DSLR fotografie čo najjednoduchšie –nový Canon EOS 1200D

Ca­non dnes pred­sta­vu­je EOS 1200D - no­vú di­gi­tál­nu zr­kad­lov­ku (DSLR) zá­klad­nej trie­dy, s kto­rou je tvor­ba nád­her­ných fo­tog­ra­fií a Full HD vi­dea jed­no­duch­šia a zá­bav­nej­šia než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Fo­toa­pa­rát EOS 1200D je ur­če­ný pre no­vá­či­kov vo sfé­re DSLR fo­tog­ra­fie, kto­rí chcú čo naj­rý­chlej­šie do­siah­nuť pô­so­bi­vé vý­sled­ky. Ide o pr­vý mo­del Ca­non s ap­li­ká­ciou EOS Sprie­vod­ca pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Tá po­nú­ka uži­toč­né ti­py a ná­vo­dy, kto­ré vám po­mô­žu zís­kať zo svoj­ho no­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu maximum. EOS 1200D je kom­bi­ná­ciou pr­vo­tried­ne­ho zob­ra­zo­va­cie­ho sys­té­mu od Ca­non s množ­stvom in­tui­tív­nych, jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ných ov­lá­da­cích pr­vkov a auto­ma­tic­kých re­ži­mov sní­ma­nia. Kaž­dý tak mô­že zveč­niť svo­je zá­žit­ky v so­líd­nej po­do­be, bez oh­ľa­du na úro­veň zruč­nos­tí a skú­se­nos­tí.

EOS 1200D BEAUTY FSR.jpg

No­vá ap­li­ká­cia EOS Sprie­vod­ca a Sprie­vod­ca fun­kcia­mi vám jed­no­du­chým spô­so­bom pred­sta­via roz­lo­že­nie a fun­kcie tla­či­diel, tak­že vzác­ne ži­vot­né oka­mi­hy za­chy­tí­te hneď od za­čiat­ku s vy­ššou is­to­tou. Ap­li­ká­cia vás pre­ve­die zá­klad­mi fo­tog­ra­fo­va­nia rých­los­ťou, aká vám naj­viac vy­ho­vu­je. Náj­de­te tu ná­vo­dy, ako fo­tog­ra­fo­vať ob­ľú­be­né ob­jek­ty (napr. ľu­dí ale­bo do­má­ce zvie­ra­tá), spo­lu s in­for­má­cia­mi o expo­zič­nom ča­se ale­bo per­spek­tí­ve. V sek­cii Od­stra­ňo­va­nie prob­lé­mov zas náj­de­te uži­toč­né ti­py, ako zlep­šiť vzhľad fo­tog­ra­fií a pre­ko­nať naj­čas­tej­šie sa vy­sky­tu­jú­ce pre­káž­ky, ako je roz­ma­za­nie ale­bo preexpo­no­va­nie. Sú tu aj ti­py tý­ka­jú­ce sa kom­po­zí­cie pri tvor­be sku­pi­no­vých zá­be­rov či kra­ji­niek.

Bo­ha­té de­tai­ly
EOS 1200D sa pos­ta­rá o to, aby vzác­ne spo­mien­ky zos­ta­li dl­hé ro­ky ucho­va­né v žia­ri­vých far­bách a s bo­ha­tý­mi de­tail­mi. Vy­so­kok­va­lit­né fo­tog­ra­fie so ži­vý­mi far­ba­mi - ideál­ne na tvor­bu veľ­ko­for­má­to­vých vý­tlač­kov, kto­ré po­tom mô­že­te da­ro­vať ale­bo pyš­ne vy­sta­vo­vať vo svo­jom do­me - za­is­tí 18,0 MP sní­mač APS-C CMOS a pro­ce­sor DI­GIC 4 z di­el­ne Ca­non. Va­še sním­ky bu­dú vy­ze­rať rov­na­ko žia­ri­vo aj pri fo­tog­ra­fo­va­ní v zhor­še­nom os­vet­le­ní.
9-bo­do­vý Sys­tém AF s bod­mi za­os­tre­nia v ce­lej plo­che zá­be­ru za­bez­pe­čí, aby bo­li de­tai­ly na sním­ke čo naj­os­trej­šie bez oh­ľa­du na to, čo prá­ve fo­tog­ra­fu­je­te. Fun­kcia rých­le­ho sé­rio­vé­ho fo­tog­ra­fo­va­nia vám umož­ní vy­tvo­riť sé­riu zá­be­rov rých­los­ťou až tri sním­ky za se­kun­du - ideál­ne pri sní­ma­ní rých­lej ak­cie.

Či fo­tog­ra­fu­je­te na­ro­de­ni­no­vú os­la­vu ale­bo práz­dni­no­vé dob­rod­ruž­stvá, mô­že­te sa vždy spo­ľah­núť, že váš EOS 1200D vám pos­kyt­ne tie naj­lep­šie vý­sled­ky. Re­žim Sce­ne In­telli­gent Auto auto­ma­tic­ky zvo­lí tú naj­vhod­nej­šiu kom­bi­ná­ciu nas­ta­ve­ní fo­toa­pa­rá­tu.

Po­hyb­li­vé spo­mien­ky - zá­znam vi­dea v kva­li­te Full HD
Pre ži­vot­né oka­mi­hy, kto­ré si chce­te ucho­vať v po­hy­be, je váš EOS 1200D vy­ba­ve­ný mož­nos­ťou nak­rú­ca­nia pô­so­bi­vé­ho Full HD vi­dea (1080p). Širo­ká šká­la fun­kcií
s jed­no­du­chým ov­lá­da­ním vám dá tvo­ri­vú slo­bo­du pri nak­rú­ca­ní pok­ro­či­lej­šie­ho vi­dea - keď zís­ka­te väč­šiu se­bais­to­tu, mô­že­te sa­mi ov­lá­dať expo­zí­ciu, za­os­tre­nie aj hla­si­tosť. Vzác­ne uda­los­ti tak zos­ta­nú ucho­va­né tak, ako sa od­oh­ra­li. O vzhľad pro­fe­sio­nál­ne edi­to­va­né­ho vi­dea sa pos­ta­rá re­žim Vi­deo­mo­men­tka, kto­rý umož­ňu­je vy­tvo­riť sé­riu krát­kych vi­deok­li­pov a po­tom ich vo fo­toa­pa­rá­te auto­ma­tic­ky spo­jiť do po­do­by uce­le­né­ho fil­mu.

Ume­lec­ká krea­ti­vi­ta je­di­ným do­ty­kom tlačid­la
Vďa­ka bo­ha­té­mu vý­be­ru krea­tív­nych filtrov váš­ho EOS 1200D mô­že­te kaž­dé­mu zá­be­ru je­di­ným do­ty­kom tla­čid­la pri­dať uni­kát­nu at­mos­fé­ru. Eš­te pred zho­to­ve­ním zá­be­ru ale­bo po ňom si mô­že­te vy­brať z pia­tich ob­ľú­be­ných ume­lec­kých štý­lov, napr. Mi­nia­tú­ra, Ry­bie oko ale­bo Hrač­kár­sky fo­toa­pa­rát. Okam­ži­te tak svo­jim sním­kam pri­dá­te tvo­ri­vý ná­dych, dra­ma­tic­kú at­mos­fé­ru ale­bo jed­no­du­cho vy­tvo­rí­te úpl­ne no­vý vzhľad.

Určený pre vás
Kom­pakt­ný a ľah­ký EOS 1200D sa jed­no­du­cho pre­ná­ša, tak­že vždy mô­že­te za­chy­tiť ten správ­ny oka­mih. Veľ­ké tla­čid­lá s in­tui­tív­nym roz­lo­že­ním sa jed­no­du­cho pou­ží­va­jú, aby ste sa aj v po­hy­be čo naj­rý­chlej­šie dos­ta­li k pot­reb­ným nas­ta­ve­niam. K vy­so­kej flexibil­nos­ti EOS 1200D pris­pie­va jas­ný op­tic­ký hľa­dá­čik, kto­rý vám po­mô­že vy­tvo­riť tú správ­nu kom­po­zí­ciu, a 7,5 cm (3,0'') LCD na sní­ma­nie v re­ži­me Li­ve View. Os­trý dis­plej s roz­lí­še­ním 460 000 bo­dov je do­ko­na­lým nás­tro­jom na pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií a vi­dea hneď po ich zho­to­ve­ní, či už osa­mo­te ale­bo s pria­teľ­mi.

A keď bu­de­te prip­ra­ve­ní uro­biť ďal­ší krok vo sve­te fo­tog­ra­fie, mô­že­te jed­no­du­cho vy­me­niť ob­jek­tív svoj­ho EOS 1200D za je­den z vy­še 70 ob­jek­tí­vov Ca­non EF - kaž­dý z nich vám po­núk­ne no­vú per­spek­tí­vu a roz­ší­ri tvo­ri­vé mož­nos­ti, aby bo­li va­še fo­tog­ra­fie sku­toč­ne je­di­neč­né. V ap­li­ká­cii EOSSprie­vod­ca náj­de­te pod­rob­né in­for­má­cie o bo­ha­tej po­nu­ke kom­pa­ti­bil­ných ob­jek­tí­vov a prís­lu­šen­stva k váš­mu EOS 1200D.

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky fo­toa­pa­rá­tu EOS 1200D:

  • Vy­so­ká kva­li­ta sní­mok vďa­ka veľ­ké­mu sní­ma­ču
  • De­tail­né sním­ky, kto­ré mô­že­te ore­zať a vy­tla­čiť na veľ­ký for­mát
  • Zre­teľ­né zá­be­ry do­kon­ca aj v sla­bom os­vet­le­ní
  • Jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ný re­žim Sce­ne In­telli­gent Auto
  • Sprie­vod­ca fun­kcia­mi a ap­li­ká­cia EOS Sprie­vod­ca pre in­te­li­gen­tné pre­nos­né za­ria­de­nia
  • Vi­deo v kva­li­te Full-HD a re­žim Vi­deo­mo­men­tka
  • Jas­ný 7,5 cm (3,0") LCD
  • Po­pus­ti­te uz­du fan­tá­zii s krea­tív­ny­mi filtra­miOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter