Digitálnu televíziu Magio od Slovak Telekomu si zapína už viac ako 200 000 divákov

Šťas­tli­vec s tým­to po­ra­do­vým čís­lom si bu­de môcť Ma­gio TV vy­chut­nať na špič­ko­vom LED te­le­ví­zo­re, kto­rý si dnes preb­ral v pre­daj­ni Te­le­ko­mu. Pe­ter Ter­pák, se­nior ma­na­žér pre mass mar­ket seg­ment, od­ov­zdal pá­no­vi Sla­vo­mí­ro­vi z Mar­ti­na 50-pal­co­vý Smart te­le­ví­zor znač­ky Sam­sung a za­že­lal mu dos­ta­tok skve­lé­ho ob­sa­hu. Dves­to­ti­sí­ci zá­kaz­ník zá­ro­veň od Te­le­ko­mu zís­kal 10,1" tab­let Le­no­vo, na kto­rom mô­že vďa­ka Ma­gio TV GO po­ze­rať svo­je ob­ľú­be­né prog­ra­my kde­koľ­vek.

V prie­be­hu mi­nu­lé­ho ro­ka Te­le­kom roz­ši­ro­val ob­sa­ho­vú po­nu­ku vrá­ta­ne TV ka­ná­lov vo vy­so­kom roz­lí­še­ní - v sú­čas­nos­ti je Ma­gio TV s 35 HD ka­nál­mi líd­rom na tr­hu. Ďal­ším dô­vo­dom na rast poč­tu zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV bo­lo za­ra­de­nie exklu­zív­nych špor­to­vých prog­ra­my, kto­ré vy­sie­la­jú Li­gu majstrov, Pre­mie­re Lea­gue a ďal­šie at­rak­tív­ne sú­ťa­že a špor­ty. Tie­to TV ka­ná­ly sú pre zá­kaz­ní­kov Ma­gia za­dar­mo až do Veľ­kej no­ci. V tom­to ro­ku sa fir­ma chce sús­tre­diť na vy­lep­šo­va­nie fun­kcií v te­le­ví­zii Ma­gio a Ma­gio TV GO.

Di­gi­tál­na te­le­ví­zia Ma­gio od Slo­vak Te­le­ko­mu je na tr­hu od ro­ku 2006 a od­vte­dy sa sta­la syn­ony­mom pre di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu na Slo­ven­sku. Ma­gio TV me­ní poh­ľad di­vá­ka na sle­do­va­nie te­le­ví­zie. Už to nie je len sta­tic­ké za­ria­de­nie v do­mác­nos­ti, kto­ré vy­sie­la sta­no­ve­ný prog­ram, ale te­raz si mô­že sám vy­brať, čo a ke­dy bu­de sle­do­vať. Po pred­sta­ve­ní sa­te­lit­né­ho va­rian­tu Ma­gio Sat na za­čiat­ku ro­ka 2010 a fak­tic­kom roz­ší­re­ní pok­ry­tia služ­by na ce­lé úze­mie Slo­ven­ska sa jej ob­ľú­be­nosť eš­te zvý­ši­la, čo potvr­dzu­je aj ak­tuál­ny ná­rast poč­tu zá­kaz­ní­kov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter