ČR: Ručenie platieb bez obťažovania? Inšpirujte sa na Slovensku

Ru­če­ní fi­rem za nes­chop­nost svých ob­chod­ních par­tnerů pla­tit řádně DPH je tr­nem v oku mno­ha tu­zem­ských pod­ni­ka­telů. Ne­po­má­há ani zmírnění do­padů při platbě na nez­veřejně­ný účet, jež vzni­ká až při úh­ra­dách nad 700 ti­síc ko­run. Přitom pro přík­lad zdár­né­ho řeše­ní ne­ní nut­né cho­dit da­le­ko. Tran­spa­rentně pod­ni­ka­te­le kon­tro­lu­jí kupřík­la­du u na­šich vý­chod­ních sou­sedů. Na Slo­ven­sku exis­tu­je jed­no­du­chý sys­tém ve formě de­tail­ní­ho kon­trol­ní­ho vý­ka­zu DPH.

Tím, jak by to moh­lo fun­go­vat a méně za­těžo­vat pod­ni­ka­tel­ský sek­tor se přitom může­me in­spi­ro­vat u na­šich sou­sedů. „Na Slo­ven­sku je sou­čas­né zveřejnění kon­trol­ní­ho vý­ka­zu DPH (de­tail­ní XML vý­kaz po fak­tu­rách) mno­ho­ná­sobně účinnější než nynější po­do­ba če­ských opatření. V ko­neč­ném důsled­ku je slo­ven­ská va­rian­ta i po­hodlnější, ne­boť neobtěžu­je neus­tá­lým zjiš­ťo­vá­ním in­for­ma­cí o do­da­va­te­li. Jed­nou měsíčně se za­šle sou­bor na přís­luš­ný úřad, vše os­tat­ní za­jiš­ťu­je software," tvr­dí ředi­tel slo­ven­ské po­boč­ky fir­my PRE­MIER sys­tem Ot­to Bár­ta.

Nes­po­leh­li­vých plátců DPH je přitom stá­le pár de­sí­tek op­ro­ti aví­zo­va­ným de­sít­kám ti­síc hříš­níků. Dle pos­led­ních dos­tup­ných čí­sel re­gis­tru­je Ge­ne­rál­ní fi­nan­ční ředi­tel­ství 42 nes­po­leh­li­vých plátců. Přiz­na­né úč­ty přitom evi­du­je ředi­tel­ství jen u 85,7 pro­cent pod­ni­ka­telů. Zby­lých 14,3 pro­cent do­sud nez­veřej­ni­lo žá­dný. Zhru­ba kaž­dý šes­tý pod­ni­ka­tel by tak ru­čil za daň (brá­ni i ti, kteří účet uved­li, ale za­tím neb­yl zveřejněn). Po­vin­nost kon­tro­lo­vat úč­ty svých ob­chod­ních par­tnerů je pro­to vel­mi spor­ná. Po­kud by to­tiž pod­ni­ka­te­lé uh­ra­di­li plnění na ji­ný než zveřejně­ný účet do­da­va­te­le, by­lo by to stej­né, ja­ko by jej ne­zap­la­ti­li a pod­ni­ka­tel tak bu­de mu­set od­vést DPH za své­ho par­tne­ra.

Re­gistr plátců DPH denně nav­ští­ví sta­ti­sí­ce uži­va­telů. Server umož­ní kon­tro­lu až u 20 sub­jektů. Lze ji však pro­vést i přes slušně vy­ba­ve­ný eko­no­mic­ký software ja­ko je no­vý PRE­MIER sys­tem X5 uve­de­ný kon­cem ro­ku na čes­ký na trh. Ten nes­po­leh­li­vé plát­ce DPH auto­ma­tic­ky od­ha­lu­je. No­vé sys­té­mo­vé řeše­ní od PRE­MIER sys­tem da­ta evi­du­je na kartě fir­my. Úda­je jsou čer­pá­ny při přidá­vá­ní dok­ladů na po­za­dí, sys­tém tak zby­tečně nezdr­žu­je za­městnan­ce při prá­ci.

Přes­to le­tos veš­la do praxe zá­kon­né opatření, kte­ré ru­če­ní přika­zu­je. Je­di­nou úle­vou ve zmíněné no­ve­le o DPH je, že ru­če­ní vzni­ká jen teh­dy, po­kud úp­la­ta za plnění přek­ra­ču­je dvoj­ná­so­bek čás­tky pod­le zá­ko­na up­ra­vu­jí­cí­ho ome­ze­ní pla­teb v ho­to­vos­ti, při je­jímž přek­ro­če­ní je sta­no­ve­na po­vin­nost pro­vést plat­bu bez­ho­to­vostně. Ak­tuálně či­ní ta­to čás­tka 350 ti­síc ko­run a je­jí dvoj­ná­so­bek se rov­ná 700ti­sícům ko­run. Ru­če­ní te­dy může vznik­nout až při platbě nad 700 ti­síc ko­run.

Pod­ni­ka­te­le to však netěší, pod­le nich se jed­ná o ne­rov­nop­ráv­né jed­ná­ní
„Jed­ná se dle mé­ho ná­zo­ru o dis­kri­mi­na­ci pod­ni­ka­telů a sku­tečně o hlou­pý vý­mysl li­dí, kteří nej­sou gra­mot­ní v ob­las­ti pod­ni­ká­ní. Dle mé­ho ná­zo­ru to sup­lu­je nes­chop­nost vy­bí­rat daně a hlavně pos­tih­nout ty pod­vod­ní­ky, kteří neod­vádějí DPH. Ne­chá­pu, proč se v na­ší spo­leč­nos­ti pěstu­je pre­sum­pce vi­ny. Tou­to nor­mou nám vlá­da říká: „Všich­ni jste pod­vod­ní­ci a vy­řeš­te si to me­zi se­bou, my z vás ty pe­ní­ze stejně dos­ta­ne­me"," roz­hořčil se Petr Ma­li­čov­ský, ge­ne­rál­ní ředi­tel URS Czech, cer­ti­fi­kač­ní spo­leč­nos­ti z Pro­se­ku.

Jak to má fun­go­vat pod­le stá­tu?
Příjem­ce zda­ni­tel­né­ho plnění, te­dy od­běra­tel (plát­ce DPH) na zá­kladě obdr­že­né fak­tu­ry od pos­ky­to­va­te­le zda­ni­tel­né­ho plnění (do­da­va­te­le, rovněž plát­ce DPH) za vý­rob­ky, zbo­ží či služ­by mu­sí zkon­tro­lo­vat při platbě nad 700 ti­síc ko­run na strán­kách mi­nis­ter­stva fi­nan­cí zveřejně­ný ban­kov­ní účet a pou­ze na ten­to účet pe­ní­ze pos­lat. Po­kud to udě­lá na ji­ný účet, ris­ku­je, že DPH za fak­tu­ru bu­de mu­set prak­tic­ky za­pla­tit správ­ci daně (tj. fi­nan­ční­mu úřadu pos­ky­to­va­te­le plnění) dvak­rát.

Příjem­ce zda­ni­tel­né­ho plnění může vždy, kdy uz­ná za vhod­né, uh­ra­dit daň za pos­ky­to­va­te­le dot­če­né­ho zda­ni­tel­né­ho plnění přímo správ­ci daně. Alar­mu­jí­cí je exis­ten­ce ob­chod­ních tran­sak­cí, kdy spo­leh­li­vost ověřit nel­ze. Jed­ná se o ob­cho­dy, kdy ne­ní pod­ni­ka­tel připo­jen k inter­ne­tu. Kupřík­la­du u ná­ku­pu po­hon­ných hmot či koupě za ho­to­vé, což je běžná praxe ve sta­veb­nic­tví.

Na čer­né lis­tině nep­la­tičů DPH skon­čí kaž­dý, kdo dlu­ží za pos­led­ní mi­ni­málně 3 měsí­ce na DPH ví­ce než 10 mi­lionů ko­run. Za nes­po­leh­li­vou bu­de po­va­žo­vá­na i ta fir­ma, kte­rá ne­má v pořád­ku da­ňo­vé dok­la­dy a úřad jí vy­měří daň ales­poň 500 ti­síc ko­run, a ta­ké pod­nik po­dezře­lý z účas­ti na pod­vo­du.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter