Nový predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Vla­di­mír Keš­jar sa ujal fun­kcie pred­se­du Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ). Re­gu­lač­ný úrad pod ve­de­ním Keš­ja­ra ča­ká pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií v nas­le­du­jú­com ob­do­bí množ­stvo úloh dô­le­ži­tých pre fun­go­va­nie sek­to­rov elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb. "V ob­las­ti elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií bu­de pot­reb­né kon­tro­lo­vať nap­rík­lad pl­ne­nie po­vin­nos­tí mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi, kto­ré im vy­ply­nu­li z roz­hod­nu­tí o pri­de­le­ní frek­ven­cií v pás­mach 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz," kon­šta­to­val Keš­jar.

Ako ďa­lej do­dal, ne­me­nej dô­le­ži­tý­mi úlo­ha­mi bu­dú roz­hod­nu­tia o maximál­nej vý­ške tak­zva­ných pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov, čo sú pop­lat­ky za ukon­če­nie ho­vo­rov v mo­bil­ných a pev­ných te­le­fón­nych sie­ťach. Za­obe­rať sa tiež bu­de rie­še­ním prí­pad­ných spo­rov me­dzi ope­rá­tor­mi ale­bo ope­rá­tor­mi a uží­va­teľ­mi slu­žieb. "V ob­las­ti poš­to­vých slu­žieb re­gu­lač­ný úrad ur­čí pred­bež­né čis­té nák­la­dy uni­ver­zál­nej služ­by za pred­chá­dza­jú­ci rok a roz­hod­ne o čis­tých nák­la­doch uni­ver­zál­nej služ­by a nás­led­ne o ich náh­ra­de za rok 2012," uzav­rel Keš­jar.

Re­gu­lač­ný úrad vzni­kol od 1. ja­nuá­ra 2014 zlú­če­ním dvoch re­gu­lač­ných úra­dov v pô­sob­nos­ti mi­nis­ter­stva dop­ra­vy - Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du (TÚ) SR a Poš­to­vé­ho re­gu­lač­né­ho úra­du. Do­čas­ne po­ve­re­ný vý­ko­nom fun­kcie šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu bol do­te­raz La­dis­lav Mi­kuš, do­ne­dáv­na pred­se­da TÚ SR.

No­vý re­gu­lač­ný úrad sta­no­vu­je zá­kon o Úra­de pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb a Dop­rav­nom úra­de, kto­rý schvá­li­li pos­lan­ci eš­te vla­ni. Pod­ľa ne­ho sa päť re­gu­lač­ných úra­dov v pô­sob­nos­ti mi­nis­ter­stva dop­ra­vy za­čiat­kom toh­to ro­ka zlú­či­lo do dvoch.

Cie­ľom zá­ko­na je pod­ľa mi­nis­ter­stva dop­ra­vy zní­žiť po­čet roz­poč­to­vých or­ga­ni­zá­cií v re­zor­te, zní­žiť po­čet ad­mi­nis­tra­tív­nych za­mes­tnan­cov a tak do­siah­nuť ús­po­ry v roz­poč­to­vých nák­la­doch. V pr­vých troch ro­koch pô­so­be­nia dvoch no­vov­znik­nu­tých úra­dov sa má na ich fun­go­va­ní ušet­riť 2,129 mil. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter