Samsung predstavuje tohtoročné novinky navrhnuté pre európskych spotrebiteľov

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., potvr­dzu­je na Sam­sung Európ­skom fó­re 2014 v špa­nielskej Ma­la­ge svo­ju od­da­nosť európ­ske­mu tr­hu pros­tred­níc­tvom uve­de­nia šty­roch za­kri­ve­ných UHD te­le­ví­zo­rov, kto­ré spot­re­bi­te­ľom spros­tred­ku­jú sil­ný fil­mo­vý zá­ži­tok. V ka­te­gó­rii do­má­cich spot­re­bi­čov vy­ni­ká práč­ka WW9000 s in­tui­tív­nym ov­lá­da­ním, chyt­rý­mi fun­kcia­mi a ele­gan­tným di­zaj­nom. Tla­čiar­ňam do­mi­nu­jú mo­de­ly s tech­no­ló­gia­mi NFC a Wi-Fi Di­rect pre eš­te jed­no­duch­šiu tlač. V ne­pos­led­nom ra­de Sam­sung pred­sta­vu­je tab­le­ty GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO vy­ba­ve­né špič­ko­vým dis­ple­jom a vy­so­kou pro­duk­ti­vi­tou.

„Sam­sung rep­re­zen­tu­je v Euró­pe špič­ko­vé ino­vá­cie. Náš prís­tup kom­bi­nu­jú­ci hl­bo­kú zna­losť mies­tnych spot­re­bi­te­ľov, vy­ni­ka­jú­cu in­ži­niersku prá­cu, sof­tvé­ro­vé ​​ino­vá­cie a pre­mys­le­ný di­zajn ro­bí zo spo­loč­nos­ti Sam­sung glo­bál­ne­ho líd­ra v ob­las­ti tech­no­ló­gií," uvie­dol Boo-Keun Yoon, Co-CEO Sam­sung Elec­tro­nics. V rám­ci svo­jej ví­zie pre bu­dúc­nosť spot­reb­nej elek­tro­ni­ky ur­čil Yoon šty­ri vý­znam­né tren­dy, kto­ré sa ut­vo­ri­li na zá­kla­de tech­no­lo­gic­kých po­žia­da­viek spot­re­bi­te­ľov. Sú to: ko­nek­ti­vi­ta, ur­ba­ni­zá­cia, star­nu­tie a no­vé en­vi­ron­men­tál­ne a spo­lo­čen­ské ri­zi­ká. „V Euró­pe bu­de v ro­ku 2050 tak­mer štvr­ti­na po­pu­lá­cie vo ve­ku 65 ro­kov a star­šia, za­tiaľ čo pra­cov­ná si­la sa­ma o se­be je stá­le viac mo­bil­ná. Sam­sung je v naj­lep­šej po­zí­cii pre spl­ne­nie tej­to vý­zvy a pre pre­po­je­nie všet­kých di­gi­tál­nych oka­mi­hov v ži­vo­te spot­re­bi­te­ľov s na­šou ši­ro­kou šká­lou pro­duk­tov, in­teg­ro­va­ným roz­vo­jom a vý­ro­bou a s roz­sia­hlou sie­ťou mies­tnych par­tne­rov," do­dal Boo-Keun Yoon.

Me­dzi kľú­čo­vé pro­duk­ty toh­to­roč­né­ho veľtr­hu Sam­sung Euro­pean Fo­rum pa­tria:

78-pal­co­vá za­kri­ve­ná UHD TV Sam­sung U8500, čo je te­le­ví­zia s naj­väč­ším za­kri­ve­ním na sve­te - po­lo­mer za­kri­ve­nia 4200 za­is­ťu­je do­ko­na­lý zá­ži­tok zo sle­do­va­nia.Sam­sung tiež ozná­mil par­tner­stvo s glo­bál­ny­mi mé­dia­mi a spo­loč­nos­ťa­mi ako Net­flix a Vien­na. Zá­kaz­ní­ci sa tiež mô­žu vďa­ka spo­lup­rá­ci s veľ­ký­mi štú­dia­mi vrá­ta­ne FOX a Pa­ra­mount te­šiť na „UHD vi­deo ba­lí­ček", kto­rý pri­ná­ša UHD ob­sah do pev­né­ho dis­ku.No­vá práč­ka Sam­sung WW9000 pos­ky­tu­je ele­gant­ný di­zajn a vý­kon, kto­rý umož­ňu­je sa pos­ta­rať o do­má­ce prá­ce s väč­šou ľah­kos­ťou a rých­los­ťou.Chlad­nič­ka Sam­sung Food Showca­se s chyt­rým vnú­tor­ným us­po­ria­da­ním a ino­va­tív­nou chla­dia­cou tech­no­ló­giou udr­žia­va pot­ra­vi­ny dlh­šie čer­stvé.Pre ľah­kú a rých­lu tlač, kto­rá kom­bi­nu­je tech­no­ló­gie NFC a Wi-Fi Di­rect, uvá­dza Sam­sung no­vé čier­no­bie­le la­se­ro­vé tla­čiar­ne a mul­ti­fun­kčné tla­čiar­ne sé­rie ProXpress M2880, rov­na­ko ako fa­reb­né la­se­ro­vé tla­čiar­ne a mul­ti­fun­kčné tla­čiar­ne sé­rie ProXpress C1860.Sam­sung UD590 je UHD mo­ni­tor, kto­rý pri­ná­ša de­tail­né zob­ra­ze­nie a realis­tic­ké far­by. Je schop­ný zob­ra­ziť jed­nu mi­liar­du fa­rieb, čo je 64-krát viac ako štan­dard­ný mo­ni­tor. Ob­sa­hu­je tiež tech­no­ló­giu UHD up-sca­ling, kto­rá pre­vá­dza ob­sah s níz­kym roz­lí­še­ním na kva­li­tu UHD a vy­tvá­ra os­trej­ší ob­raz.Tab­le­ty Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO vy­ni­ka­jú špič­ko­vým dis­ple­jom WQ-XGA s veľ­kos­ťou 12,2 pal­ca, kto­rý po­nú­ka kriš­tá­ľo­vo jas­né roz­lí­še­nie s viac ako štyr­mi mi­lión­mi pixelov. Sú­čas­ťou sé­rie je aj mo­del GA­LAXY Tab­PRO s veľ­kos­ťa­mi 10,1 pal­ca a 8,4 pal­ca. Všet­ky tab­le­ty GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO sú vy­ba­ve­né naj­nov­šou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.4. Fo­toa­pa­rát Sam­sung NX30 s vý­men­ný­mi ob­jek­tív­mi má pok­ro­či­lý sní­mač 20,3 MP APS-C CMOS, nas­ta­vi­teľ­ný elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik (EVF), mi­mo­riad­ne rých­lu zá­vier­ku Shut­ter Speed ​​(1/8000 s) a kon­ti­nuál­nu schop­nosť sní­ma­nia (9 FPS). NX30E je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­gia­mi NFC a Wi-Fi. Vy­ni­ká tiež fun­kciou Tag&Go, kto­rá umož­ňu­je po­mo­cou NFC jed­no­du­chým pril­ože­ním k mo­bil­né­mu za­ria­de­niu zdie­ľať spo­mien­ky okam­ži­te a ľah­ko. Za­ria­de­nie GA­LAXY Ca­me­ra 2 sa skla­dá zo sní­ma­ča BSI CMOS s 16,3 efek­tív­ny­mi me­ga­pixel­mi, 21-ná­sob­né­ho op­tic­ké­ho zoo­mu, 1,6GHz pro­ce­so­ra Quad Co­re a z plat­for­my An­droid. Za­chy­tá­va tak sním­ky rých­lo a vo vy­so­kej kva­li­te pre okam­ži­té zdie­ľa­nie po­mo­cou re­vo­luč­nej tech­no­ló­gie.

Pohl­cu­jú­ci zá­ži­tok so za­kri­ve­nou Sam­sung UHD TV

Sam­sung aj na­ďa­lej ve­die te­le­víz­ny prie­my­sel, a to nie­len z hľa­dis­ka tr­žieb, ale aj ako pr­vá spo­loč­nosť po­nú­ka­jú­ca sé­rie ino­va­tív­nych za­kri­ve­ných UHD te­le­ví­zo­rov. Za­kri­ve­ný UHD te­le­ví­zor Sam­sung U8500 pos­ky­tu­je šir­šie zor­né po­le, dvak­rát lep­ší kon­trast­ný po­mer ako plo­chý te­le­ví­zor a pa­no­ra­ma­tic­ký efekt, vďa­ka kto­ré­mu sa te­le­ví­zia zdá byť eš­te väč­šia, než je. Na­vy­še má po­lo­mer za­kri­ve­nia 4200, te­da naj­väč­ší na sve­te, kto­rý vy­tvá­ra do­ko­na­lý zá­ži­tok zo sle­do­va­nia. Všet­ci, kto­rí do­ma sle­du­jú te­le­ví­ziu, tak ma­jú to naj­lep­šie mies­to. Ok­rem to­ho mô­žu di­vá­ci za­žiť 3D efekt bez nut­nos­ti špe­ciál­nych oku­lia­rov s no­vou fun­kciou Auto Depth En­han­cer.

Zá­ži­tok zo Sam­sung UHD TV je ďa­lej po­sil­ne­ný pros­tred­níc­tvom no­vých pa­ten­to­va­ných tech­no­ló­gií, kto­ré pos­ky­tu­jú neu­ve­ri­teľ­nú hĺbku ob­ra­zu, de­tai­ly a far­by. Tech­no­ló­gia Pur­Co­lor zob­ra­zu­je pod­rob­nej­šie od­tie­ne a UHD up­sca­ling pro­ces, kto­rý pre­vá­dza HD a Full HD ob­sa­hu na kva­li­tu tak­mer UHD. Te­le­ví­zo­ry Sam­sung sú tiež stá­le in­te­li­gen­tnej­šie vďa­ka no­vej fun­kcii Mul­ti-Link, kto­rá pri­ná­ša kon­texto­vý mul­ti­tas­king na veľ­kú ob­ra­zov­ku, rov­na­ko ako vďa­ka no­vo navr­hnu­té­mu Smart Hu­bu. Vý­kon Sam­sung Smart TV je ďa­lej obo­ha­te­ný štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, kto­rý do­sa­hu­je dvoj­ná­sob­ku rých­los­ti svoj­ho pred­chod­cu.

Pod­ľa vý­sled­kov vý­sku­mu sa väč­ši­na po­ten­ciál­nych ku­pu­jú­cich obá­va, že by si no­vú te­le­ví­ziu za­ob­sta­ra­li v nev­hod­nej chví­li, te­da tes­ne pred­tým, než bu­dú k dis­po­zí­cii no­vé tech­no­ló­gie. Sam­sung uka­zu­je pros­tred­níc­tvom svoj­ho evo­luč­né­ho ba­líč­ka (Evo­lu­tion Kit) pre UHD te­le­ví­zie, že je stá­le je­di­nou spo­loč­nos­ťou, kto­rá po­nú­ka te­le­ví­zo­ry prip­ra­ve­né na bu­dú­ci vý­voj. Evo­luč­ný ba­lí­ček (k dis­po­zí­cii ako pre vy­bra­né HD, tak pre všet­ky UHD te­le­ví­zo­ry) je v pod­sta­te „moz­go­vá transplan­tá­cia" pre te­le­ví­zie, kto­rá za­is­tí, že za­ria­de­nie pra­cu­je s naj­nov­ší­mi nor­ma­mi a je vy­ba­ve­né naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi.

V ne­pos­led­nom ra­de pri­ví­tal Sam­sung no­vý prí­ras­tok do svo­jej ro­di­ny bez­drô­to­vých audio mul­ti-room sys­té­mov, jed­not­ku M7, kto­rá umož­ňu­je pos­lu­chá­čo­vi vy­chut­nať si hud­bu kde­koľ­vek v do­me, prak­tic­ky z ľu­bo­voľ­né­ho audio zdro­ja .

Chyt­rej­šia prá­čov­ňa a ku­chy­ňa s pré­mio­vý­mi LED spot­re­bič­mi

Sam­sung WW9000 je naj­nov­šia práč­ka navr­hnu­tá špe­ciál­ne pre európ­sky trh. Má extra veľ­ké dvier­ka pre jed­no­duch­šie ot­vá­ra­nie a za­tvá­ra­nie s mi­ni­ma­lis­tic­kým rá­mi­kom v kriš­tá­ľo­vo pries­vit­nom, tma­vo­mod­rom pre­ve­de­ní. Pl­ne do­ty­ko­vý fa­reb­ný dis­plej s veľ­kos­ťou päť pal­cov za­hŕňa jed­no­du­ché, in­te­li­gen­tné ov­lá­da­cie pr­vky. Práč­ka po­nú­ka ďa­lej nas­ta­ve­nie Auto Op­ti­mal Wash, kto­ré po­mo­cou šty­roch sní­ma­cích tech­no­ló­gií ur­ču­je op­ti­mál­ny pra­cí cyk­lus, tep­lo­tu, čas pra­nia, plá­ka­nia a rých­losť od­stre­ďo­va­nia. Hod­no­ty zís­ka­va na zá­kla­de veľ­kos­ti za­ťa­že­nia práč­ky a mie­ry za­špi­ne­nia ob­le­če­nia.

Pra­nie v Sam­sung WW9000 je nie­len jed­no­du­ché, ale tiež veľ­mi rých­le. Fun­kcia Su­per Speed ​​Wash vy­pe­rie rých­lym napl­ne­ním bub­na vo­dou za 60 mi­nút (pri 5 kg zá­ťa­ži v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní) pros­tred­níc­tvom fun­kcie dvo­ji­té­ho zá­so­be­nia vo­dou. Práč­ka po­nú­ka aj šesť nap­rog­ra­mo­va­ných pra­cích cyk­lov, kto­ré pos­ky­tu­jú väč­šie po­ho­dlie bez nut­nos­ti zlo­ži­té­ho nas­ta­ve­nia. Pre eš­te väč­šie po­ho­dlie mô­žu pou­ží­va­te­lia ov­lá­dať nas­ta­ve­nia po­mo­cou ap­li­ká­cie Smart Con­trol vo svo­jom smar­tfó­ne. Práč­ka Sam­sung WW9000 nie­len pris­pie­va k skrá­te­niu do­by pra­nia, ale tiež zni­žu­je spot­re­bu ener­gie po­mo­cou je­di­neč­nej tech­no­ló­gie Eco­Bubb­le. Ten­to ge­ne­rá­tor bub­lín rých­lej­šie roz­púš­ťa pra­cí pros­trie­dok, pre­ni­ká do tka­ni­ny a pou­ží­va me­nej tep­lej vo­dy pre ús­po­ru ener­gie pri kaž­dom pra­ní.

Sam­sung ďa­lej pred­sta­vu­je chlad­nič­ku Sam­sung Food Showca­se, kto­rá spá­ja fun­kčnosť, tech­no­ló­gie a di­zajn špe­ciál­ne vy­tvo­re­né pre európ­sky trh. Skla­dá sa z von­kaj­šie­ho pries­to­ru (vit­rí­ny) Showca­se pre ľah­ký prís­tup k omáč­kam, ná­po­jom a ma­lé­mu ob­čer­stve­nia a z vnú­tor­nej čas­ti In­ner­Ca­se, v kto­rej sa dl­ho­do­bej­šie ucho­vá­va­jú väč­šie pot­ra­vi­ny. Pre za­bez­pe­če­nie maximál­nej svie­žos­ti pot­ra­vín je časť Showca­se vy­ba­ve­ná dvier­ka­mi Me­tal Coo­ling a vnú­tor­ná časť In­ner­Ca­se sys­té­mom Mul­ti Air Flow. Chlad­nič­ka Sam­sung Food Showca­se má tiež dáv­ko­vač vo­dy a ľa­du, kto­rý umož­ňu­je si ľah­ko vy­chut­nať os­vie­žu­jú­cu filtro­va­nú vo­du či napl­niť džbán koc­ka­mi ľa­du ale­bo ľa­do­vou dr­ťou.

Práč­ka WW9000 aj chlad­nič­ka Food Showca­se vy­uží­va­jú tech­no­ló­giu di­gi­tál­ne­ho in­ver­to­ra, kto­rá auto­ma­tic­ky up­ra­vu­je rých­losť kľú­čo­vých kom­po­nen­tov ako mo­tor a kom­pre­sor. V dôs­led­ku to­ho spot­re­bi­te­lia zís­ka­va­jú dlh­šiu ži­vot­nosť spot­re­bi­ča, me­nej hlu­ku a ús­po­ru ener­gie, na­vy­še s 10-roč­nou zá­ru­kou na mo­tor a kom­pre­sor.

Jed­no­du­chá a rých­la tlač so sé­riou tla­čiar­ní Sam­sung ProXpress

V ro­ku 2013 potvr­dil Sam­sung svo­je ve­dú­ce pos­ta­ve­nie v ob­las­ti vy­spe­lých mo­bil­ných tech­no­ló­gií tla­če uve­de­ním C410, pr­vá sé­ria fa­reb­ných la­se­ro­vých tla­čiar­ní s tech­no­ló­giou NFC na sve­te. V sú­čas­nej do­be Sam­sung ďa­lej do­ka­zu­je na Euro­pean Fo­rum svo­je ve­dú­ce pos­ta­ve­nie na tr­hu mo­bil­nej tla­če pros­tred­níc­tvom no­vej sé­rie čier­no­bie­lych la­se­ro­vých tla­čiar­ní a mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní ProXpress M2880, rov­na­ko ako sé­rie fa­reb­ných la­se­ro­vých a mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní ProXpress C1860.

S vy­so­kou rých­los­ťou a schop­nos­ťou NFC tla­če pos­ky­tu­jú tie­to tla­čiar­ne ma­lým a stred­ným pod­ni­kom jed­no­du­chú mo­bil­nú tlač. Čier­no­bie­le la­se­ro­vé tla­čiar­ne do­sa­hu­jú rých­losť tla­če 28 strán za mi­nú­tu, za­tiaľ čo fa­reb­né la­se­ro­vé tla­čiar­ne vy­tla­čia 18 strán za mi­nú­tu.

Vďa­ka tech­no­ló­giám NFC a Wi-Fi Di­rect mô­žu pou­ží­va­te­lia ľah­ko a bez­peč­ne tla­čiť fo­tog­ra­fie, do­ku­men­ty, e-mai­ly a inter­ne­to­vý ob­sah iba pril­ože­ním smar­tfó­nu k tla­čiar­ni. Mo­bil­ná tlač je pod­po­ro­va­ná tiež pros­tred­níc­tvom špe­ciál­nej ap­li­ká­cie spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­rú je mož­né si bez­plat­ne stiah­nuť z Goog­le Play a App­le App - Sam­sung Mo­bi­le Print. Cez Goog­le Cloud Print mô­žu pou­ží­va­te­lia tla­čiť na za­ria­de­niach ProXpress čo­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek chcú. Ok­rem to­ho mô­žu pou­ží­va­te­lia Sam­sung GA­LAXY jed­no­du­cho tla­čiť po­mo­cou tla­čid­la „Tlač" na dis­ple­ji svoj­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia.

Viac urob­te a viac si uží­vaj­te s GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO

Pro­duk­ti­vi­ta, vý­kon a pre­nos­nosť sú spá­ja­jú­cim pr­vkom no­vé­ho pro­duk­to­vé­ho ra­du vý­kon­ných tab­le­tov Sam­sung GA­LAXYP­RO. GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO sú ako pr­vé na sve­te vy­ba­ve­né 12,2-pal­co­vým dis­ple­jom WQXGA ob­sa­hu­jú­cim viac ako šty­ri mi­lió­ny pixelov. Ich zob­ra­zo­va­cia plo­cha, kto­rá je o 48 per­cent šir­šia než tra­dič­ných 10-pal­co­vých tab­le­tov, umož­ňu­je vy­chut­nať si oh­ro­mu­jú­ce roz­lí­še­nie Full HD pri preh­rá­va­ní vi­dea a viac in­for­má­cií na je­den poh­ľad, rov­na­ko ako no­vý, in­tui­tív­nej­ší UX de­sign.

Oba mo­de­ly po­nú­ka­jú pok­ro­či­lé fun­kcie zvy­šu­jú­ce pro­duk­ti­vi­tu, ako je fun­kcia Viac okien, kto­rá umož­ňu­je pre­ze­rať až šty­ri ok­ná na ob­ra­zov­ke na­raz, Re­mo­te PC či inter­ak­tív­ne on­li­ne schô­dze a vi­deo­kon­fe­ren­cie. Op­ti­ma­li­zo­va­ná vir­tuál­na klá­ves­ni­ca vy­uží­va hma­to­vú spät­nú väz­bu pre vy­tvo­re­nie realis­tic­kej­šie­ho a in­tui­tív­nej­šie­ho pí­sa­nia. Tab­le­ty Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO ob­sa­hu­jú v rám­ci dar­če­ko­vé­ho ba­le­nia vý­ber pré­mio­vých pred­nas­ta­ve­ných ap­li­ká­cií a ap­li­ká­cií za­dar­mo na sťa­ho­va­nie ob­sa­hu a slu­žieb.

Sam­sung po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom mož­nosť voľ­by for­má­tu tab­le­tu Tab­PRO - na vý­ber sú tiež 8,4-pal­co­vé a 10,1-pal­co­vé mo­de­ly.

Do­ko­na­lý ob­raz UHD mo­ni­to­ra Sam­sung UD590

Spot­re­bi­te­lia si te­raz mô­žu pri­niesť ve­dú­ce tech­no­ló­gie Sam­sung 4K UHD do svoj­ho do­mu v po­do­be  28-pal­co­vé­ho UHD mo­ni­to­ra Sam­sung UD590.Pos­ky­tu­je šty­rik­rát vy­ššie roz­lí­še­nie ako Full HD (FHD). S do­bou od­oz­vy 1 ms zob­ra­zu­je UD590 fil­my, hry a on­li­ne ob­sah do­ko­na­le a hlad­ko bez aké­ho­koľ­vek roz­ma­za­nia ale­bo zdvo­je­nie ob­ra­zu. UD590 za­is­ťu­je bez­kon­ku­ren­čne kva­lit­né a de­tail­né far­by, pre­to­že je schop­ný zob­ra­zo­vať jed­nu mi­liar­du fa­rieb (64-krát viac ako štan­dard­ný mo­ni­tor). Ob­sa­hu­je tiež tech­no­ló­giu UHD up-sca­ling, kto­rá pre­vá­dza ob­sah s níz­kym roz­lí­še­ním na kva­li­tu UHD a vy­tvá­ra os­trej­ší ob­raz.

Mo­ni­tor Sam­sung UD590 umož­ňu­je pok­ro­či­lé tech­no­ló­gie pre mul­ti­tas­king, nap­rík­lad Sam­sung Pic­tu­re in Pic­tu­re (PIP) 2.0, kto­rá pod­po­ru­je roz­lí­še­nie pô­vod­né­ho zdro­ja až na FHD a Pic­tu­re by Pic­tu­re (PBP), kto­rá spá­ja dva rôz­ne po­čí­ta­če na jed­nej ob­ra­zov­ke mo­ni­to­ra s pô­vod­ným roz­lí­še­ním. Pos­ky­tu­je tiež her­ný re­žim, kto­rý ľah­ko me­ní tma­vý a roz­ma­za­ný ob­raz na jas­ný a čis­tý. Ďalej má dis­play port a dva HDMI vstu­py pre pri­po­je­nie po­čí­ta­čov a rôz­nych AV za­ria­de­ní. Špe­ciál­ne mo­ni­tor Sam­sung UD590 vie zob­ra­ziť UHD ob­sah z her­ných kon­zol Xbox one a PlayS­taion4 po­mo­cou HDMI por­tu ver­zie 1.4.

Sam­sung NX30: Ob­jav­te skry­té ži­vot­né oka­mi­hy s rých­lej­ším za­chy­te­ním sním­ky ako ke­dy­koľ­vek pred­tým

No­vé chyt­ré kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty Sam­sung pos­ky­tu­jú rých­le pri­po­je­nie a bez­prob­lé­mo­vé zdie­ľa­nie sní­mok. Mo­del NX30 s vý­men­ný­mi ob­jek­tív­mi ob­sa­hu­je no­vé a vy­lep­še­né tech­no­lo­gic­ké pr­vky. Vý­kon­ný pro­ce­sor DRI­Me IV, sní­mač 20.3MP APS-C CMOS a tech­no­ló­gia NX AF Sys­tem II za­chytia kaž­dý oka­mih s vy­ni­ka­jú­cou jas­nos­ťou a pes­trý­mi far­ba­mi. Vý­klop­ný elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik uľah­ču­je fo­tog­ra­fo­va­nie z rôz­nych uh­lov a ro­bí sním­ky s je­di­neč­nou per­spek­tí­vou. Zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií je jed­no­duch­šie ako ino­ke­dy s no­vou fun­kciou Tag & Go.

Mo­del GA­LAXY Ca­me­ra 2 s plat­for­mou An­droid v se­be spá­ja kva­li­tu zob­ra­zo­va­nia fo­toa­pa­rá­tu s in­tui­tív­ny­mi schop­nos­ťa­mi zdie­ľa­nia. Tá­to ďal­šia ge­ne­rá­cia za­ria­de­ní GA­LAXY Ca­me­ra je vy­so­ko vý­kon­ným fo­toa­pa­rá­tom s 16MP a 21-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom. Pos­ky­tu­je vý­ho­dy plat­for­my An­droid a 28 vy­lep­še­ných fun­kcií re­ži­mu Smart Mo­de.

Sam­sung ozna­mu­je no­vé par­tner­stvo s Get­ty Ima­ges, glo­bál­nou spo­loč­nos­ťou v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií, na po­moc ľu­ďom po ce­lom sve­te pri zdie­ľa­ní svo­jich prí­be­hov si­lou fo­tog­ra­fie. Par­tner­stvo spá­ja je­di­neč­né schop­nos­ti a od­bor­né zna­los­ti Sam­sun­gu a Get­ty Ima­ges a po­su­nie vpred zdie­ľa­né fo­tog­ra­fo­va­nie v pros­pech zá­kaz­ní­kov po ce­lom sve­te.

Smart WLAN pre sú­vis­lý mo­bil­ný zá­ži­tok

Na Euro­pean Fo­rum pred­sta­vil Sam­sung tiež rie­še­nie Smart WLAN, kto­ré je op­ti­ma­li­zo­va­né pre in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia, ako sú smar­tfó­ny a tab­le­ty. To­to rie­še­nie umož­ňu­je vy­chut­nať si bez­prob­lé­mo­vú služ­bu po­čas hla­so­vých ho­vo­rov či preh­rá­va­ní vi­dea a tiež umož­ňu­je väč­šiu prie­pus­tnosť pri po­hy­be me­dzi prís­tu­po­vý­mi bod­mi. Ok­rem to­ho tech­no­ló­gia Traf­fic Sche­du­le spo­loč­nos­ti Sam­sung za­bez­pe­ču­je op­ti­ma­li­zo­va­né služ­by Wi-Fi pri­de­ľo­va­ním rov­na­ké­ho vy­sie­la­cie­ho ča­su via­ce­rým za­ria­de­niam.

V ro­ku 2013 ap­li­ko­val Sam­sung to­to rie­še­nie vo svo­jom za­ve­de­nom cen­tre vý­sku­mu a vý­vo­ja v Juž­nej Kó­rei a preu­ká­zal vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky z hľa­dis­ka sie­te a bez­peč­nos­ti. Sam­sung si kla­die za cieľ urý­chliť svo­je glo­bál­ne pod­ni­ka­nie v ob­las­ti bez­drô­to­vých tech­no­ló­gií pros­tred­níc­tvom rie­še­nia Smart WLAN, a tak plá­nu­je od toh­to ro­ka uviesť to­to rie­še­nie na nie­koľ­kých tr­hoch.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter