UPC Holding zvýšil vlani tržby o percento na 4,3 mld. eur

UPC Hol­ding B.V., kto­ré­ho sú­čas­ťou je aj slo­ven­ská spo­loč­nosť UPC Broad­band Slo­va­kia, do­sia­hol pod­ľa pred­bež­ných vý­sled­kov za štvr­tý kvar­tál vla­ňaj­ška jed­no­per­cent­ný pok­les tr­žieb na 1,08 mld. eur. Kon­so­li­do­va­né tr­žby za ce­lý rok 2013 však o per­cen­to vzrást­li 4,3 mld. eur. Spo­loč­nosť o tom in­for­mo­va­la v pia­tok. Ne­priaz­ni­vo na vý­sled­ky spo­loč­nos­ti vplý­va­li po­hy­by me­no­vých kur­zov, za­tiaľ čo do­pa­dy ak­vi­zí­cii bo­li pod­ľa spo­loč­nos­tí ob­me­dze­né.

Po od­po­čí­ta­ní do­pa­dov vply­vu vý­ky­vov me­no­vých kur­zov a ak­vi­zí­cií tr­žby po­čas štvr­té­ho kvar­tá­lu aj za ce­lý mi­nu­lý rok pos­ko­či­li o 2 %. Pod­pí­sal sa pod to ná­rast ob­je­mu, a to obzvlášť v ši­ro­ko­pás­mo­vom pri­po­je­ní k inter­ne­tu. Pre­vádz­ko­vý zisk spo­loč­nos­ti sa v mi­nu­lom ro­ku zvý­šil o per­cen­to na 1 mld. eur. V kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py do­sia­hol hol­ding v ro­ku 2013 tr­žby 859,1 mil. eur, čo je tak­mer rov­na­ká úro­veň ako v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka. Sku­pi­na evi­do­va­la k 31. de­cem­bru 2013 cel­ko­vo 10,15 mil. zá­kaz­ní­kov.

UPC Hol­ding je pos­ky­to­va­te­ľom te­le­ví­zie, vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu a te­le­fón­nych slu­žieb v de­sia­tich kra­ji­nách. Hol­ding je sú­čas­ťou sku­pi­ny Li­ber­ty Glo­bal, kto­rá pos­ky­tu­je inter­ne­to­vé te­le­fón­ne služ­by. Na Slo­ven­sku pô­so­bí UPC Hol­ding pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti UPC Broad­band Slo­va­kia, s.r.o., kto­rá pos­ky­tu­je služ­by te­le­ví­zie, ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu a te­le­fo­no­va­nia.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter