Príjmy predchodcov regulačného úradu dosiahli 11,55 mil. eur

Pred­chod­co­via Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb, te­da Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR a Poš­to­vý re­gu­lač­ný úrad, pris­pe­li v mi­nu­lom ro­ku do štát­ne­ho roz­poč­tu su­mou prib­liž­ne 11,55 mil. eur. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca re­gu­lač­né­ho úra­du Ro­man Vav­ro.

Príj­my TÚ SR tvo­ri­li hlav­ne opa­ko­va­né úh­ra­dy od ope­rá­to­rov za pos­ky­to­va­nie sie­tí ale­bo slu­žieb, za prá­vo pou­ží­vať čís­la a za prá­vo pou­ží­vať frek­ven­cie. "V príj­moch TÚ SR sú za­po­čí­ta­né aj jed­no­ra­zo­vé úh­ra­dy, kon­krét­ne dop­la­tok mo­bil­ných ope­rá­to­rov Oran­ge Slo­ven­sko a Slo­vak Te­le­kom za predĺže­nie li­cen­cií spo­lu vo vý­ške 3,195 mil. eur," uvie­dol Vav­ro.

Re­gu­lač­ný úrad vzni­kol od 1. ja­nuá­ra 2014 zlú­če­ním dvoch re­gu­lač­ných úra­dov v pô­sob­nos­ti mi­nis­ter­stva dop­ra­vy - TÚ SR a Poš­to­vé­ho re­gu­lač­né­ho úra­du. Do­čas­ne po­ve­re­ný vý­ko­nom fun­kcie šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu je La­dis­lav Mi­kuš. Je­ho fun­kcia sa skon­čí dňom zvo­le­nia pr­vé­ho pred­se­du toh­to úra­du Ná­rod­nou ra­dou SR, no­vým pred­se­dom by mal byť Vla­di­mír Keš­jar, kto­rý bol do­ne­dáv­na pod­pred­se­dom TÚ SR.

No­vý re­gu­lač­ný úrad us­ta­no­vil ne­dáv­no schvá­le­ný zá­kon o Úra­de pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb a Dop­rav­nom úra­de. Pod­ľa ne­ho sa päť re­gu­lač­ných úra­dov v pô­sob­nos­ti mi­nis­ter­stva dop­ra­vy za­čiat­kom toh­to ro­ka zlú­či­lo do dvoch. Cie­ľom zá­ko­na je pod­ľa mi­nis­ter­stva dop­ra­vy zní­žiť po­čet roz­poč­to­vých or­ga­ni­zá­cií v re­zor­te, zní­žiť po­čet ad­mi­nis­tra­tív­nych za­mes­tnan­cov a tak do­siah­nuť ús­po­ry v roz­poč­to­vých nák­la­doch. V pr­vých troch ro­koch pô­so­be­nia dvoch no­vov­znik­nu­tých úra­dov sa má na ich fun­go­va­ní ušet­riť 2,129 mil. eur.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter