Spoločnosť IFS predstavuje široký rad mobilných riešení

IFS, glo­bál­na spo­loč­nosť za­obe­ra­jú­ca sa vý­vo­jom pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, ne­dáv­no pred­sta­vi­la rad mo­bil­ných rie­še­ní, od sprá­vy slu­žieb a servis­u u zá­kaz­ní­ka po ap­li­ká­cie pre smar­tfó­ny pre kan­ce­lár­skych pra­cov­ní­kov. In­ves­tí­cia do pro­duk­tov je sú­čas­ťou fi­rem­nej stra­té­gie, kto­rá nám umož­ní stať sa pop­red­ným do­dá­va­te­ľom v ob­las­ti pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty.

V nad­väz­nos­ti na veľ­ký ús­pech pr­vej vl­ny ap­li­ká­cií pre smar­tfó­ny a spus­te­nie par­tner­ské­ho prog­ra­mu IFS Touch Apps Par­tner Prog­ram pred­sta­vu­je spo­loč­nosť IFS rad no­vých ap­li­ká­cií IFS Touch Apps* a zá­ro­veň roz­ši­ru­je pred­tým uve­de­né fun­kcie na ďal­šie ope­rač­né sys­té­my. Me­dzi par­tner­ské ap­li­ká­cie pat­rí Doc­Box, kto­rá bo­la vy­vi­nu­tá spo­loč­nos­ťou Ad­do­va­tion. Za­is­ťu­je prís­tup k dô­le­ži­tej do­ku­men­tá­cii a umož­ňu­je jej zdie­ľa­nie pros­tred­níc­tvom pou­ží­va­te­ľom vy­bra­né­ho za­ria­de­nia. Ďal­šou ap­li­ká­ciou, kto­rú vy­vi­nu­la spo­loč­nosť Din ERP, je Em­ployee Fi­les, kto­rá umož­ňu­je efek­tív­ne vy­hľa­dá­va­nie za­mes­tnan­cov.

Servisn­í tech­ni­ci v te­ré­ne a tech­ni­ci údr­žby mô­žu vy­uží­vať in­tui­tív­ne rie­še­nie IFS Mo­bi­le Work Or­der, kto­ré je k dis­po­zí­cii pre no­vé plat­for­my An­droid a Win­dows. To­to rie­še­nie fun­gu­je ako in­teg­ro­va­ná fun­kcia IFS Ap­li­ká­cií a IFS Met­rix Servic­e Ma­na­ge­ment, čo pri­ná­ša rých­lej­šie a nák­la­do­vo efek­tív­nej­šie za­ve­de­nie. IFS Mo­bi­le Work Or­der je mož­né in­teg­ro­vať tak­tiež s exis­tu­jú­ci­mi back-end rie­še­nia­mi.

No­vé rie­še­nie IFS Ware­hou­se Da­ta Collec­tion bo­lo tes­to­va­né a zdo­ko­na­ľo­va­né pros­tred­níc­tvom prog­ra­mu pre pr­vých zá­kaz­ní­kov a po­nú­ka no­vú kon­fi­gu­ro­va­teľ­nú fun­kciu na auto­ma­ti­zo­va­né za­chy­te­nie dát a spúš­ťa­nie pro­ce­sov. To­to rie­še­nie, pod­po­ru­jú­ce plat­for­my An­droid, Win­dows Mo­bi­le/CE a Win­dows, je ur­če­né na pod­po­ru dis­tri­bú­cie a vý­ro­by s vy­so­kým ob­je­mom, rov­na­ko ako na sprá­vu náh­rad­ných di­el­cov s níz­kym ob­je­mom ale­bo ma­te­riá­lu na mies­te pro­jek­tu, kde sú kľú­čo­vý­mi fak­tor­mi efek­ti­vi­ta a sle­do­va­teľ­nosť.

„Rok 2013 bol pre spo­loč­nosť IFS z hľa­dis­ka mo­bil­ných rie­še­ní kľú­čo­vým a pri­nie­sol nám eš­te väč­šiu mo­ti­vá­ciu aj na­ďa­lej pok­ra­čo­vať v in­ves­to­va­ní do na­šich pro­duk­tov v tej­to ob­las­ti," uvie­dol Pa­vel Blá­ho­vec, ria­di­teľ ob­cho­du a pod­po­ry spo­loč­nos­ti IFS. „Ten­to po­sun sme­rom k mo­bil­né­mu pod­ni­ka­niu je vša­de prí­tom­ným tren­dom, kto­rý bu­de aj na­ďa­lej pô­so­biť na zis­ko­vosť a vý­kon­nosť v rám­ci kaž­dej or­ga­ni­zá­cie - od vý­rob­nej ha­ly po za­sa­da­cie mies­tnos­ti. Spo­loč­nosť IFS je na tú­to ob­chod­nú tran­sfor­má­ciu prip­ra­ve­ná a bu­de pok­ra­čo­vať vo vý­vo­ji rie­še­ní na pod­po­ru mo­bil­ných po­žia­da­viek v na­šich cie­ľo­vých od­vet­viach."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter