Kontrolný výkaz DPH je už v programoch KROS zapracovaný

Ak ste pla­ti­te­ľom DPH, tak ur­či­te vie­te, že od 1. 1. 2014 má­te po­vin­nosť po­dá­vať no­vý elek­tro­nic­ký kon­trol­ný vý­kaz DPH. Spo­loč­nosť KROS - lí­der na tr­hu s eko­no­mic­kým sof­tvé­rom na to v no­vých ver­ziách eko­no­mic­kých prog­ra­mov AL­FA plus a OME­GA rea­gu­je za­pra­co­va­ním tla­či­va kon­trol­né­ho vý­ka­zu DPH a mož­nos­ti je­ho elek­tro­nic­ké­ho po­da­nia.

Ak­tuál­ny sof­tvér je al­fa a ome­ga bez­prob­lé­mo­vé­ho úč­tov­níc­tva
Zvlád­nu­tie kon­trol­né­ho vý­ka­zu DPH nes­po­čí­va len v po­vin­nos­ti po­dať ho v sta­no­ve­nom ter­mí­ne. Je dô­le­ži­té mať už od za­čiat­ku prís­luš­né­ho ob­do­bia eko­no­mic­ký sof­tvér ak­tua­li­zo­va­ný o s ním spo­je­né fun­kcie a vy­hnúť sa tak zby­toč­nej prá­ci pri spät­nej úp­ra­ve dok­la­dov vy­sta­ve­ných pred je­ho ak­tua­li­zá­ciou. Spo­loč­nosť KROS pre­to už od 1. 1. 2014 pou­ží­va­te­ľom prog­ra­mov AL­FA plus a OME­GA v pr­vej fá­ze pos­kyt­la mož­nosť za­ra­diť dok­la­dy do jed­not­li­vých od­die­lov kon­trol­né­ho vý­ka­zu.

Od 5. 2. 2014 bo­lo v rám­ci dru­hej fá­zy za­pra­co­va­nia kon­trol­né­ho vý­ka­zu do eko­no­mic­kých prog­ra­mov dopl­ne­né tla­či­vo a mož­nosť je­ho elek­tro­nic­ké­ho po­da­nia.

Ma­ji­te­lia Al­fy plus a Ome­gy si kvô­li kon­trol­né­mu vý­ka­zu ne­mu­sia do­ku­po­vať sa­mos­tat­ný mo­dul. Sta­čí mať plat­ný Ba­lík pod­po­ry as­poň do kon­ca mar­ca 2014. Za spra­co­va­nie kon­trol­né­ho vý­ka­zu sa te­da nič na­vy­še nep­la­tí.

Čo je kon­trol­ný vý­kaz DPH?
Kon­trol­ný vý­kaz je do­ku­ment, kto­rý ob­sa­hu­je in­for­má­cie o vy­me­dze­ných do­dáv­kach to­va­ru a slu­žieb pla­ti­te­ľov da­ne na vstu­pe aj vý­stu­pe. Pros­tred­níc­tvom krí­žo­vej kon­tro­ly úda­jov v kon­trol­nom vý­ka­ze bu­de fi­nan­čná sprá­va ve­dieť efek­tív­ne plá­no­vať da­ňo­vé kon­tro­ly.

Všet­ky dô­le­ži­té in­for­má­cie o kon­trol­nom vý­ka­ze DPH náj­de­te aj na strán­ke www.kros.sk/kon­trol­ny­vy­kaz.

Pod­ni­ka­te­lia a živ­nos­tní­ci mô­žu prog­ra­my KROS te­raz zís­kať so zľa­vou až 50 %

Nie je Váš sú­čas­ný sof­tvér prip­ra­ve­ný na kon­trol­ný vý­kaz DPH? Vy­skú­šaj­te kom­plet­né spra­co­va­nie kon­trol­né­ho vý­ka­zu DPH v prog­ra­moch KROS. Stiah­ni­te si de­mo­ver­zie prog­ra­mov na www.kros.sk/al­fap­lus ale­bo www.kros.sk/ome­ga. V rám­ci pre­bie­ha­jú­cej ak­cie ho mô­že­te zís­kať so zľa­vou 50 %.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter