PowerShot SX700 HS je doteraz najtenší fotoaparát Canon s 30x optickým zoomom

Ca­non dnes pred­sta­vu­je svoj do­te­raz naj­ten­ší di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát s 30x zoo­mom - Power­Shot SX700 HS -ideál­ny nás­troj na zveč­ne­nie va­šich dob­rod­ruž­stiev. Power­Shot SX700 HS je kom­bi­ná­ciou pr­vo­tried­nych op­tic­kých tech­no­ló­gií Ca­non s ele­gan­tne ten­kým a kom­pak­tným di­zaj­nom a po­mô­že vám za­chy­tiť dô­le­ži­té ži­vot­né oka­mi­hy v špič­ko­vej kva­li­te. Fo­toa­pa­rát vám pos­kyt­ne os­tré, vy­so­kok­va­lit­né fo­tog­ra­fie aj vi­deo v kva­li­te Full HD 60p. Krea­tív­ne re­ži­my sní­ma­nia pri­da­jú va­šim zá­be­rom uni­kát­ny roz­mer. Zdie­ľa­nie va­šich dob­rod­ruž­stiev s os­tat­ný­mi je tak­tiež jed­no­du­ché - vďa­ka in­teg­ro­va­nej pod­po­re Wi-Fi a NFC.

PS SX700HS_BLACK BEAUTY FSL.jpg

Za­chyťte každý de­tail svo­jej ces­ty
Fo­toa­pa­rát sa pý­ši mi­mo­riad­nou uni­ver­zál­nos­ťou v prek­va­pi­vo kom­pak­tnom te­le - s hrúb­kou len 34,8 mm - a ob­jek­tív s 30x op­tic­kým zoo­mom sa sta­rá o jed­no­du­ché za­chy­te­nie de­tai­lov. Pre­cíz­ne navr­hnu­tý ultra­ši­ro­kouh­lý 25 mm ob­jek­tív vám pos­kyt­ne nád­her­né pa­no­ra­ma­tic­ké zá­be­ry kra­ji­ny, za­tiaľ čo pô­so­bi­vý roz­sah oh­nis­ko­vej vzdia­le­nos­ti umož­ňu­je de­tail­né za­os­tre­nie aj z väč­šej vzdia­le­nos­ti. Ak sa vám nap­rík­lad po­čas do­vo­len­ky nas­kyt­ne pek­ný vý­hľad na prí­ro­du na dru­hej stra­ne údo­lia, tech­no­ló­gia Zoom­Plus z di­el­ne Ca­non do­ká­že di­gi­tál­ne predĺžiť do­sah fo­toa­pa­rá­tu až 60x pri sú­čas­nom za­cho­va­ní ob­ra­zo­vej kva­li­ty v pl­nom roz­lí­še­ní. Uži­toč­ná fun­kcia Asis­tent pri kom­po­zí­cii so zoo­mom vám po­mô­že udr­žať ob­jekt v zá­be­re pri fo­tog­ra­fo­va­ní s veľ­kým prib­lí­že­ním.

Či fo­tog­ra­fu­je­te vý­chod sl­nka ale­bo sláv­nos­tnú ve­če­ru pri svieč­kach, Power­Shot SX700 HS za­chy­tí kaž­dý de­tail v špič­ko­vej kva­li­te. Uz­ná­va­ný Ca­non HS Sys­tem je kom­bi­ná­ciou pro­ce­so­ra naj­nov­šej ge­ne­rá­cie Ca­non DI­GIC 6 a vy­so­ko­cit­li­vé­ho 16,1-me­ga­pixelo­vé­ho sní­ma­ča CMOS, kto­rý vám pos­kyt­ne nád­her­né vý­sled­ky s os­trý­mi de­tail­mi a realis­tic­ký­mi far­ba­mi do­kon­ca aj v sla­bom os­vet­le­ní.

Roz­ví­ja­nie fo­tog­ra­fic­kých zruč­nos­tí a fo­tog­ra­fo­va­nie v naj­rôz­nej­ších si­tuáciách vám umož­ní op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu s in­te­li­gen­tným sys­té­mom IS od Ca­non - va­še sním­ky tak bu­dú os­tré a zre­teľ­né. In­te­li­gent­ný sys­tém IS zhod­no­tí prip­ra­vo­va­ný zá­ber v sú­la­de s ôs­mi­mi typ­mi scén - či ide o vod­né špor­ty v sl­neč­nom po­ča­sí ale­bo mak­ro sním­ky kve­tín - a auto­ma­tic­ky nas­ta­ví naj­vhod­nej­ší re­žim sta­bi­li­zá­cie. Vý­sled­kom sú os­tré fo­tog­ra­fie a sta­bil­né vi­deo.

Zdieľaj­te svo­je dob­rod­ružstvá s os­tat­ný­mi
Vďa­ka roz­hra­niu Wi-Fi fo­toa­pa­rá­tu Power­Shot SX700 HS bu­dú mať te­raz va­ši blíz­ki jed­no­du­cho a rých­lo preh­ľad o va­šich naj­nov­ších dob­rod­ruž­stvách. Zdie­ľa­nie zá­be­rov na ob­ľú­be­ných so­ciál­nych sie­ťach - na Fa­ce­boo­ku®, Twit­te­ri či YouTu­be - je otáz­kou nie­koľ­kých jed­no­du­chých kro­kov: sta­čí sa pri­po­jiť k smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu tla­čid­lom pri­po­je­nia k mo­bil­né­mu za­ria­de­niu. Prí­pad­ne mô­že­te svoj fo­toa­pa­rát spá­ro­vať s mo­bil­ným za­ria­de­ním pou­ži­tím no­vej fun­kcie NFC - sta­čí oba prís­tro­je pril­ožiť k se­be a mô­že­te za­čať zdie­ľať pros­tred­níc­tvom špe­ciál­nej ap­li­ká­cie Ca­non Ca­me­raWin­dow.

No­vá fun­kcia Wi-Fi tiež umož­ňu­je di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu zo smar­tfó­nu - ideál­ne, keď sa chce aj fo­tog­raf za­čle­niť do sku­pi­no­vé­ho zá­be­ru. Sním­ky si mô­že­te zá­lo­ho­vať po­mo­cou tech­no­ló­gie Ima­ge Sync, kto­rá umož­ňu­je ich bez­drô­to­vý pre­nos do clou­do­vých úlo­žísk ty­pu CA­NON iMA­GE GA­TEWAY, Flickr a Goog­le Dri­ve™ ale­bo pria­mo do váš­ho po­čí­ta­ča. Fa­nú­ši­kom ces­to­va­nia, kto­rí chcú mať preh­ľad o mies­te zho­to­ve­nia kaž­dej sním­ky, Power­Shot SX700 HS na­vy­še po­nú­ka fun­kciu GPS cez mo­bil, kto­rá kaž­dý zá­ber dopl­ní o prís­luš­né ze­me­pis­né úda­je.

Nak­rú­caj­te zá­bav­né oka­mi­hy na vi­deo v kva­li­te Full HD 60p
Ak si chce­te nadl­ho ucho­vať všet­ky pre­ži­té dob­rod­ruž­stvá, mô­že­te ich zveč­niť aj vo for­me vi­deo­záz­na­mu v sku­toč­ne vy­ni­ka­jú­com roz­lí­še­ní 1080p Full HD. Sú­čas­ťou fo­toa­pa­rá­tu Power­Shot SX700 HS je tla­čid­lo vi­deo­záz­na­mu, kto­rým prís­troj jed­no­du­cho prep­ne­te
z re­ži­mu fo­tog­ra­fo­va­nia na zá­znam vi­dea, a vďa­ka vý­kon­né­mu pro­ce­so­ru DI­GIC 6 sa mô­že­te te­šiť zo sním­ko­va­cej frek­ven­cie 60 sním./s a vy­so­kok­va­lit­né­ho ste­reo zvu­ku. Pä­ťo­so­vý zdo­ko­na­le­ný re­žim Dy­na­mic­ký IS sa pos­ta­rá o sta­bi­li­tu váš­ho vi­dea, aby čo­koľ­vek na­to­čí­te - od plá­žo­vé­ho vo­lej­ba­lu až po púš­ťa­nie šar­ka­na - ma­lo hlad­ký a os­trý ob­raz. Vi­deo za­zna­me­na­né vo for­má­te MP4 si mô­že­te okam­ži­te preh­rať na rôz­nych za­ria­de­niach ale­bo nah­rať na so­ciál­ne sie­te a zdie­ľať s pria­teľ­mi po ce­lom sve­te.

Ak si chce­te vy­tvo­riť krat­šie vi­deo mo­men­tky z ce­lé­ho dňa, fun­kcia Hyb­rid Auto auto­ma­tic­ky nas­ní­ma šty­ri se­kun­dy pred kaž­dou fo­tog­ra­fiou. Na kon­ci dňa sa tie­to kli­py spo­ja do je­di­né­ho vi­dea, tak­že zís­ka­te uce­le­ný vi­deo zá­znam svo­jich fo­tog­ra­fic­kých dob­rod­ruž­stiev.

In­te­li­gen­tnej­ší spô­sob krea­tív­ne­ho fo­tog­ra­fo­va­nia
V re­ži­me Krea­tív­ny zá­ber zís­ka­te uni­kát­nu sním­ku po kaž­dom stla­če­ní spúš­te; 46 efek­tov je zo­ra­de­ných do šty­roch te­ma­tic­kých ka­te­gó­rií: Čier­no­bie­le, Ret­ro, Pri­ro­dze­né a Špe­ciál­ne. Vy­ber­te si ka­te­gó­riu a Power­Shot SX700 HS in­te­li­gen­tne vy­tvo­rí šesť sa­mos­tat­ných zá­be­rov na zá­kla­de zvo­le­nej té­my krea­tív­ne­ho efek­tu, tak­že svo­jich pria­te­ľov ohú­ri­te rôz­no­ro­dos­ťou sní­mok.

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky fo­toa­pa­rá­tu Power­Shot SX700 HS:

  • Ultra kom­pakt­ný 30x zoom, 25 mm
  • HS Sys­tem so 16,1 MP sní­ma­čom CMOS a DI­GIC 6
  • In­te­li­gent­ný sys­tém IS a 5-oso­vý Dy­na­mic­ký IS
  • Wi-Fi s pod­po­rou NFC
  • Full HD (60 sním./s)
  • 7,5 cm (3,0") dis­plej Pu­re­Co­lor II G LCD (922 000 sRGB)
  • Krea­tív­ne re­ži­my
  • Re­ži­my Hyb­rid Auto a Smart Auto
  • Ma­nuál­ny re­žim, re­žim Av a Tv
  • Vy­so­ko­rý­chlos­tné sní­ma­nieOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter