Pripravuje sa doprivatizácia Slovak Telekomu, poslanci majú obavy o transparentnosť

Od­pre­daj 49-per­cen­tné­ho štá­tom vlas­tne­né­ho po­die­lu v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom nap­re­du­je. Pre­miér Ro­bert Fi­co sa to­tiž mal pod­ľa ne­za­ra­de­né­ho pos­lan­ca Da­nie­la Lip­ši­ca v stre­du stret­núť so zá­stup­ca­mi Deutsche Te­le­ko­mu, kto­rý vlas­tní zvyš­ný 51-per­cent­ný po­diel v te­le­ko­mu­ni­kač­nej fir­me. S pred­sta­vi­teľ­mi spo­loč­nos­ti mal do­kon­ca pod­pí­sať me­mo­ran­dum.

Lip­ši­co­vi pre­ká­ža, že Fi­co o stret­nu­tí nein­for­mo­val a ob­vi­ňu­je ho z net­ran­spa­ren­tnej pri­va­ti­zá­cie. "Pre­miér do­ne­ko­neč­na roz­prá­val o tom, že je pro­ti pri­va­ti­zá­cii a za je­ho vlá­dy sa pri­va­ti­zo­vať ne­bu­de. Ok­rem Car­ga chce pri­va­ti­zo­vať aj Te­le­kom, a to spô­so­bom, kto­rý nie je príl­iš tran­spa­rent­ný," vy­hlá­sil na štvr­tko­vom brí­fin­gu Lip­šic. "Nej­de o žiad­ne uta­jo­va­né stret­nu­tia, ide o le­gi­tím­ny pro­ces ro­ko­va­ní o mož­nom bu­dú­com pre­da­ji," rea­go­val ho­vor­ca mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva Sta­nis­lav Ju­ri­ko­vič.

Štát mu­sí o pre­da­ji ro­ko­vať pred­nos­tne s Deutsche Te­le­ko­mom. Nem­ci to­tiž ma­jú na štá­tom vlas­tne­ný ba­lík ak­cií pred­kup­né prá­vo. To, či ho aj vy­uži­jú, však za­tiaľ zná­me nie je. "Dnes to­to prá­vo ani nep­ri­ja­li, ani sa ho nev­zda­li. Je to otáz­kou bu­dú­cich ro­ko­va­ní," po­ve­dal Ju­ri­ko­vič. Pod­ľa Lip­ši­ca má 49-per­cent­ný po­diel hod­no­tu zhru­ba 800 mil. až 1 mld. eur. Tvr­dí však, že Fi­co tú­to hra­ni­cu ne­do­siah­ne. "Sme pres­ved­če­ní, že v naj­bliž­ších me­sia­coch bu­de­me zo stra­ny vlá­dy po­čú­vať o tom, pre­čo sa tú­to hod­no­tu ne­po­da­ri­lo napl­niť," po­ve­dal Lip­šic. Ju­ri­ko­vič však pri­po­mí­na, že ak Deutsche Te­le­kom pred­kup­né prá­vo ne­vyu­ži­je, štát bu­de svoj po­diel pre­dá­vať cez bur­zu. "Tak­že ur­či­te nej­de o net­ran­spa­ren­tnú tran­sak­ciu," skon­šta­to­val.

Sku­pi­na pos­lan­cov oko­lo Lip­ši­ca tiež tvr­dí, že ma­te­riá­ly o pre­da­ji vznik­li na po­čí­ta­čoch spo­loč­nos­tí Wood & Com­pa­ny a Avo­cat. Avo­cat je pri­tom zá­ro­veň me­no práv­nic­kej po­ra­den­skej spo­loč­nos­ti, kto­rá bo­la za­po­je­ná aj v nás­ten­ko­vom ten­dri. Lip­šic pre­to vy­zý­va pre­mié­ra Ro­ber­ta Fi­ca, aby stran­spa­ren­tnil pro­ces pri­va­ti­zá­cie a zve­rej­nil pod­pí­sa­né me­mo­ran­dum. Zá­ro­veň po­žia­da o zvo­la­nie mi­mo­riad­ne­ho hos­po­dár­ske­ho vý­bo­ru, kde bu­de od mi­nis­tra hos­po­dár­stva To­má­ša Ma­la­tin­ské­ho (no­mi­nant Sme­ru) po­ža­do­vať in­for­má­cie o plá­no­va­nej dop­ri­va­ti­zá­cii Slo­vak Te­le­ko­mu.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je naj­väč­ší slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor. Pod znač­kou Te­le­kom po­nú­ka jed­not­liv­com, do­mác­nos­tiam i fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom pro­duk­ty a služ­by pev­nej i mo­bil­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej sie­te. ST je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Po pri­va­ti­zá­cii v ro­ku 2000 dr­ží väč­ši­no­vý ba­lík ak­cií ST (51 %) Deutsche Te­le­kom AG. Viac než tre­ti­no­vý po­diel (34 %) pat­rí štá­tu, kto­rý za­stu­pu­je MH SR. Zvyš­ných 15 % vlas­tní Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku (FNM) SR.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter