Samsung predstavil nové zakrivené a UHD televízory

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., lí­der v ob­las­ti te­le­víz­nej tech­ni­ky uvie­dol v rám­ci Sam­sung Euro­pen Fo­rum 2014 svo­je pr­vé ko­mer­čné za­kri­ve­né UHD te­le­ví­zo­ry a pred­sta­vil európ­ske­mu tr­hu no­vé ši­ro­ké por­tfó­lio za­kri­ve­ných a UHD te­le­ví­zo­rov pre ten­to rok.

zakriveny tel.jpg

V ro­ku 2013 uvie­dol Sam­sung tri UHD te­le­ví­zo­ry, kto­rých vznik vy­vo­lal do­pyt spot­re­bi­te­ľov po no­vých tech­no­ló­giách, a tiež pred­sta­vil svoj ​​vô­bec pr­vý te­le­ví­zor so za­kri­ve­ným di­zaj­nom. V ro­ku 2014 de­monštru­je svoj ​​zá­vä­zok pri­chá­dzať s no­vý­mi tech­no­ló­gia­mi a sú­čas­ne urý­chľu­je ich pri­ja­tie spot­re­bi­teľ­mi uve­de­ním de­sia­tich no­vých mo­de­lov UHD vrá­ta­ne naj­väč­šie­ho UHD te­le­ví­zo­ra na sve­te s uh­lo­prieč­kou 110".

Pros­tred­níc­tvom troch sé­rií UHD te­le­ví­zo­rov - S9, U9000 a U8500 - po­núk­ne kom­plet­né por­tfó­lio de­sia­tich UHD Smart TV vo veľ­kos­tiach od 48" po 110" pal­cov, a to ako so za­kri­ve­nou, tak s plo­chou ob­ra­zov­kou, aby si spot­re­bi­te­lia moh­li vy­brať UHD te­le­ví­zor, kto­rý naj­lep­šie vy­ho­vu­je ich ži­vot­né­mu štý­lu. Ďalej sa pred­sta­ví pr­vý a naj­väč­ší za­kri­ve­ný UHD TV na sve­te a nie­koľ­ko ďal­ších za­kri­ve­ných TV. No­vé mo­de­ly po­sil­ňu­jú ve­dú­ce pos­ta­ve­nie spo­loč­nos­ti Sam­sung a udá­va­jú smer ino­vá­cií, di­zaj­nu a ob­sa­hu v ce­lom od­vet­ví.

Sam­sung uro­bil od­váž­ny krok v no­vej ére TV zá­ba­vy pre­po­je­ním ino­va­tív­ne­ho za­kri­ve­né­ho di­zaj­nu s UHD TV tech­no­ló­giou. Tie­to te­le­ví­zo­ry pos­ky­tu­jú tak­mer di­va­del­ný zá­ži­tok a zá­sad­ne me­nia spô­sob, akým svet do­te­raz na­ze­ral na te­le­ví­zo­ry. Za­kri­ve­ná ob­ra­zov­ka pre­po­ži­čia­va vi­deu reál­ne vlas­tnos­ti, kto­rých na plo­chých ob­ra­zov­kách ne­mož­no do­cie­liť. Na­vy­še šir­šie zor­né po­le vy­tvá­ra pa­no­ra­ma­tic­ký efekt, vďa­ka kto­ré­mu sa ob­ra­zov­ka zdá eš­te väč­šia, než je. Za­kri­ve­ný di­zajn vy­tvá­ra vy­vá­že­nú a zjed­no­te­nú po­zo­ro­va­cia vzdia­le­nosť pre reál­nej­ší zá­ži­tok zo sle­do­va­nia s lep­ší­mi po­zo­ro­va­cí­mi uh­la­mi a vy­šším kon­tras­tom z rôz­nych po­zí­cií.

UHD te­le­ví­zo­ry pos­ky­tu­jú bez­kon­ku­ren­čnú kva­li­tu ob­ra­zu sa štvor­ná­sob­ne väč­ším roz­lí­še­ním a viac pixel­mi ako Full HD. Vďa­ka tech­no­ló­gii Up­sca­ling, kto­rá je sú­čas­ťou všet­kých Sam­sung UHD te­le­ví­zo­rov, dos­tá­va­jú di­vá­ci naj­lep­ší ob­raz bez oh­ľa­du na vlas­tnos­ti zdro­ja. Tá­to pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia pre­vá­dza Full HD, HD a niž­šie zdro­je roz­lí­še­nia na kva­li­tu UHD pros­tred­níc­tvom je­di­neč­né­ho štvor­fá­zo­vé­ho pro­ce­su. Ten sa skla­dá z ana­lý­zy sig­ná­lu, re­duk­cie šu­mu, ana­lý­zy de­tai­lu a up­sca­lin­gu (kon­ver­zia poč­tu pixelov). Tech­no­ló­gia UHD Di­mming po­má­ha ďa­lej op­ti­ma­li­zo­vať kva­li­tu ob­ra­zu spra­co­va­ním kaž­dé­ho blo­ku ob­ra­zu. Vý­sled­kom je hlb­šia čier­na a lep­ší kon­trast.

Te­le­ví­zo­ry Sam­sung UHD pod­po­ru­jú nie­len dneš­né štan­dar­dné for­má­ty vrá­ta­ne HEVC, HDMI 2.0, MHL 3.0 a 2.2 HDCP, ale sú­čas­ne sú je­di­ný­mi te­le­ví­zor­mi na tr­hu, kto­ré sú prip­ra­ve­né na bu­dú­ci vý­voj vďa­ka Sam­sung UHD Evo­lu­tion Kit. Fun­kcia One Con­nect Box v pod­sta­te ucho­vá­va mo­zog te­le­ví­zo­ra exter­ne, čo umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom vy­ba­viť te­le­ví­zor naj­nov­šou ver­ziou Sam­sung UHD Evo­lu­tion Kit, aby bo­li kom­pa­ti­bil­né s naj­nov­ším UHD for­má­tom a rov­na­ko tak ma­li prís­tup k ak­tuál­nym tech­no­ló­giám Sam­sung. To všet­ko po­má­ha zá­kaz­ní­kom chrá­niť ich in­ves­tí­ciu na mno­ho ro­kov dop­re­du.

Ov­lá­dať Sam­sung Smart TV je eš­te jed­no­duch­šie, rých­lej­šie a zá­bav­nej­šie. No­vá fun­kcia Mul­ti-Link pri­ná­ša kon­texto­vý mul­ti­tas­king na veľ­kú ob­ra­zov­ku. Pros­tred­níc­tvom roz­de­le­nia ob­ra­zov­ky po­nú­ka sú­vi­sia­ci ob­sah pre eš­te lep­ší zá­ži­tok zo sle­do­va­nia. Za­tiaľ čo pou­ží­va­teľ sle­du­je ži­vé te­le­víz­ne vy­sie­la­nie, mô­že umies­tniť na pra­vú časť ob­ra­zov­ky sú­vi­sia­ce vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia z webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, prís­luš­né vi­deá z YouTu­be a ďal­šie do­da­toč­né po­lož­ky. Ob­ra­zov­ku no­vej sé­rie te­le­ví­zo­rov Sam­sung U9000 mô­žu di­vá­ci roz­de­liť hneď na šty­ri čas­ti.

V ro­ku 2014 je Sam­sung Smart Hub viac in­tui­tív­ny a eš­te zá­bav­nej­ší. Po­mo­cou no­vé­ho di­zaj­nu je ob­sah or­ga­ni­zo­va­ný tak, aby bol ľah­šie dos­tup­ný a dá­val ľu­ďom väč­šiu kon­tro­lu nad ich po­do­bou zá­ba­vy. No­vý mul­ti­me­diál­ny pa­nel kom­bi­nu­je na jed­nom mies­te pred­chá­dza­jú­ce pa­ne­ly pre fo­tog­ra­fie, vi­deá, hud­bu a so­ciál­ne pa­ne­ly, aby si pou­ží­va­te­lia eš­te viac uži­li osob­ný ob­sah a pre­po­je­nie s oko­lím.

No­vý zá­ži­tok so Smart TV je tiež urý­chle­ný pros­tred­níc­tvom ino­vo­va­né­ho štvor­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra. Ten je dvak­rát rých­lej­ší - pri­ná­ša rých­lej­šie na­čí­ta­nie a na­vi­gá­ciu s cel­ko­vo lep­ším vý­ko­nom Smart TV. Za­pnu­tie te­le­ví­zo­ra ne­bo­lo nik­dy rých­lej­šie vďa­ka In­stant On.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter