diel v po­do­be me­nej ru­ši­vých ele­men­tov.

So za­bu­do­va­nou tech­no­ló­giou Wi-Fi mô­že­te od­osie­lať fo­tog­ra­fie a vi­deá pria­mo do svoj­ho smar­tfó­nu či tab­le­tu. Tech­no­ló­gia NFC vás jed­no­du­cho jed­ným do­ty­kom pre­po­jí s kom­pa­ti­bil­ným mo­bil­ným za­ria­de­ním. Te­le­fón mô­že­te do­kon­ca pou­žiť aj ako prak­tic­ké di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, kto­ré je ideál­ne pre sku­pi­no­vé fo­tog­ra­fie. Po­kiaľ má­te te­le­ví­ziu pod­po­ru­jú­cu 4K, mô­že­te si po jej pri­po­je­ní cez HDMI pre­hliad­nuť vy­tvo­re­né fo­tog­ra­fie prá­ve v tom­to roz­lí­še­ní. Vďa­ka GPS bu­de­te môcť svo­je ces­ty spät­ne zdo­ku­men­to­vať na po­čí­ta­či po­mo­cou máp a pri­ra­diť pres­né mies­to vzni­ku kaž­dej fo­tog­ra­fii či vi­dea.

DSC-WX350
Mo­del WX350 je naj­men­ší a naj­ľah­ší fo­toa­pa­rát na sve­te s vý­kon­ným 20x op­tic­kým prib­lí­že­ním. Tech­no­ló­gia Op­ti­cal Stea­dyS­hot a In­telli­gent Ac­ti­ve Mo­de sa pos­ta­rá o to, že va­še vi­deá bu­dú sta­bil­né a ne­roz­tra­se­né aj pri prib­li­žo­va­ní zoo­mom, ale­bo keď fo­toa­pa­rát dr­ží­te ďa­lej od te­la. Kom­bi­ná­cia sní­ma­ča Exmor R CMOS s roz­lí­še­ním 18,2 me­ga­pixelov a rých­le­ho ob­ra­zo­vé­ho pro­ce­so­ru BIONZ X za­ru­čí, že va­še fo­tog­ra­fie bu­dú bez oh­ľa­du na svet­lo vždy vy­kres­le­né do naj­men­šie­ho de­tai­lu.

Fun­kcia Beau­ty Ef­fect auto­ma­tic­ky re­tu­šu­je portré­to­vé sním­ky - vy­hla­dzu­je pleť, od­stra­ňu­je nees­te­tic­ký lesk, roz­ši­ru­je oči a bie­li zu­by. Vý­sle­dok bu­de aj bez zlo­ži­té­ho up­ra­vo­va­nia vždy li­cho­ti­vý. Po­dob­ne, ako pri mo­de­ly HX60V, mô­že­te zdie­ľať fo­tog­ra­fie a vi­deá vďa­ka za­bu­do­va­né­mu Wi-Fi pri­po­je­niu s NFC ľah­ko a na je­den do­tyk do svoj­ho smar­tfó­nu. Te­le­fón mô­že zá­ro­veň slú­žiť aj ako di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie spúš­te fo­toa­pa­rá­tu. S mi­mo­riad­nou vý­dr­žou ba­té­rie až 470 sním­kov na jed­no na­bi­tie mô­že­te pri mo­de­ly Cy­ber-shot WX350 fo­tog­ra­fo­vať a na­tá­čať svo­je zá­žit­ky om­no­ho dlh­šie.

DSC-WX220
Na pr­vý poh­ľad út­ly fo­toa­pa­rát DSC-WX220 v se­be uk­rý­va sní­mač Exmor R CMOS s roz­lí­še­ním 18,2 me­ga­pixelov, pro­ce­sor BIONZ X a ob­jek­tív G Lens s de­sať­ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom. S tým­to ľah­ko ov­lá­da­teľ­ným kom­pak­tom tak do­siah­ne­te na je­ho roz­me­ry ne­ví­da­ný vý­kon. Skve­le vy­ze­ra­jú­ce fo­tog­ra­fie a vi­deá v HD kva­li­te sú vďa­ka špič­ko­vý­mi tech­no­ló­gia­mi ako nap­rík­lad Op­ti­cal Stea­dyS­hot s In­telli­gent Ac­ti­ve Mo­de, Pic­tu­re Ef­fect, Beau­ty Ef­fect do­siah­nu­teľ­né pre kaž­dé­ho. Tech­no­ló­gie Wi-Fi a NFC za­se za­bez­pe­ču­jú ľah­ký bez­drô­to­vý pre­nos a pre­po­je­nie. Chce­te si va­še fot­ky pre­hlia­dať v 4K kva­li­te? Po­koj­ne mô­že­te, sta­čí pre­po­jiť fo­toa­pa­rát so 4K te­le­ví­zo­rom cez HDMI vý­stup.

DSC-W800
Mo­del DSC-W800 je neu­ve­ri­teľ­ne jed­no­du­chý na ob­slu­hu, ale vďa­ka CCD sní­ma­ču s vy­so­kým roz­lí­še­ním 20,1 me­ga­pixelov a päť­ná­sob­né­mu op­tic­ké­mu prib­lí­že­niu je vý­sle­dok vždy per­fekt­ný. Chce­te si užiť sku­toč­nú zá­ba­vu? Fun­kcia Par­ty Mo­de auto­ma­tic­ky nas­ta­ví cit­li­vosť, čas a far­bu pre za­chy­te­nie ne­za­bud­nu­teľ­ných chvíľ s pria­teľ­mi, tak­že vy sa mô­že­te ba­viť. Blesk Ad­van­ced Flash zvy­šu­je cit­li­vosť fo­toa­pa­rá­tu a do­ká­že sa za­me­rať na dlh­šiu vzdia­le­nosť, tak­že aj ob­jek­ty ďa­lej od ob­jek­tí­vu sú dos­ta­toč­ne vi­di­teľ­né. To sa ho­dí pri fo­tog­ra­fo­va­ní v inter­iéry ale­bo v še­re. Ten­to mo­del je ako stvo­re­ný pre fo­tog­ra­fo­va­nie na ve­čier­koch a prá­ve vďa­ka fun­kcii Par­ty Mo­de si bu­de­te všet­ko pa­mä­tať zre­teľ­ne a jas­ne. Aj keď s di­gi­tál­nou fo­tog­ra­fiou prá­ve za­čí­na­te, ne­mu­sí­te sa báť. Ob­slu­hu zvlád­ne aj úpl­ný za­čia­toč­ník. Fo­toa­pa­rát má do­kon­ca sa­mos­tat­né tla­čid­lo pre ov­lá­da­nie vi­dea, tak­že to­čiť v HD kva­li­te mô­že­te okam­ži­te.

Uve­de­né mo­de­ly bu­dú v Euró­pe v pre­da­ji od mar­ca 2014. Mo­del W800 bu­de dos­tup­ný od ap­rí­la 2014.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter