Antik prinesie inteligentnú domácnosť

Naj­väč­ší re­gio­nál­ny pos­ky­to­va­teľ te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb ANTIK Te­le­com spo­lu so svo­jou dcér­skou spo­loč­nos­ťou ANTIK Tech­no­lo­gy pred­sta­ví ten­to rok svo­jim klien­tom úpl­ne no­vé služ­by, tzv. Smar­tHo­me a Smar­tE­ner­gy. Služ­ba umož­ní zá­kaz­ní­kom na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke sle­do­vať vý­voj spot­re­by elek­tric­kej ener­gie jed­not­li­vých spot­re­bi­čov a ďal­ších mé­dií a po­rov­ná­vať si ich s prie­mer­ný­mi hod­no­ta­mi po­dob­ných do­mác­nos­tí vo svo­jom mes­te. Po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie za­sa mô­že aj na di­aľ­ku za­pí­nať a vy­pí­nať do­má­ce spot­re­bi­če, služ­ba upo­zor­ní na za­bud­nu­té svet­lo v kú­peľ­ni a ta­kis­to po­mô­že iden­ti­fi­ko­vať ne­hos­po­dár­ne spot­re­bi­če.

„Ten­to rok vstú­pi­me do seg­men­tu Smar­tHo­me v kto­rom vi­dí­me veľ­kú bu­dúc­nosť. Už dnes sme vy­vi­nu­li dopl­nko­vé za­ria­de­nie k set-top boxu, kto­ré bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­je so sní­mač­mi roz­mies­tne­ný­mi v by­te. Na­ši pr­ví tes­te­ri bo­li nad­še­ní a pre­to by sme ra­di po­núk­li na­še rie­še­nie pre ener­ge­tic­ké ús­po­ry na pr­vé ko­šic­ké síd­lis­ká už po­čas toh­to le­ta," vy­svet­ľu­je Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Anti­ku. „Napr. na hlav­ný prí­vod el. ener­gie umies­tňu­je­me bez po­ru­še­nia vo­di­ča sní­mač, kto­rý vy­sie­la pra­vi­del­ne in­for­má­ciu o prie­to­ku el . ener­gie, pri­čom kon­trol­ný sof­tvér zo zmien vie od­had­núť aký spot­re­bič sa prá­ve za­pol a vy­pol. Na tom­to al­go­rit­me pra­cu­je­me spo­lu s vý­skum­ník­mi z Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach." Antik sa v pr­vej eta­pe sa za­me­ria na elek­tric­kú ener­giu, av­šak sé­rio­vo vy­rá­ba­ný mo­del už do­ká­že pra­co­vať aj s ďal­ší­mi sní­mač­mi ako spot­re­ba tep­la v do­mác­nos­ti, stu­de­nej a tep­lej vo­dy a po­dob­ne.

Pri od­cho­de z by­tu oby­va­te­ľa sys­tém vie upo­zor­niť, že mu nap­rík­lad zby­toč­ne os­tal bež­ať TV pri­jí­mač, vďa­ka pre­po­je­niu TV so set-top boxom Anti­ku mô­že da­ný te­le­ví­zor na di­aľ­ku pria­mo vy­pnúť. Smar­tHo­me umož­ní rov­na­ko auto­ma­tic­ky vy­pnúť a nás­led­ne za­pnúť te­le­ví­zor nap­rík­lad aj po­čas vy­sie­la­nia rek­la­my. Po­rov­na­ním s da­ta­bá­zou po­dob­ných za­ria­de­ní vie sys­tém s po­mo­cou dát z ďal­šie­ho sní­ma­ča na ob­ra­zov­ke TV upo­zor­niť klien­ta, že napr. je­ho chlad­nič­ka má pri­vy­so­kú spot­re­bu.

Po­mo­cou kom­pa­ti­bil­né­ho ter­mos­ta­tu za­sa vlas­tník do­mu či by­tu na di­aľ­ku zní­ži tep­lo­tu v by­te ale­bo zoh­re­je v pred­sti­hu pred náv­ra­tom z do­vo­len­ky. Ok­rem na­sa­de­nie v do­mác­nos­ti si rie­še­nie náj­de up­lat­ne­nie aj v spo­loč­ných pries­to­roch by­to­vých do­mov ale­bo vo fir­mách, kde zby­toč­ne pre­vádz­ko­va­né spot­re­bi­če a os­vet­le­nie reál­ne zvy­šu­jú pre­vádz­ko­vé nák­la­dy.

ANTIK Tech­no­lo­gy pr­výk­rát pred­vie­dol svo­ju Smar­tHo­me ap­li­ká­ciu už na glo­bál­nom veľtr­hu IBC 2013 v Am­ster­da­me. Ok­rem prí­dav­né­ho za­ria­de­nia a sof­tvé­ru v set-top boxoch rie­še­nie ob­sa­hu­je aj veľ­ký vý­ber sní­ma­čov mé­dií a vnú­tor­nej bez­peč­nos­ti, di­aľ­ko­vo ria­de­ných zá­su­viek, vy­pí­na­čov a ter­mos­ta­tic­kých re­gu­lá­to­rov. Pr­vé na­sa­de­né pro­duk­ty umož­nia me­rať a ana­ly­zo­vať cel­ko­vý prie­beh spot­re­by el. ener­gie v by­te a oso­bit­né mo­bil­né za­ria­de­nie za­sa in­di­vi­duál­nu spot­re­bu jed­not­li­vých za­ria­de­ní.

Zdroj: ANTIK TechnologyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter