Samsung predstavil tablety GALAXY NotePRO a TabPRO pre európsky trh

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, pred­sta­vi­la Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a rad tab­le­tov Tab­PRO pre európ­sky trh. Šty­ri vý­kon­né za­ria­de­nia v zos­ta­ve Sam­sung GA­LAXY No­teP­ro (12.2) a Tab­PRO (12.2, 10.1, 8.4) na­no­vo de­fi­nu­jú mož­né oča­ká­va­nia od tab­le­tu.

„Vy­tvo­re­ním pro­duk­tov Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a sé­rie tab­le­tov Tab­PRO vstu­pu­je­me do no­vé­ho s am­bí­ciou upev­niť ve­dú­ce pos­ta­ve­nie na tr­hu s tab­let­mi," po­ve­dal JK Shin, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a pre­zi­dent IT a mo­bil­nej di­ví­zie spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „No­vý rad tab­le­tov po­nú­ka naj­lep­šiu kva­li­tu zob­ra­ze­nia a prep­ra­co­va­ný di­zajn, kto­rý zís­kal mno­hé oce­ne­nia. Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO sku­toč­ne do­ka­zu­jú náš zá­vä­zok pos­ky­to­vať zá­kaz­ní­kom vý­ni­moč­né a všes­tran­né pro­duk­ty, kto­ré obo­ha­cu­jú ich kaž­do­den­ný ži­vot," do­dá­va Shin.

Sé­ria GA­LAXY No­teP­ro a Tab­PRO pri­ná­ša pr­vo­tried­ny št­ýl a vy­so­ký vý­kon, mi­mo­riad­ny dis­plej a zod­po­ve­da­jú­cu sa­du fun­kcií. Aby tie­to pro­duk­ty us­po­ko­ji­li kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa, kom­bi­nu­jú kriš­tá­ľo­vo čis­tý dis­plej WQXGA s roz­lí­še­ním 4 Mpix pre op­ti­mál­ny zá­ži­tok zo sle­do­va­nia vlas­tných vi­deí a fo­tog­ra­fií, vý­kon­né nás­tro­je pre zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty a uni­kát­ne vlas­tnos­ti s pre­din­šta­lo­va­ným a za­dar­mo sťa­ho­va­teľ­ným ob­sa­hom.

Sam­sung GA­LAXYNo­teP­RO a Tab­PRO - dych be­rú­ci zá­ži­tok zo zob­ra­ze­nia
Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO pred­sta­vu­jú ako pr­vý na sve­te 12,2-pal­co­vý WQXGA Wides­creen (16:10) dis­plej, kto­rý po­nú­ka kriš­tá­ľo­vo čis­té roz­lí­še­nie (2560x1600) a ideál­nu plat­for­mu pre vy­tvá­ra­nie a pre­ze­ra­nie ob­sa­hu. Väč­šia ob­ra­zov­ka dop­ra­je pou­ží­va­te­ľom úžas­ný zá­ži­tok zo sle­do­va­nia vi­deí vo Full HD kva­li­te a mož­nosť pre­ze­rať viac in­for­má­cií na­raz. Ok­rem špič­ko­vé­ho dis­ple­ja dis­po­nu­je za­ria­de­nie ele­gan­tným, ten­kým a ľah­kým rá­mom a je sa­moz­rej­me ľah­ko pre­nos­né.

Fun­kcia Con­tent Ho­me, kto­rá je op­ti­ma­li­zo­va­ná pre veľ­ký dis­plej, umož­ňu­je nie­len po­hodl­né pre­ze­ra­nie ob­sa­hu, ale tiež mož­nosť pris­pô­so­biť vzhľad GA­LAXY tab­le­tu svo­jim vlas­tným pot­re­bám, aby mal pou­ží­va­teľ naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né ap­li­ká­cie vždy po ru­ke. Veľ­ká ob­ra­zov­ka po­rov­na­teľ­ná s tra­dič­nou veľ­kos­ťou ča­so­pi­su umož­ňu­je zob­ra­ze­nie di­gi­tál­nych ča­so­pi­sov ale­bo e-kníh v pô­vod­nom for­má­te.

Sil­ný par­ťák v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty
Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a sé­ria tab­le­tov Tab­PRO sú vy­ba­ve­né nás­troj­mi, kto­ré v pou­ží­va­te­ľoch pod­po­ru­jú ich pro­duk­ti­vi­tu, a to ako v osob­nom, tak v pro­fe­sij­nom ži­vo­te.

Vďa­ka fun­kcii Mul­ti view je mož­né roz­de­liť ob­ra­zov­ku do šty­roch rôz­nych okien a v kaž­dom z nich si spus­tiť inú ap­li­ká­ciu. Pou­ži­tím pe­ra S Pen je mož­né pre­be­rať ob­sah z jed­né­ho ok­na do dru­hé­ho. Vir­tuál­na klá­ves­ni­ca pos­ky­tu­je dos­ta­toč­ný pries­tor pre po­hodl­né pí­sa­nie a hma­to­vá spät­ná väz­ba do­dá­va realis­tic­kej­ší po­cit pri pí­sa­ní.

Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO je vy­ba­ve­ný pe­rom S Pen a pou­ží­va­teľ má prís­tup k fun­kciám, ako sú Ak­čná poz­nám­ka, Al­bum vý­striž­kov, Pí­sa­nie na ob­ra­zov­ku a S Fin­der. Ok­rem to­ho no­vá fun­kcia Ok­no pe­ra umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­cho nak­res­liť ok­no ľu­bo­voľ­nej veľ­kos­ti kde­koľ­vek na ob­ra­zov­ke a do toh­to ok­na okam­ži­te pre­niesť ap­li­ká­cie, ako nap­rík­lad kal­ku­lač­ku ale­bo sle­do­va­nie vi­dea cez YouTu­be.

Pou­ží­va­te­lia mô­žu ľah­ko vďa­ka fun­kcii Re­mo­te PC sle­do­vať či ov­lá­dať pros­tred­níc­tvom svo­jich GA­LAXY No­teP­ro ale­bo Tab­PRO svo­je do­má­ce ale­bo kan­ce­lár­ske po­čí­ta­če a up­ra­vo­vať či uk­la­dať do nich do­ku­men­ty na di­aľ­ku.

V tab­le­toch Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO bu­de tiež nain­šta­lo­va­ná plat­for­ma Cis­co WebEx Mee­tings - naj­lep­šie rie­še­nie webo­vých kon­fe­ren­cií na tr­hu, kto­ré umož­ňu­je byť v spo­je­ní s kým­koľ­vek a kde­koľ­vek. Vô­bec pr­výk­rát v his­tó­rii je na tab­le­toch s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid vďa­ka fun­kcii e-Mee­ting pri kon­fe­ren­cii mož­né zdie­ľať ob­sah na ich ob­ra­zov­ke bez to­ho, aby bo­lo pot­reb­né byť na­po­je­ný na cen­trál­ny server ale­bo sieť.

Pré­mio­vý ob­sah za­dar­mo*
Ma­ji­te­lia Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO zís­ka­jú bo­nus v hod­no­te prib­liž­ne 700 do­lá­rov v po­do­be pred­plat­né­ho no­vín, ča­so­pi­sov či pré­mio­vých slu­žieb a ap­li­ká­cií ako sú Bit­ca­sa, Bloom­berg Bu­si­nessWeek +, Blurb, Cis­co WebEx Mee­tings, Drop­box, Easi­ly­do Pre for Tab­let, Ever­no­te, Han­com Of­fi­ce for An­droid PC, Lin­ke­dIn, LI­VES­PORT.TV, NY Ti­mes for An­droid, Oxford Ad­van­ced Lear­ner's AZ a Sketchbook for GA­LAXY (ob­sah sa mô­že lí­šiť pod­ľa jed­not­li­vých re­gió­nov).

Ok­rem to­ho sa ma­ji­te­lia mô­žu te­šiť aj na po­nu­ku lo­kál­ne­ho ob­sa­hu ur­če­né­ho pre pou­ží­va­te­ľov z Čes­kej re­pub­li­ky a Slo­ven­ska. Dos­tup­nosť kon­krét­ne­ho ob­sa­hu bu­de potvr­de­ná pri uve­de­ní prís­tro­jov na do­má­ci trh.

Mož­nos­ti pri­po­je­nia Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a Tab­PRO: iba WiFi, Wi-Fi a 3G ale­bo Wi-Fi a LTE. Pou­ží­va­te­lia si mô­žu vy­brať me­dzi 12,2-pal­co­vým GA­LAXY No­teP­RO, kto­rý je do­dá­va­ný s pe­rom S Pen ale­bo sé­riou GA­LAXY Tab­PRO s veľ­kos­ťa­mi 12.2, 10.1 a 8.4 pal­ca bez pe­ra S Pen.

K Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO bu­de mož­né do­kú­piť nas­le­du­jú­ce prís­lu­šen­stvo: rôz­ne kniž­né oba­ly, USB roz­bo­čo­vač LAN, Uni­ver­sal BT klá­ves­ni­ce a S Ac­tion Mou­se - bez­drô­to­vú myš na ov­lá­da­nie GA­LAXY No­teP­RO.

Dos­tup­nosť za­ria­de­ní Sam­sung GA­LAXY No­teP­RO a sé­rie tab­le­tov Tab­PRO bu­de na slo­ven­skom tr­hu v po­lo­vi­ci mar­ca.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter