Elektronické tlačivo k dani z príjmu PO sú k dispozícii

Fi­nan­čná sprá­va v uto­rok sprís­tup­ni­la no­vé elek­tro­nic­ké tla­či­vo na daň z príj­mu práv­nic­kých osôb. Tla­či­vo da­ňo­vé­ho priz­na­nia je pod­ľa fi­nan­čnej sprá­vy mož­né on-li­ne vy­pl­niť, skon­tro­lo­vať a nás­led­ne aj od­os­lať. Pre ve­rej­nosť je dos­tup­né na por­tá­li fi­nan­čnej sprá­vy, v sek­cii Ka­ta­lóg elek­tro­nic­kých for­mu­lá­rov.

For­mu­lár da­ňo­vé­ho priz­na­nia ob­sa­hu­je aj lo­gic­ké a ma­te­ma­tic­ké kon­tro­ly. "Kon­tro­ly do­ká­žu upo­zor­niť na nez­rov­na­los­ti nap­rík­lad v rod­nom čís­le, či iden­ti­fi­kač­ných úda­joch pod­ni­ka­te­ľa. Ke­dy­koľ­vek po­čas vy­pĺňa­nia je mož­né da­ňo­vé priz­na­nie ulo­žiť na por­tál, aby s ním bo­lo v bu­dúc­nos­ti mož­né pra­co­vať," uvied­la fi­nan­čná sprá­va. Fi­nan­čná sprá­va zá­ro­veň pri­po­me­nu­la, že da­ňo­vé priz­na­nia sú ok­rem to­ho k dis­po­zí­cii aj v osob­nej zó­ne kaž­dé­ho, kto je re­gis­tro­va­ný na elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu.

Na otáz­ku agen­tú­ry SI­TA, ke­dy bu­de elek­tro­nic­ký for­mu­lár k dis­po­zí­cii aj pre fy­zic­ké oso­by, od­po­ve­da­la ho­vor­ky­ňa fi­nan­čnej sprá­vy Pat­rí­cia Ma­cí­ko­vá, že by sa tak ma­lo stať po­čas toh­to týž­dňa. Da­ňo­vé priz­na­nie k da­ni z príj­mov je pot­reb­né po­dať a daň za­pla­tiť do 31. mar­ca 2014.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter