Odkaz pre stredoškolákov: “S technikou a IT máš budúcnosť iSTU!“

Ďal­ší za­ují­ma­vý prog­ram prip­ra­vi­lo ob­čian­ske zdru­že­nie DI­GI­POINT v Po­lu­se a je ur­če­ný hlav­ne stre­doš­ko­lá­kom, kto­rí pre­mýš­ľa­jú o vy­so­koš­kol­skom štú­diu. Prá­ve ob­lasť IT a štú­dium s tech­nic­kým za­me­ra­ním má to­tiž v sú­čas­nos­ti ob­rov­skú per­spek­tí­vu. O tom pres­ved­čia náv­štev­ní­kov Po­lu­su od­bor­ní­ci z rôz­nych fa­kúlt a ma­naž­men­tu Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty už v naj­bliž­ších dňoch v DI­GI­POIN­Te. Prog­ram vy­vr­cho­lí pa­ne­lo­vou dis­ku­siou za účas­ti re­no­mo­va­ných od­bor­ní­kov z IT ob­las­ti.

KE­DY:

  1. - 20. Feb­ruára 2014 vždy od 14:00 do 17:00 hod.

PROG­RAM :

  1. .2Ústav ma­naž­men­tu Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty
  2. .2Stroj­níc­ka fa­kul­ta Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty
  3. .2Sta­veb­ná fa­kul­ta Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty
  4. .2Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty

Ďal­ší prog­ram : Vý­zvy v IT vzde­lá­va­ní na Slo­ven­sku
Dis­kus­ná plat­for­ma s cie­ľom skva­lit­niť IT vzde­lá­va­nie na Slo­ven­sku

KE­DY: 20. feb­ruára 2014 o 17:00 hod
Vý­znam­ní hos­tia bu­dú ve­rej­ne de­ba­to­vať na té­my o sú­čas­nom sta­ve v IT vzde­lá­va­ní, o oča­ká­va­niach za­mes­tná­va­te­ľov ver­sus mož­nos­tiach škôl a tak­tiež o vý­sled­koch pries­ku­mu FIIT STU me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi o kva­li­te IT vzde­lá­va­nia.

Dis­ku­siu po­ve­die Ivan Ko­tu­liak z FIIT STU.

Vstup na dis­ku­siu do pries­to­rov DI­GI­POIN­TU v Po­lus Ci­ty Cen­ter je voľ­ný a bez­plat­ný.

Dis­ku­tu­jú­ci hos­tia:
Pe­ter Pelleg­ri­ni, Di­gi­tál­ny lí­der Slo­ven­ska

Pa­vel Či­čák, de­kan Fa­kul­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve
Ka­rol Ma­tiaš­ko, de­kan fa­kul­ty ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­si­ty
Igor Sta­no, ria­di­teľ vý­vo­jo­vé­ho stre­dis­ka Al­ca­tel -Lu­cent Slo­va­kia
Pa­vol Tóth, Ta­lent Acquisi­tion CEE /Bal­tics, First Da­ta Slo­va­kia
Ivan Šte­fun­ko, Slo­ven­ská aso­ciá­cia na pod­po­ru inter­ne­to­vej eko­no­mi­ky

ČO JE DI­GI­POINT?
Pre­zen­to­va­nie tech­no­ló­gií na mies­te, kde by ste to vô­bec ne­ča­ka­li?
Je­di­né ta­ké­to mies­to -uni­kát­ny pries­tor na tes­to­va­nie no­vých tech­no­ló­gií a tak­tiež za­ují­ma­vých pro­jek­tov FIIT STU
/Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve/ s náz­vom DI­GI­POINT fun­gu­je od ok­tób­ra 2013 v Po­lu­se. Pod je­ho vznik sa pod­pí­sal uni­kát­ny ná­pad, dl­ho­do­bá príp­ra­va a v ne­pos­led­nom ra­de net­ra­dič­ná spo­lup­rá­ca ná­kup­né­ho cen­tra Po­lus Ci­ty Cen­ter s FIIT STU a so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft Slo­va­kia.

DI­GI­POINT je zá­ro­veň je ob­čian­ske zdru­že­nie vy­tvo­re­né Fa­kul­tou in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve v spo­lup­rá­ci s Po­lus Ci­ty Cen­ter a spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft.

Po­lus s par­tner­mi vy­tvo­ril pro­jekt a za­ria­dil pries­tor, kto­rý bu­de nie len náuč­ný, ale aj ob­sa­ho­vo za­ují­ma­vý a zá­ro­veň pre­po­je­ný s ko­mer­čný­mi pre­zen­tá­cia­mi pro­duk­tov, čím sa vy­tvo­rí pre zá­kaz­ní­kov po­ho­dlie vý­be­ru pro­duk­tov na jed­nom mies­te. „V „na­šich kon­či­nách" nie je vô­bec ob­vyk­lé, aby sa sub­jekt, ako je ná­kup­né cen­trum, ve­no­va­lo edu­ká­cii a pre­zen­to­va­niu tech­no­lo­gic­ké­ho pok­ro­ku. Prá­ve pre­to je DI­GI­POINT na Slo­ven­sku uni­ká­tom." uvied­la Mo­ni­ka Ka­ro­lio­vá, mar­ke­tin­go­vá ria­di­teľ­ka ná­kup­né­ho cen­tra.

DI­GI­POINT je ur­če­ný rôz­nym ko­mu­ni­tám: ve­rej­nos­ti - náv­štev­ní­kom ná­kup­né­ho cen­tra, aka­de­mi­kom - štu­den­tom IT a tak­tiež ko­mer­čným spo­loč­nos­tiam vy­rá­ba­jú­cim a pre­dá­va­jú­cim HW ako napr. HP, Dell, Shark atď. Pre náv­štev­ní­kov je prip­ra­ve­ná nap­rík­lad aj ori­gi­nál­na „Xbox obý­vač­ka", zá­ujem­co­via tu mô­žu ab­sol­vo­vať rôz­ne uži­toč­né pred­náš­ky ako „Vie­te čo sle­du­jú a ro­bia va­še de­ti na inter­ne­te či Fa­ce­boo­ku ?" a mno­hé iné za­ují­ma­vé té­my dis­ku­sií či wor­ksho­pov. DI­GI­POINT umož­ní rôz­nym fir­mám vy­sta­vo­vať tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky, kto­ré bu­dú po ur­či­tú do­bu k dis­po­zí­cii náv­štev­ní­kom Po­lus Ci­ty Cen­ter na skú­ša­nie. Jed­no­du­cho spá­ja­me na jed­nom mies­te zá­ba­vu, aka­de­mic­ký svet i ko­mer­ciu" uvied­la Mo­ni­ka Ka­ro­lio­vá z Po­lu­su.

DI­GI­POINT má i ďal­šiu úlo­hu. Pro­jek­ty štu­den­tov Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve bu­dú od­te­raz dos­tup­né pre kaž­dé­ho a to prá­ve v uni­kát­nom pries­to­re DI­GI­POINT v bra­tis­lav­skom ná­kup­nom cen­tre Po­lus Ci­ty Cen­ter. DI­GI­POINT tiež potvr­dzu­je prib­lí­že­nie FIIT STU ku ko­mer­čným fir­mám a ocho­tu fa­kul­ty rea­go­vať na rých­lo sa me­nia­ce pros­tre­die na tr­hu prá­ce. Ako ďal­ší fak­tor pri­chá­dza ko­neč­ný spot­re­bi­teľ.

Ďal­šie in­for­má­cie vám pos­kyt­ne: Pet­ra Ko­tu­lia­ko­vá, ko­tu­lia­ko­va@fiit.stu­ba.sk, 0902 273 128

www.di­gi­point.sk Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter