Fond TCEE III s veľkosťou 103 miliónov EUR

3TS Ca­pi­tal Par­tners, pop­red­ná spo­loč­nosť v ob­las­ti Pri­va­te equi­ty a ven­tu­re ka­pi­tá­lu v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, ot­vo­ri­la svoj štvr­tý fond s veľ­kos­ťou 103 mi­lió­nov EUR (136 mi­lió­nov USD). Pros­tred­níc­tvom ne­ho bu­de pok­ra­čo­vať s in­ves­tí­cia­mi za­me­ra­ný­mi na ras­to­vý ka­pi­tál v šir­šom TMT sek­to­re, vrá­ta­ne ob­las­tí tech­no­ló­gií a inter­ne­tu, mé­dií a ko­mu­ni­ká­cií a tech­no­lo­gic­ky orien­to­va­ných slu­žieb.

„Štart fon­du spá­ja nie­koľ­ko kľú­čo­vých in­ves­to­rovstred­nej a vý­chod­nej Euró­py vrá­ta­neCis­co Sys­tems, EBRD, EIF a OTP, kto­rí pos­ky­tu­jú pev­ný zá­klad pre náš fond a potvr­dzu­jú sil­ný vý­hľad tak pre re­gión, ako aj od­vet­vie tech­no­ló­gií," po­ve­dal Pek­ka Mä­ki, Ma­na­ging Par­tner spo­loč­nos­ti 3TS.

„Mo­men­tál­ne s uzat­vo­re­ním no­vé­ho fon­du môže­me ďa­lej pod­po­ro­vať ras­to­vé spo­ločnos­ti prostred­níc­tvom roz­vo­jo­vé­ho ka­pi­tá­lu a prípad­né­ho od­kú­pe­nia po­die­lovv spo­ločMá­me v na­šej pi­pe­li­ne no­vých pro­jek­tovz ce­lé­ho re­gió­nu tak so­líd­nych líd­rov vo svo­jich sek­to­roch na mies­tnych tr­hoch, ako aj fir­my do­dá­va­jú­ce svo­je pro­duk­ty na glo­bál­nych tr­hoch," do­dal Da­niel Lynch, Ma­na­ging Par­tner spo­loč­nos­ti 3TS.

„Sme ra­di, že mô­že­me ďa­lej pod­po­ro­vať rých­lo ras­tú­ce tech­no­lo­gic­ké a ino­va­tív­ne fir­my, po­môcť im v me­dzi­ná­rod­nej expan­zii a nad­via­zať tak na na­še do­te­raj­šie in­ves­tí­cie v Čes­kej re­pub­li­ke a na Slo­ven­sku. Na tr­hu vi­dí­me dos­ta­tok ús­peš­ných pod­ni­ka­te­ľovv na­šich cie­ľo­vých sek­to­roch i at­rak­tív­nych in­ves­tičných príle­ži­tos­tí," do­dal Jiří Be­neš, Par­tner spo­loč­nos­ti 3TS.

Štvr­tý fond spra­vo­va­ný 3TS - TCEE III bol za­in­ves­to­va­ný in­šti­tu­cio­nál­ny­mi in­ves­tor­mi vrá­ta­ne Cis­co Sys­tems, EIF, EBRD a OTP. Vzhľa­dom na ďal­ší zá­ujem sa 3TS chys­tá be­hom nie­koľ­kých me­sia­cov pri­viesť men­ší po­čet in­ves­to­rov k do­da­toč­né­mu na­vý­še­niu fon­du. S tým­to no­vým fon­dom cel­ko­vé ak­tí­va spra­vo­va­né 3TS pre­vy­šu­jú 300 mi­lió­nov EUR. Ak­tív­ne por­tfó­lio 3TS v sú­čas­nej do­be za­hŕňa 11 spo­loč­nos­tí ako sú Avan­ga­te z Ru­mun­ska, eCift v Tu­rec­ku, Pia­no Me­dia zo Slo­ven­ska, BKS v Čes­kej re­pub­li­ke, Clic­kAd a Ran­ko­mat v Pol­sku. 3TS plá­nu­je i na­ďa­lej in­ves­to­vať do 3 až 5 fi­riem roč­ne v ce­lom re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Ev­ró­py od Po­bal­tska až po Tu­rec­ko so za­me­ra­ním na expan­ziu fi­nan­co­va­nia s veľ­kos­ťou od 2 do 8 mi­lió­nov EUR na jed­nu spo­loč­nosť.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter