AT&T nemá v súčasnosti záujem o spoločnosť Vodafone

Ame­ric­ký ope­rá­tor AT&T pop­rel, že by po­čas nas­le­du­jú­cich šies­tich me­sia­cov mal v úmys­le od­kú­piť brit­skú spo­loč­nosť Vo­da­fo­ne. Spo­loč­nosť AT&T vy­vo­la­la špe­ku­lá­cie, že by moh­la mať zá­ujem o Vo­da­fo­ne, keď šéf ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Ran­dall Step­hen­son vy­hlá­sil, že sa ob­ja­vi­la "ob­rov­ská príl­eži­tosť" in­ves­to­vať v Euró­pe. Spo­loč­nosť AT&T vo svo­jom pon­del­ňaj­šom sta­no­vis­ku od­miet­la, že by ma­la v sú­čas­nos­ti zá­ujem o Vo­da­fo­ne. "AT&T potvr­dzu­je, že ne­má zá­ujem uro­biť po­nu­ku na kú­pu Vo­da­fo­ne," in­for­mo­va­la ame­ric­ká spo­loč­nosť.

Tie­to úva­hy by však za ur­či­tých okol­nos­tí moh­li byť ak­tuál­ne. Ro­bert Grind­le, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Es­pi­ri­to San­to, si mys­lí, že spo­loč­nosť AT&T si uve­do­mi­la, že pod­mien­ky v Euró­pe sú na­ďa­lej veľ­mi ná­roč­né a veľ­ká kon­ku­ren­cia tla­čí ce­ny te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb na­dol. Spo­loč­nosť by však pod­ľa ne­ho moh­la s po­nu­kou prísť v mo­men­te, keď sa si­tuácia sta­bi­li­zu­je. Brit­ská me­diál­na spo­loč­nosť Sky News v so­bo­tu in­for­mo­va­la, že spo­loč­nosť AT&T za­ča­la roz­ho­vo­ry s re­gu­lač­ný­mi úrad­mi EÚ, keď sa Step­hen­son stre­tol s európ­skou ko­mi­sár­kou pre di­gi­tál­nu agen­du Neelie Kroe­so­vou.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter