ZlavaDna.sk v roku 2013 predala 670 000 kupónov v hodnote 15,9 milióna eur

Por­tál Zla­vaD­na.sk v mi­nu­lom ro­ku nav­ští­vi­lo 4,6 mil. uni­kát­nych náv­štev­ní­kov, pre­dal zľa­vo­vé ku­pó­ny v hod­no­te 15,9 mi­lió­na eur a za pos­led­né tri ro­ky za­zna­me­nal ná­rast vý­no­su o 979%. Spo­loč­nosť Crea­ti­ve web, vlas­tník Zla­vaD­na.sk, sa tak v ro­ku 2013 za­ra­di­la me­dzi naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku a zís­ka­la oce­ne­nie Ri­sing Star, ude­ľo­va­né fir­mou De­loit­te. Spo­lu so zľa­vo­vým por­tá­lom Boo­mer, kto­rý ro­van­ko pat­rí do ro­di­ny Crea­ti­ve web, zís­ka­li v mi­nu­lom ro­ku 42% po­diel na tr­hu.

V ro­ku 2013 pat­ri­li me­dzi no­vých vý­znam­ných klien­tov Zla­vaD­na.sk napr. Že­lez­ni­ce slo­ven­skej re­pub­li­ky, Slo­ven­ské ná­rod­né di­vad­lo, oč­ná kli­ni­ka Cor­nea, slo­ven­ská fir­ma s tra­dí­ciou Oze­ta či zná­ma znač­ka ká­vy Tchi­bo, kto­ré pra­vi­del­ne zve­rej­ňu­jú svo­je po­nu­ky," uvá­dza Zden­ko Hos­chek, ko­na­teľ Zla­vaD­na.sk. Ako ďa­lej prez­rá­dza, „nie sú to len veľ­ké fir­my, ale hlav­ne zá­kaz­ní­ci por­tá­lu, kto­rí sa vra­ca­jú kvô­li stov­kám pre­ve­re­ných po­núk, 100 % ga­ran­cii spo­koj­nos­ti a sta­ros­tli­vos­ti o zá­kaz­ní­ka."

Tr­ho­vá jed­not­ka me­dzi zľa­vo­vý­mi por­tál­mi ozna­či­la rok 2013 za rok v zna­me­ní slu­žieb spo­je­ných s ces­to­va­ním a re­laxom. Za zmien­ku ur­či­te sto­jí pre­da­ných 7 017 ku­pó­nov do Aquapar­ku Tat­ra­lan­dia či 4 289 ski­pas­sov v ob­ľú­be­nom ly­žiarskom stre­dis­ku Skal­ka Are­na. „Sko­ro všet­ky po­nu­ky zve­rej­ne­né na Zla­vaD­na.sk pred­sta­vu­jú stá­le, resp. opa­ko­va­né zľa­vo­vé po­nu­ky a len za­ned­ba­teľ­ný po­čet tvo­ria jed­no­ra­zo­ví klien­ti. Uká­za­lo sa, že Zla­vaD­na.sk reál­ne po­má­ha pre­vádz­kam pri pre­da­ji a vy­kry­tí me­nej vy­ťa­že­ných se­zón," do­dá­va Zden­ko Hos­chek.

Me­dzi Slo­vák­mi bo­li v ro­ku 2013 veľ­mi ob­ľú­be­né ku­pó­ny do reš­tau­rá­cií, pri­čom naj­viac sa pre­da­lo z po­nu­ky ki­la re­bie­rok s pi­vom, v poč­te 9 492 ks. Jed­nou z naj­pre­dá­va­nej­ších zliav sa sta­la po­nu­ka ha­va­rij­né­ho pois­te­nia od pois­ťov­ne Koo­pe­ra­ti­va, kto­rej Zla­vaD­na.sk za­bez­pe­či­la 7 265 no­vých zá­kaz­ní­kov. Poch­vá­liť sa mô­že aj Oze­ta, kto­rej po­nu­ka zliav pri­nies­la 7 808 zá­kaz­ní­kov s vý­no­som viac ako 80 000€ a pod­nie­ti­la do­pyt spot­re­bi­te­ľa po kva­lit­nom ob­le­če­ní zo slo­ven­skej di­el­ne. „Ak­ciu sme skú­šob­ne spus­ti­li na na­šej pre­daj­ni OZE­TA na Špi­tál­skej uli­ci v Bra­tis­la­ve. Okam­ži­te sme za­zna­me­na­li tak­mer 400% ná­rast ku­pu­jú­cich zá­kaz­ní­kov. Nep­red­pok­la­da­li sme, že zá­kaz­ník zľa­vo­vé­ho por­tá­lu u nás zos­ta­ne aj po skon­če­ní ak­cie, no opak sa stal prav­dou. Om­la­di­li sme zá­kaz­níc­ku zá­klad­ňu, cel­ko­vé tr­žby pre­daj­ne stúp­li o 40% a me­dzi­roč­ne stú­pa­jú. Ho­ci sme por­tál Zla­vaD­na.sk chce­li pri­már­ne vy­užiť ako ko­mu­ni­kač­ný ka­nál, os­ved­čil sa aj ako efek­tív­ny spô­sob pre­da­ja." prez­rá­dza Mi­ros­la­va Krau­so­vá z OZE­TA.

O ús­peš­nom ro­ku tr­ho­vej jed­not­ky ho­vo­ria aj šta­tis­ti­ky o náv­štev­nos­ti a ce­ne ob­jed­náv­ky. „Zla­vaD­na.sk za rok 2013 za­zna­me­na­la cel­ko­vo 17,8 mil. náv­štev, pri­čom uni­kát­nych náv­štev­ní­kov bo­lo až 4,6 mil. Ho­vo­rí to o tom, že zá­kaz­ní­ci ve­ria po­nu­ke Zla­vaD­na.sk a opa­ko­va­ne na­ku­pu­jú zľa­vy. Za zmien­ku sto­jí aj ras­tú­ca prie­mer­ná úro­veň ce­ny ob­jed­náv­ky, kto­rá sa v mi­nu­lom ro­ku po­hy­bo­va­la na úrov­ni 30€," dopl­nil Hos­chek.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter