Poroty súťaže Novinárska cena 2013 sú známe

Prís­pev­ky prih­lá­se­né do sú­ťa­že bu­dú hod­no­tiť osob­nos­ti no­vi­nár­skej ob­ce zná­me aj z pred­chá­dza­jú­cich roč­ní­kov sú­ťa­že. Do po­ro­ty sme poz­va­li spi­so­va­te­ľa To­má­ša Ja­no­vi­ca či ko­men­tá­to­ra Hos­po­dář­skych no­vin Jindřicha Šíd­la z ČR. Po pr­vý krát do po­ro­ty za­sad­nú nap­rík­lad Pe­ter Go­liaš, ria­di­teľ INE­KO, Jo­sef Šler­ka, od­bor­ník na ana­lý­zu textov na so­ciál­nych sie­ťach, Mi­chal Hvo­rec­ký, pub­lic­ista a spi­so­va­teľ a no­vi­ná­ri z ČR: Jiří Ku­bík, ria­di­teľ re­dak­cie MF DNES, Mar­ké­ta Do­biá­šo­vá z re­lá­cie Re­por­téři ČT, Petr Vav­rouš­ka, spra­vo­daj Čes­ké­ho roz­hla­su a Mag­da­le­na So­dom­ko­vá, re­por­tér­ka Li­do­vých no­vin.

Me­dzi­ná­rod­nú po­ro­tu pre fo­tog­ra­fic­ké ka­te­gó­rie zve­rej­ní­me, rov­na­ko ako po mi­nu­lé ro­ky, v prie­be­hu feb­ruára.

Naj­lep­šia re­por­táž v prin­to­vých mé­diách

Ro­land Kyš­ka, pub­lic­ista, no­vi­nár, ĽudiaĽuďom.sk

Jú­lius Lörincz, no­vi­nár, pred­se­da Tla­čo­vej Ra­dy SR

Mag­da­le­na So­dom­ko­vá, re­por­tér­ka, Li­do­vé no­vi­ny, čes­tné uz­na­nie v NC 2012, ČR

Naj­lep­šia roz­hla­so­vá a te­le­víz­na re­por­táž v elek­tro­nic­kých mé­diách

Zu­za­na Mis­trí­ko­vá, me­diál­na exper­tka, vý­kon­ná ria­di­teľ­ka Pub­Res, Me­diál­ne­ho in­šti­tú­tu, pre­zi­den­tka Aso­ciá­cie ne­zá­vis­lých pro­du­cen­tov a Ra­dy pre rek­la­mu

Jan Po­kor­ný, šéf­re­dak­tor ČRo Ra­dio­žur­nál , ČR

Len­ka Po­lá­ko­vá, hlav­ná dra­ma­tur­gič­ka pub­li­cis­ti­ky, ČT Os­tra­va, ČR

Naj­lep­ší roz­ho­vor v prin­to­vých mé­diách

To­masz Gra­bin­ski, ná­mes­tník ria­di­te­ľa Poľ­ské­ho in­šti­tú­tu

Tá­ňa Rep­ko­vá, za­kla­da­teľ­ka a ria­di­teľ­ka Klu­bu me­diál­nych ma­na­žé­rov

Petr Vav­rouš­ka, spra­vo­daj v Poľ­sku, Po­bal­tí a Bie­lo­rus­ku, Čes­ký roz­hlas, ví­ťaz NC 2011, 2012, ČR

Naj­lep­ší roz­ho­vor, be­se­da, dis­ku­sia v elek­tro­nic­kých mé­diách

Sta­nis­la­va Be­nic­ká, me­diál­na kon­zul­tan­tka, pro­jek­to­vá ma­na­žér­ka Slo­ven­skej agen­tú­ry pre me­dzi­ná­rod­nú roz­vo­jo­vú spo­lup­rá­cu

Mi­ros­lav Kollár, vý­kon­ný ria­di­teľ In­šti­tú­tu pre ve­rej­né otáz­ky, pred­se­da Ra­dy RTVS

Ve­ro­ni­ka Sed­láč­ko­vá, re­dak­tor­ka pub­li­cis­ti­ky, ČRo, ČR

Naj­lep­ší ko­men­tár v prin­to­vých mé­diách

Naj­lep­ší re­gio­nál­ne pub­li­ko­va­ný prís­pe­vok v prin­to­vých mé­diách

Zo­ra Bú­to­ro­vá, so­cio­lo­gič­ka, ana­ly­tič­ka In­šti­tú­tu pre ve­rej­né otáz­ky

Mi­chal Hvo­rec­ký, pub­lic­ista a spi­so­va­teľ

Jindřich Šíd­lo, ko­men­tá­tor Hos­po­dář­skych no­vin, ví­ťaz NC 2012, ČR

Naj­lep­ší ana­ly­tic­ko-in­ves­ti­ga­tív­ny prís­pe­vok v elek­tro­nic­kých mé­diách

Naj­lep­ší re­gio­nál­ne od­vy­sie­la­ný prís­pe­vok v elek­tro­nic­kých mé­diách

Mar­ké­ta Do­biá­šo­vá, re­por­tér­ka ČT, Re­por­téři, ví­ťaz­ka NC 2012, ČR

Pe­ter Go­liaš, ria­di­teľ INE­KO

Vla­di­mír Mi­šauer, mar­ke­tin­go­vý kon­zul­tant, ČR

Naj­lep­ší ana­ly­tic­ko-in­ves­ti­ga­tív­ny prís­pe­vok v prin­to­vých mé­diách

An­drej Fin­dor, po­li­to­lóg, Ústav európ­skych štú­dií a me­dzi­ná­rod­ných vzťa­hov Fa­kul­ty so­ciál­nych a eko­no­mic­kých vied UK v Bra­tis­la­ve

Jiří Ku­bík, ria­di­teľ re­dak­cie MF DNES, ČR

Pe­ter Kun­der, ana­ly­tik Alian­cie Fair Play

Naj­lep­ší člá­nok uve­rej­ne­ný na blo­gu

Ce­na Goog­le za ino­va­tív­nu pro­fe­sio­nál­nu on­li­ne žur­na­lis­ti­ku

Mi­loš Čer­mák, no­vi­nár Eko­no­mia, Ref­lex, Res­pekt, Li­do­vé no­vi­ny, NextBig.cz, Extra Mé­dia, ČR

Ja­net­te Mot­lo­vá (Ma­zi­nio­vá), me­to­dič­ka pre vzde­lá­va­nie v IUVEN­TE - Slo­ven­ský in­šti­tút mlá­de­že, blo­ger­ka, spi­so­va­teľ­ka, ví­ťaz­ka NC 2009, blo­ger­ka, spi­so­va­teľ­ka, ví­ťaz­ka NC 2009

Jo­sef Šler­ka, od­bor­ník na ana­lý­zu textov na so­ciál­nych sie­ťach, VŠ pe­da­góg na KU Pra­ha, ČR

Naj­lep­ší čes­ko-slo­ven­ský kres­le­ný vtip, ko­miks, ka­ri­ka­tú­ra

Mar­tin Ciel, fil­mo­vý teo­re­tik a kri­tik, pe­da­góg na Ka­ted­re fil­mo­vej ve­dy na VŠMU

He­le­na Di­esing, teo­re­tič­ka ume­nia, ČR

Joachim Dvořák, za­kla­da­teľ kul­túr­nej re­vue La­by­rint, ČR

To­máš Ja­no­vic, spi­so­va­teľ, no­vi­nár, textár, bás­nik, autor roz­hla­so­vých, te­le­víz­nych, di­va­del­ných hier, li­te­ra­tú­ry pre de­ti a mlá­dež

Naj­lep­šia re­por­táž­na fo­tog­ra­fia a fo­tog­ra­fic­ká ak­tua­li­ta

me­ná čle­nov me­dzi­ná­rod­nej po­ro­ty zve­rej­ní­me do­da­toč­ne

Hlav­ným par­tne­rom de­sia­te­ho roč­ní­ka sú­ťa­že No­vi­nár­ska ce­na 2013 je Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa.

Par­tner­mi sú Goog­le, Mayer/McCann Eric­kson, ME­MO´98, NEWTON me­dia, Na­da­ce Open So­cie­ty Fund Pra­ha a Aso­ciá­cia vy­da­va­te­ľov tla­če.

PR par­tne­rom je agen­tú­ra PRi­me ti­me.

Za in­for­mo­va­nie o sú­ťa­ži ďa­ku­je­me zoz­nam.sk, me­dial­ne.sk, PC RE­VUE.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter