Intel pokročil v ďalšej fáze inteligencie veľkých dát: Analýzy v reálnom čase

S cie­ľom po­môcť spo­loč­nos­tiam v ra­de prie­my­sel­ných od­vet­ví od ma­loob­cho­du či zdra­vot­níc­tva, ban­kov­níc­tva ale­bo dop­ra­vy pre­ta­viť dá­ta na pou­ži­teľ­né in­for­má­cie, spo­loč­nosť In­tel dnes pred­sta­vi­la úpl­ne no­vú pro­ce­so­ro­vú ro­di­nu In­tel Xeon E7 v2.

Pou­ží­va­nie ana­lýz umož­ňu­je fir­mám ro­biť roz­hod­nu­tia, kto­ré zlep­šu­jú ich vý­sled­ky na všet­kých úrov­niach. Pro­ce­so­ro­vá ro­di­na In­tel Xeon E7 v2 pri­ná­ša no­vé schop­nos­ti pre spra­co­va­nie a ana­lý­zu ob­rov­ských, rôz­no­ro­dých dát a sprís­tup­niť tak in­for­má­cie, kto­ré bo­li do­te­raz ne­dos­tup­né.

"Or­ga­ni­zá­cie, kto­ré vy­uží­va­jú úda­je k urý­chle­niu ob­chod­ných roz­hod­nu­tí bu­dú mať v tej­to eko­no­mi­ke ob­rov­skú vý­ho­du," po­ve­da­la Di­ane Bryant, se­nior vice­pre­zi­dent a ria­di­teľ­ka sku­pi­ny Dá­to­vých cen­tier spo­loč­nos­ti In­tel. "Pok­ro­či­lý vý­kon, ka­pa­ci­ta pa­mä­ti a spo­ľah­li­vosť pro­ce­so­ro­vej ro­di­ny In­tel Xeon E7 v2 umož­nia IT spo­loč­nos­tiam pri­ná­šať ana­lý­zy ob­rov­ských dát v oka­mi­hu a ťa­žiť z ak­tuál­nych tren­dov, vy­tvá­rať no­vé služ­by a pris­pieť k maximál­nej efek­ti­vi­te ob­cho­du. "

Veľ­ké dá­ta a Inter­net ve­cí (Big da­ta a Inter­net of Things - IoT) pred­sta­vu­jú enor­mné príl­eži­tos­ti pre mno­hé spo­loč­nos­ti nie­len v ob­las­ti ras­tu, ale aj zvy­šo­va­nia vý­kon­nos­ti vy­tvá­ra­ním pro­fi­ta­bil­ných slu­žieb vďa­ka in­for­má­ciám, kto­ré sú schop­né zís­kať a spra­co­vať. Trh Veľ­kých dát oča­ká­va ná­rast o 27% roč­ne a do ro­ku 2017 na­ras­tie na hod­no­tu 32,4 mi­liárd USD4. Naj­väč­ším ťa­hú­ňom toh­to ras­tu je nep­red­sta­vi­teľ­né množ­stvo dát pri­chá­dza­jú­cich od pre­po­je­ných za­ria­de­ní tvo­ria­cich Inter­net ve­cí, kto­rý sám o se­be oča­ká­va ná­rast až o ďal­ších 30 mi­liárd pre­po­je­ných za­ria­de­ní do ro­ku 2020. In­ves­tí­cie do vý­kon­ných tech­no­ló­gii a ana­ly­tic­ké rie­še­nia tak bu­dú pri­ná­šať ďal­šiu vý­znam­nú ús­po­ru nák­la­dov. Len pre prík­lad, IT or­ga­ni­zá­cie v rám­ci spo­loč­nos­ti In­tel oča­ká­va­jú ús­po­ru nák­la­dov a ná­rast vý­no­sov o tak­mer pol mi­liar­dy ame­ric­kých do­lá­rov vy­uži­tím ana­ly­tic­kých rie­še­ní do ro­ka 2016.

No­vé spra­co­va­nie veľ­kých dát a ana­ly­tic­ké schop­nos­ti s neob­lom­nou spo­ľah­li­vos­ťou
Pro­ce­so­ro­vá ro­di­na In­tel Xeon E7 v2 má až troj­ná­sob­nú ka­pa­ci­tu pa­mä­te op­ro­ti pred­chod­co­vi, umož­ňu­júc tak rých­lej­šie a pod­rob­nej­šie ana­lý­zy dát. Ana­lý­zy v rám­ci pa­mä­te umies­tňu­jú a ana­ly­zu­jú ce­lý dá­to­vý set- ako nap­rík­lad ce­lú da­ta­bá­zu zá­kaz­ní­kov - v sys­té­mo­vej pa­mä­ti na roz­diel od tra­dič­né­ho pou­ží­va­nia pev­ných dis­kov. Tá­to me­tó­da zís­ka­va po­pu­la­ri­tu naj­mä pre ná­rast po­trieb om­no­ho kom­plexnej­ších ana­lýz. Spo­loč­nosť Gar­tner, kto­rá ana­ly­zu­je od­vet­vie, oča­ká­va že 35 per­cent stred­ne veľ­kých až veľ­kých spo­loč­nos­tí adap­tu­je pa­mä­ťo­vé ana­lý­zy do ro­ka 2015, čo pred­sta­vu­je ná­rast 10 per­cent op­ro­ti ro­ku 2012 a pred­po­ve­dá, že naj­me­nej 50 per­cent z Glo­bal 2000 spo­loč­nos­tí bu­de vy­uží­vať pa­mä­ťo­vý com­pu­ting na prí­nos ďal­ších vý­raz­ných be­ne­fi­tov z in­ves­tí­cii do plá­no­va­nia fi­rem­ných zdro­jov (ERP).

EBay, je­den z naj­väč­ších on-li­ne ob­cho­dov na sve­te pra­cu­je s ob­rov­ským množ­stvom dá­to­vých se­tov s veľ­kos­ťou 50PB od viac ako 100 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Na zá­kla­de pr­vých tes­tov no­vých pro­ce­so­rov In­tel Xeon E7 v2 a pa­mä­ťo­vé­ho ana­ly­tic­ké­ho prog­ra­mu HA­NA* od spo­loč­nos­ti SAP, eBay za­zna­me­nal vy­šší vý­kon a po­ro­zu­me­nie väč­šie­ho množ­stva dát, kto­ré umož­nia ďal­ší ná­rast aj pre je­ho zá­kaz­ní­kov.

No­vé pro­ce­so­ry, kto­ré pri­ná­ša­jú viac ako dvoj­ná­sob­ný prie­mer­ný vý­ko­n3 sú ur­če­né až pre 32-soc­ke­to­vé server­y s kon­fi­gu­rá­ciou pod­po­ru­jú­cou až 15 pro­ces­ných ja­dier a až 1.5 TB pa­mä­ti pre je­den soc­ket. Tie­to vy­lep­še­nia po­má­ha­jú naj­mä spo­loč­nos­tiam pre­vádz­ku­jú­cim vy­so­ko-sen­zi­tív­ne ap­li­ká­cie vrá­ta­ne ob­chod­ných pod­por­ných sys­té­mov (BSS), sys­té­mov na sprá­vu vzťa­hov so zá­kaz­ní­kom (CRM), ale­bo ERP fun­go­vať om­no­ho efek­tív­nej­šie, s niž­ší­mi nák­lad­mi a s rých­lej­šou od­oz­vou. Nap­rík­lad, ob­chod­né od­de­le­nie s tý­mi­to schop­nos­ťa­mi do­ká­že maxima­li­zo­vať vý­no­sy vy­be­ra­ním tých naj­lep­ších chvíľ pre pre­daj, či umož­ní lep­šiu pre­dik­ciu vhod­né­ho ča­su na údr­žbu pre rop­né spo­loč­nos­ti

Pre re­duk­ciu „úz­kych hr­diel," pro­ce­so­ro­vá ro­di­na In­tel Xeon E7 v2 ob­sa­hu­je aj In­tel In­teg­ra­ted I/O, In­tel Da­ta Di­rect I/O a pod­po­ru pre PCIe 3.0*, do­sa­hu­júc až štvor­ná­sob­nú I/O prie­pus­tnosť op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii9 spo­lu s pos­kyt­nu­tím väč­šie­ho pries­to­ru pre úlož­né a sie­ťo­vé pri­po­je­nia. 

Kľú­čo­vou pod­mien­kou aj na­ďa­lej ale os­tá­va spo­ľah­li­vosť sys­té­mu. Pro­ce­so­ro­vá ro­di­na In­tel Xeon Pro­ces­sor E7 v2 pok­ra­ču­je v tra­dí­cií spo­loč­nos­ti In­tel pos­ky­to­vať ab­so­lút­ne špič­ko­vú spo­ľah­li­vosť, dos­tup­nosť a op­ra­vi­teľ­nosť (RAS). In­tel Run Su­re Tech­no­lo­gy10 je ur­če­ná pre rie­še­nia ne­vyh­nut­né pre ob­chod­ne-kri­tic­ké dá­ta re­du­ku­júc frek­ven­ciu a nák­la­dy plá­no­va­ných a nep­lá­no­va­ných vý­pad­kov.

Ob­rov­ská pod­po­ra od­vet­via
Po­čí­na­júc dneš­ným dňom, 21 vý­rob­cov po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov z ce­lé­ho sve­ta ozna­mu­je dos­tup­nosť už viac ako 40 no­vých sys­té­mov na bá­ze no­vej ro­di­ny pro­ce­so­rov In­tel Xeon E7 v2. Me­dzi tých­to vý­rob­cov pa­tria nap­rík­lad spo­loč­nos­ti ako Asus*, Bull*, Cis­co*, Dell*, EMC*, Fu­jit­su*, Hi­ta­chi*, HP*, Huawei*, IBM*, In­spur*, Le­no­vo*, NEC*, Orac­le*, PowerLea­der*, Quan­ta*, SGI*, Su­gon*, Su­per­mic­ro*, Uni­sys* a ZTE*. Množ­stvo pos­ky­to­va­te­ľov ana­ly­tic­kých ap­li­ká­cii už tak­tiež pod­po­ru­jú pro­ce­so­ry Xeon E7 v2, vrá­ta­ne Al­ti­ba­se*, IBM*, Mic­ro­soft*, Orac­le*, Pi­vo­tal*, Qlik­View*, Red Hat*, SAP*, SAS*, Software AG*, Splunk*, Sun­gard*, Te­ra­da­ta*, Ton­gTech*, Ver­ti­ca* a YonYou*.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter