Samsung odhaľuje na European Fóre 2014 budúcnosť práčok

Sam­sung Elec­tro­nics pred­sta­vu­je no­vú práč­ku WW9000 pre efek­tív­ne a eko­no­mic­ké pra­nie. Vy­zna­ču­je sa mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom, kto­rý per­fek­tne dopl­ní kaž­dú mo­der­nú do­mác­nosť a kto­rý sle­du­je naj­nov­ší trend do­by „me­nej je viac". Od­strá­ne­ním nad­by­toč­ných lí­nií a ov­lá­da­cích pr­vkov sa po­da­ri­lo vy­tvo­riť práč­ku s jed­no­du­chým čel­ným pa­ne­lom s efek­tne zvl­ne­ný­mi kriv­ka­mi na bo­koch. In­tui­tív­ny 5-pal­co­vý fa­reb­ný dis­plej uľah­ču­je vý­ber správ­ne­ho pra­cie­ho prog­ra­mu, a tak ušet­rí čas. Mo­del WW9000 na­vy­še po­nú­ka vy­lep­še­né in­te­li­gen­tné fun­kcie, kto­ré zvy­šu­jú vý­kon a kom­fort pra­nia, a kto­ré pos­ky­tu­jú ob­le­če­niu nad­štan­dar­dnú sta­ros­tli­vosť.

„Na­ša no­vá práč­ka ot­vá­ra no­vú ka­pi­to­lu v ob­las­ti di­zaj­nu. Do­ba, ke­dy sme práč­ku scho­vá­va­li v piv­ni­ci ale­bo v prá­čov­ni, je preč. Ele­gant­ný di­zajn mo­de­lu WW9000 je prip­ra­ve­ný oz­do­biť mo­der­nú do­mác­nosť a sply­núť s os­tat­ný­mi do­má­ci­mi spot­re­bič­mi, ná­byt­kom a za­ria­de­ním. Po­nú­ka tak vy­spe­lú tech­no­ló­giu vo veľ­kom štý­le," po­ve­dal Boo-Keun Yoon, pre­zi­dent a CEO di­ví­zie spot­reb­nej elek­tro­ni­ky spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

Ele­gan­tne jed­no­du­chá, jed­no­du­cho ov­lá­da­teľ­ná

Di­zaj­né­ri od­strá­ni­li na práč­ke WW9000 otoč­ný vo­lič a ná­dob­ku na pra­cie pros­tried­ky a vy­tvo­ri­li tak hlad­ký povrch s pri­ro­dze­ný­mi kriv­ka­mi. Pries­vit­ná tma­vo­mod­rá far­ba dvie­rok práč­ky s kriš­tá­ľo­vým les­kom, kto­rá pri kon­tak­te so svet­lom vy­tvá­ra prí­jem­né spek­trum fa­rieb, na se­ba upú­ta okam­ži­te po­zor­nosť. Pre jed­no­du­ché vkla­da­nie a vy­be­ra­nie bie­liz­ne bol zväč­še­ný prie­mer dve­rí a tiež bu­bon je umies­tne­ný vy­ššie. No­vý zá­ves dve­rí Me­tal Doub­le, vďa­ka kto­ré­mu je mož­né dve­re do­ši­ro­ka ot­vo­riť, ta­kis­to zvy­šu­je uží­va­teľ­ský kom­fort.

Jed­no­du­ché, in­tui­tív­ne a ľah­ké

Práč­ka Sam­sung WW9000 je vy­ba­ve­ná 5-pal­co­vým fa­reb­ným pl­ne do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Vďa­ka ne­mu si pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho zvo­lí nas­ta­ve­nie jed­no­du­chým do­ty­kom. Nap­rík­lad voľ­ba Most Used si pa­mä­tá čas­to vy­uží­va­né pra­cie cyk­ly, kým vy­uži­tím voľ­by Fa­vo­ri­tes si pou­ží­va­teľ sám nas­ta­ví prie­beh pra­nia vý­be­rom rôz­nych mož­nos­tí, vrá­ta­ne tep­lo­ty a rých­los­ti otá­čok bub­na pri žmý­ka­ní.

Fun­kcia Auto Op­ti­mal Wash sa sta­rá o de­tai­ly

Pri vy­uži­tí fun­kcie Auto Op­ti­mal Wash sa ak­ti­vu­je tech­no­ló­gia 4 sen­zo­rov, kto­ré ana­ly­zu­jú in­for­má­cie o bie­liz­ni: množ­stvo, stu­peň za­špi­ne­nia, pot­reb­né množ­stvo vo­dy a pra­cie­ho pros­tried­ku. Na zá­kla­de tých­to in­for­má­cií je vy­bra­ný op­ti­mál­ny pra­cí cyk­lus, tep­lo­ta, čas, cyk­lus plá­ka­nia a rých­losť otá­čok pri žmý­ka­ní. Fun­kcia Auto Dis­pen­se na­vy­še auto­ma­tic­ky dáv­ku­je správ­ne množ­stvo pra­cie­ho práš­ku a avi­vá­že.

Per­te ro­zum­nej­šie, šet­ri­te ener­giu

Veľ­mi efek­tív­nym po­moc­ní­kom je uni­kát­na tech­no­ló­gia Eco­Bubb­le. Ge­ne­rá­tor bub­lín, kto­rý sa ak­ti­vu­je pri kaž­dom pra­com cyk­le, vy­tvá­ra kom­bi­ná­ciou vzdu­chu a vo­dy bub­li­ny, kto­ré lep­šie roz­púš­ťa­jú a ak­ti­vu­jú pra­cí pros­trie­dok. Ten po­tom do bie­liz­ne pre­ni­ká rých­lej­šie a rov­no­mer­nej­šie. S Eco­Bubb­le do­siah­ne­te rov­na­ký vý­sle­dok pra­nia pri niž­ších tep­lo­tách, čo ve­die k ús­po­re ener­gie a bie­li­zeň je vy­pra­ná šetr­nej­šie.

Me­nej hlu­ku, me­nej vib­rá­cií, vy­šší vý­kon

Pok­ro­či­lá tech­no­ló­gia VRT-M vy­uží­va troj­roz­mer­ný sys­tém sen­zo­rov vib­rá­cií. VRT-M udr­žia­va bu­bon dob­re vy­vá­že­ný aj pri vy­so­kej rých­los­ti od­stre­ďo­va­nia. Ďal­šiu re­duk­ciu hlu­ku a vib­rá­cií, vy­ššiu efek­ti­vi­tu a dl­hú vý­drž za­is­ťu­je práč­ke WW9000 di­gi­tál­ny in­ver­to­ro­vý mo­tor. Vy­uží­va sil­né mag­ne­ty pre tich­šiu a vý­kon­nej­šiu pre­vádz­ku a vzhľa­dom k to­mu, že ob­sa­hu­je me­nej po­hyb­li­vých čas­tí, má aj dlh­šiu ži­vot­nosť. Prá­ve pre­to si spo­loč­nosť Sam­sung mô­že do­vo­liť pos­ky­to­vať na mo­tor 10-roč­nú zá­ru­ku.

Špe­ciál­ne cyk­ly a Su­per rých­losť

Aby sa pou­ží­va­te­lia ne­mu­se­li za­obe­rať zlo­ži­tým nas­ta­vo­va­ním práč­ky, má WW9000 k dis­po­zí­cii šesť dop­re­du nap­rog­ra­mo­va­ných špe­ciál­nych cyk­lov. Nap­rík­lad voľ­ba Gar­de­ning (zá­hrad­ní­če­nie) nas­ta­ví cyk­lus pre od­strá­ne­nie škvŕn od trá­vy a bla­ta, voľ­ba Coo­king & Di­ning (va­re­nie a sto­lo­va­nie) za­se vy­čis­tí mas­tné škvr­ny od jed­la. Ďal­šie špe­ciál­ne cyk­ly sú za­me­ra­né na Hy­gie­ne Ca­re (hy­gie­na), Ac­ti­ve Sports (špor­ty), Ac­ti­ve Kids (de­ti) a Wor­king & Eve­ry­day (kaž­do­den­né bež­né pra­nie).

Voľ­ba Su­per Speed ​​Wash za­is­tí kom­plet­né vy­pra­nie bie­liz­ne v ča­se do jed­nej ho­di­ny, čo je mož­né vďa­ka dvom trys­kám, kto­ré rých­lo pl­nia bu­bon vo­dou. Fun­kcia Speed ​​Spray skra­cu­je cyk­lus plá­ka­nia tým, že vo­du prud­ko vstre­ku­je do bub­na.

Viac slo­bo­dy vďa­ka ši­kov­né­mu ov­lá­da­niu

Práč­ka Sam­sung WW9000 je vy­ba­ve­ná fun­kciou Smart Con­trol, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom ov­lá­dať a kon­tro­lo­vať práč­ku po­mo­cou ap­li­ká­cie na svo­jom smar­tfó­ne. Kde­koľ­vek je tak mož­né skon­tro­lo­vať fá­zu pra­cie­ho cyk­lu, spus­tiť ale­bo pre­ru­šiť pra­nie, ale­bo zis­tiť čas zos­tá­va­jú­ci do kon­ca pra­nia.

Fo­tog­ra­fie práč­ky Sam­sung WW9000 sú k dis­po­zí­cii na http://www.sam­sun­geu­fo­rum.com/.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter