Zmeny v top manažmente spoločnosti GAMO

V spo­loč­nos­ti GA­MO a.s. bo­li v prie­be­hu me­sia­ca ja­nuár 2014 pri­ja­té vý­znam­né zme­ny vo vr­cho­lo­vom ma­naž­men­te. Na val­nom zhro­maž­de­ní spo­loč­nos­ti GA­MO ko­na­nom dňa 21.1.2014 od­stú­pil do­te­raj­ší pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ing. Ma­rián Gaj­doš z osob­ných dô­vo­dov z uve­de­ných po­zí­cií. Za no­vé­ho pred­se­du pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti bol zvo­le­ný Ing. Vla­di­mír Dem­čík – do­te­raj­ší člen pred­sta­ven­stva a ve­de­nia GA­MO. No­vým čle­nom pred­sta­ven­stva sa stal Ing. Ján Lich­vár – sú­čas­ný ob­chod­ný ria­di­teľ. Tre­tím čle­nom pred­sta­ven­stva zos­tá­va fi­nan­čná ria­di­teľ­ka Ive­ta Mil­čí­ko­vá, kto­rá je zá­ro­veň pod­pred­se­dom pred­sta­ven­stva.

Ing. Ma­rián Gaj­doš zos­tá­va aj na­ďa­lej za­mes­tnan­com, ako aj ak­cio­ná­rom spo­loč­nos­ti GA­MO. Vo svo­jej no­vej fun­kcii sa plá­nu­je ve­no­vať naj­mä roz­vo­ju no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí. Tak­tiež zos­tá­va čle­nom via­ce­rých sta­vov­ských or­ga­ni­zá­cií, kde bu­de GA­MO ak­tív­ne za­stu­po­vať. Val­né zhro­maž­de­nie mu vy­slo­vi­lo vďa­ku a uz­na­nie za je­ho do­te­raj­šiu čin­nosť a do­siah­nu­té vý­sled­ky.

Na zá­kla­de tých­to zmien bol po­da­ný návrh na zme­nu v zá­pi­se do ob­chod­né­ho re­gis­tra, kto­rý sa v doh­ľad­nej do­be zreali­zu­je. Účin­nosť tých­to zmien je plat­ná od 21.1.2014.

Zdroj: GAMO a.s.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter