Telekom predstavuje novú ponuku volacích programov Doma Happy a Biznis Linka

Slo­vak Te­le­kom uve­die 1. feb­ruára 2014 no­vé por­tfó­lio vo­la­cích prog­ra­mov Do­ma Hap­py. Po nie­koľ­kých ro­koch tak zjed­no­du­ší po­nu­ku pre zá­kaz­ní­kov a v no­vých pau­šá­loch naj­mä po­sil­ní vo­la­nia do mo­bil­ných sie­tí a do za­hra­ni­čia.

Neob­me­dze­né vo­la­nia i voľ­né mi­nú­ty v prog­ra­me
Kaž­dý prog­ram v zá­klad­nom por­tfó­liu bu­de ob­sa­ho­vať for­mu neob­me­dze­ných vo­la­ní: do pev­nej sie­te (sla­bá pre­vádz­ka, resp. ce­lý čas) ale­bo všet­kých slo­ven­ských sie­tí vrá­ta­ne mo­bil­ných. Zá­ro­veň má za­hr­nu­té aj voľ­né mi­nú­ty, kto­ré mož­no vy­užiť naj­mä do mo­bil­ných sie­tí.

No­vé prog­ra­my po­núk­nu všet­ky be­ne­fi­ty už od pr­vej mi­nú­ty: neob­me­dze­né vo­la­nia i mi­nú­ty do všet­kých mo­bil­ných sie­tí.

tab1_telekom.jpg

Jar­ná kam­paň: 9,99 € na pr­vé tri me­sia­ce
V jar­nej kam­pa­ni (od 1.2.2014 do 31.3.2014) po­núk­ne Te­le­kom aj ďal­ší be­ne­fit - ce­nu 9,99 € za ľu­bo­voľ­ný prog­ram na pr­vé tri me­sia­ce. Zá­kaz­ník mô­že na­vy­še zme­niť svoj prog­ram po­čas pr­vých troch me­sia­cov zdar­ma.

Prog­ram pre me­nej ná­roč­ných
Te­le­kom za­ra­dí do por­tfó­lia aj prog­ram pre me­nej ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov. Do­ma Hap­py 50 ob­sa­hu­je 50 voľ­ných mi­nút do pev­ných sie­tí, ale sú­čas­ne si mô­žu zá­kaz­ní­ci ak­ti­vo­vať je­den z ba­líč­kov, vďa­ka kto­rým bu­dú vo­lať lac­nej­šie.

Ba­lí­ček Ho­di­na za ce­nu mi­nú­ty Fix resp. Ba­lí­ček Ho­di­na za ce­nu mi­nú­ty Mo­bil sto­jí 1,49 € me­sač­ne. Kaž­dý z nich umož­ní vo­lať za špe­ciál­nu ce­nu:

- 15 cen­tov do jed­nej ho­di­ny do pev­ných sie­tí
- 29 cen­tov do jed­nej ho­di­ny do mo­bil­ných sie­tí

Ak­cio­vý me­sač­ný pop­la­tok je 6,99 €, ku kto­ré­mu sa pri­po­čí­ta­va prí­pad­ne ce­na ba­líč­ka a pre­vo­la­ných mi­nút.

Vý­hod­nej­šie Vo­la­nia do za­hra­ni­čia
Te­le­kom bu­de na­ďa­lej pos­ky­to­vať aj vý­hod­né vo­la­nia do za­hra­ni­čia. Pok­ra­ču­je služ­ba Zľa­vy na vo­la­nia do 3 vy­bra­ných kra­jín (od 8 cen­tov za mi­nú­tu) vrá­ta­ne EÚ, USA a Ka­na­dy.

Biz­nis lin­ka - no­vé prog­ra­my
Te­le­kom uve­die k 1. feb­ruáru 2014 aj no­vé por­tfó­lio pre biz­nis zá­kaz­ní­kov. Bu­de ob­sa­ho­vať tri prog­ra­my, rov­na­ko ma­jú neob­me­dze­né vo­la­nia a voľ­né mi­nú­ty, ale nie­len do pev­ných a mo­bil­ných sie­tí na Slo­ven­sku, ale aj v EÚ, USA a Ka­na­de.

  tab2_telekom.jpg

Aj pri Biz­nis lin­ke bu­dú môcť zá­kaz­ní­ci prejsť po­čas pr­vých troch me­sia­cov na niž­ší prog­ram zdar­ma.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter