Samsung SMART Camera a Getty Images spustili spoluprácu

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd. a glo­bál­na spo­loč­nosť Get­ty Ima­ges, za­obe­ra­jú­ca sa di­gi­tál­ny­mi mé­dia­mi, dnes na vý­roč­nom za­sad­nu­tí Sam­sung Európ­ske­ho Fó­ra ozná­mi­li vznik no­vé­ho par­tner­stva. Sam­sung a Get­ty Ima­ges spo­ji­li si­ly v sna­he o je­di­né - po­môcť ľu­ďom na ce­lom sve­te zdie­ľať prí­be­hy vďa­ka je­di­neč­né­mu kúz­lu fo­tog­ra­fie.

„Par­tner­stvo s iko­nic­kou znač­kou, kto­rou Get­ty Ima­ges bez­po­chy­by je, bo­lo pre nás vždy vý­zvou. Get­ty Ima­ges je per­fekt­ný par­tner. Spo­loč­ne umož­ní­me na­šim zá­kaz­ní­kom zdie­ľať vlas­tné prí­be­hy z ce­lé­ho sve­ta rých­lej­šie a v do­te­raz naj­lep­šej kva­li­te," po­ve­dal Step­hen Tay­lor, vice­pre­zi­dent pre znač­ku a ma­loob­chod spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Euro­pe . „Dú­fa­me, že pros­tred­níc­tvom toh­to par­tner­stva po­su­nie­me am­bí­cie za­čí­na­jú­cich fo­tog­ra­fov k vy­šším cie­ľom."

Par­tner­stvo spá­ja uni­kát­ne mož­nos­ti a zna­los­ti spo­loč­nos­ti Sam­sung a Get­ty Ima­ges a tým po­sú­va fo­tog­ra­fie vpred. V rám­ci par­tner­stva za­vä­zu­je do­ho­da spo­loč­nos­ti k vy­tvá­ra­niu ob­sa­hu na zá­kaz­ku a už te­raz mô­že­me pred­sta­viť pr­vý „Sam­sung Collec­tion", kto­rý je dos­tup­ný na get­tyi­ma­ges.com (http://www.get­tyi­ma­ges.com/edi­to­rial/fron­tdoor/sam­sung). Sam­sung Collec­tion je vý­ber pré­mio­vé­ho re­dak­čné­ho ob­sa­hu, kto­rý bol na­fo­te­ný fo­toa­pa­rá­tom Sam­sung SMART Ca­me­ra NX špič­ko­vý­mi fo­tog­raf­mi z Get­ty Ima­ges. Sam­sung a Get­ty Ima­ges chcú tiež mo­ti­vo­vať spot­re­bi­te­ľov, aby sa sta­li bu­dú­ci­mi pris­pie­va­teľ­mi do Sam­sung ko­lek­cie po­mo­cou sys­té­mu NX.

Craig Pe­ters, Se­nior Vi­ce Pre­si­dent Get­ty Ima­ges pre ob­sah, po­ve­dal: „Get­ty Ima­ges sú mo­to­rom sú­čas­né­ho di­gi­tál­ne­ho sve­ta, ka­diaľ sa va­lí neu­ve­ri­teľ­né množ­stvo fo­tog­ra­fií. Sme veľ­mi hr­dí na to, že mô­že­me byť par­tne­rom prá­ve spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­rú po­va­žu­je­me za pr­vo­tried­ne­ho líd­ra a ino­vá­to­ra v ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. V rám­ci náš­ho par­tner­stva sa chys­tá­me pos­kyt­núť nás­tro­je a plat­for­mu pre fo­tog­ra­fov z ce­lé­ho sve­ta, kto­rá im umož­ní s na­mi zdie­ľať vlas­tné je­di­neč­né poh­ľa­dy a ce­lú glo­bál­nu ko­mu­ni­tu."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter