Tlačové riešenia a NFC tlačiarne Samsung posúvajú hranice inovácií v polygrafickom priemysle

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd, lí­der v ob­las­ti in­teg­ro­va­né­ho tla­čo­vé­ho sof­tvé­ru, pred­sta­vu­je ino­va­tív­ne rie­še­nie špe­ciál­ne navr­hnu­té pre ma­lé a stred­ne veľ­ké pod­ni­ky z rôz­nych prie­my­sel­ných od­vet­ví. Pa­tria k nim no­vé tla­čiar­ne a mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia Sam­sung ProXpress, bez­server­ov­é ob­chod­né tla­čo­vé rie­še­nia Bu­si­ness Co­re Prin­ting So­lu­tions či naj­nov­šia po­nu­ka tla­čo­vých slu­žieb vrá­ta­ne Sam­sung XOA (eXten­sib­le Open Plat­form Ar­chi­tec­tu­re), nás­tro­je ot­vo­re­nej webo­vej plat­for­my, kto­ré roz­ši­ru­jú po­čet za­ria­de­ní kom­pa­ti­bil­ných s rôz­ny­mi B2B rie­še­nia­mi.

„V ro­ku 2013 preu­ká­zal Sam­sung svo­je ve­dú­ce pos­ta­ve­nie v ob­las­ti vy­spe­lých mo­bil­ných tech­no­ló­gií tla­če tým, že uvie­dol pr­vé NFC tla­čiar­ne na sve­te, sé­riu Xpress C460. Od ro­ku 2014 sa bu­de­me na­ďa­lej za­me­ria­vať na pos­ky­to­va­nie jed­no­du­chých, uží­va­teľ­sky orien­to­va­ných tech­no­ló­gií. V sú­čas­nej do­be roz­ši­ru­je­me sé­riu NFC tla­čiar­ní, aby sme pos­kyt­li vy­so­ko­rý­chlos­tné tla­čiar­ne, kto­ré pod­po­ru­jú pro­fe­sio­nál­nych a fi­rem­ných uží­va­te­ľov. Sam­sung bu­de aj na­ďa­lej pos­ky­to­vať mo­bil­né tla­čo­vé rie­še­nia na us­po­ko­je­nie po­trieb na­šich spot­re­bi­te­ľov," po­ve­dal Sungwon Song, se­nior vice­pre­zi­dent pre pre­daj a mar­ke­ting v ob­las­ti tla­če, Sam­sung Elec­tro­nics. Sam­sung tiež zo­pa­ko­val svoj ​​zá­vä­zok pre­vádz­ko­vať alian­čné prog­ra­my pre glo­bál­nych pre­daj­cov ty­pu ISV (In­de­pen­dent Software Ven­dor), te­da pre par­tne­rov ako sú Rin­gda­le a Equit­rac.

Jed­no­du­chá a rých­la tlač so sé­riou tla­čiar­ní Sam­sung ProXpress
V zna­me­ní bez­pros­tred­nej tla­če kom­bi­nu­jú­cej tech­no­ló­gie NFC a Wi-Fi Di­rect pred­sta­vu­je Sam­sung no­vé čier­no­bie­le la­se­ro­vé tla­čiar­ne ProXpress sé­rie M2880 a fa­reb­né la­se­ro­vé tla­čiar­ne ProXpress sé­rie C1860. Tie­to tla­čiar­ne umož­ňu­jú jed­no­du­chú a po­hodl­nú mo­bil­nú tlač pre pou­ží­va­te­ľov ma­lých a stred­ných fi­riem s vy­ni­ka­jú­cou rých­los­ťou tla­če: 28 strán za mi­nú­tu na čier­no­bie­lych la­se­ro­vých tla­čiar­ňach a 18 strán za mi­nú­tu na fa­reb­ných la­se­ro­vých tla­čiar­ňach.

Oba no­vé ra­dy tla­čiar­ní Sam­sung jed­no­du­cho a bez­peč­ne vy­tla­čia fo­tog­ra­fie, do­ku­men­ty, emai­ly a webo­vý ob­sah iba pril­ože­ním smar­tfó­nu k tla­čiar­ni. Mo­bil­ná tlač je pod­po­ro­va­ná tiež pros­tred­níc­tvom špe­ciál­nej ap­li­ká­cie spo­loč­nos­ti Sam­sung, kto­rú je mož­né si bez­plat­ne stiah­nuť z Goog­le Play a App­le App. Pou­ží­va­te­lia Sam­sung GA­LAXY mô­žu jed­no­du­cho tla­čiť po­mo­cou tla­čid­la „Tlač" na dis­ple­ji svoj­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. Čo­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek je mož­né na za­ria­de­niach ProXpress vy­tla­čiť aj cez Goog­le Cloud Print.

Zvý­še­ná účin­nosť s tla­čo­vým rie­še­ním na mie­ru ma­lým a stred­ným fir­mám
Sam­sung si uve­do­mu­je, že ma­lé a stred­né pod­ni­ky pot­re­bu­jú pris­pô­so­bi­teľ­né rie­še­nia, kto­ré spĺňa­jú špe­ci­fic­ké pot­re­by za­ob­chá­dzania s do­ku­men­tom, a to všet­ko pri za­cho­va­ní vy­so­kej bez­peč­nos­ti a pro­duk­ti­vi­ty. Vzhľa­dom k to­mu, že zvy­čaj­ne ne­ma­jú roz­sah dos­tup­ných zdro­jov ako veľ­ké pod­ni­ky, sú na­naj­výš dô­le­ži­té jed­no­du­ché rie­še­nia sprá­vy zod­po­ve­da­jú­ce ob­me­dze­né­mu roz­poč­tu.

Pre spl­ne­nie tých­to po­žia­da­viek ma­lých a stred­ných pod­ni­kov pred­sta­vu­je Sam­sung svo­je ob­chod­né tla­čo­vé rie­še­nia Bu­si­ness Co­re Prin­ting So­lu­tions (BCPSs), kto­ré pos­ky­tu­jú zá­klad­nú po­nu­ku na vy­tvo­re­nie bez­prob­lé­mo­vé­ho workflow. BCPSs sú ulo­že­né pria­mo na tla­čiar­ňach a mul­ti­fun­kčných za­ria­de­niach Sam­sung, tak­že ne­vy­ža­du­jú sa­mos­tat­ný server. Vďa­ka to­mu je mož­né zní­žiť nák­la­dy na IT a zvý­šiť efek­ti­vi­tu na pra­co­vis­ku.

V rám­ci Bu­si­ness Co­re Prin­ting So­lu­tions sú po­nú­ka­né dva ba­lí­ky: Out­put Ma­na­ge­ment Pack a Do­cu­ment Ma­na­ge­ment Pack. Ob­sa­hu­jú päť kľú­čo­vých rie­še­ní na mie­ru ma­lým a stred­ným fir­mám pre zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty, ús­po­ru nák­la­dov, bez­peč­nosť, jed­no­du­ché pou­ži­tie a zjed­no­du­še­nú údr­žbu.

Roz­ší­re­nie kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­ní po­mo­cou webo­vej XOA plat­for­my
V ro­ku 2010 uvie­dol Sam­sung Elec­tro­nics XOA Em­bed­ded, flexibil­nú a vý­kon­nú ot­vo­re­nú plat­for­mu pre ria­de­nie pod­ni­ko­vých rie­še­ní na tla­čiar­ňach. Tá­to plat­for­ma však moh­la byť pou­ži­tá len na ná­roč­ných za­ria­de­niach, ako sú A3 ko­pír­ky, pre­to­že ma­la vy­so­ké har­dvé­ro­vé ​​po­žia­dav­ky. Ako rie­še­nie toh­to ob­me­dzenia pred­sta­vu­je Sam­sung webo­vú plat­for­mu XOA Web, kto­rá je za­lo­že­ná na webo­vej bá­ze server­a, a tak ne­má vy­so­ké har­dvé­ro­vé ​​po­žia­dav­ky. Vďa­ka to­mu je pre spus­te­nie pod­ni­ko­vých rie­še­ní kom­pa­ti­bil­ná s ce­lým ra­dom za­ria­de­ní od níz­ko­nák­la­do­vých A4 mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní po ná­roč­né A3 ko­pír­ky.

Ma­lé a stred­né pod­ni­ky mô­žu te­raz vy­uží­vať vý­ho­dy rie­še­ní, kto­ré zvy­šu­jú pro­duk­ti­vi­tu, za­bez­pe­ču­jú a zjed­no­du­šu­jú sprá­vu za­ria­de­ní pod­ľa po­trieb a sú­čas­ne še­tria nák­la­dy. Pre­daj­co­via a ob­chod­ní­ci ma­jú mož­nosť po­núk­nuť zá­kaz­níc­ky orien­to­va­né rie­še­nia fun­gu­jú­ce na men­ších za­ria­de­niach ty­pu A4, kto­ré lep­šie zod­po­ve­da­jú pot­re­bám kon­krét­nych zá­kaz­ní­kov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter