ČR: IT sa darí, mzdy a platy však budú tento rok pravdepodobne stagnovať

Ucha­ze­či o za­městná­ní moh­li lo­ni vy­bí­rat z de­sí­tek ti­síc pra­cov­ních po­zic. Obor in­for­mač­ní tech­no­lo­gie si ne­vedl špatně. Za­městna­va­te­lé v tom­to obo­ru otevře­li pod­le dos­tup­ných zdrojů 9,3 pro­cent po­zic a umís­til se tak na dru­hém místě, za pro­de­jem a ob­cho­dem. Vý­voj poz­na­me­na­la dlou­ho­do­bá re­ce­se v eko­no­mi­ce. V tom­to ro­ce se oče­ká­vá ve vý­vo­ji mezd mír­ná stag­na­ce, lé­pe se bu­de dařit softwaro­vým ar­chi­tektům IT kon­zul­tantům či bez­peč­nos­tním spe­cia­listům. Důle­ži­té jsou pod­le Souk­ro­mé střed­ní ško­ly vý­po­čet­ní tech­ni­ky (SSŠVT) s dlou­ho­le­tou tra­di­cí ve vý­uce v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ních tech­no­lo­gií, zej­mé­na zna­los­ti. Vy­so­ká ne­zaměstna­nost a níz­ký růst mezd tla­čí in­fla­ci.

Přes­to­že se vždy sej­de na úřadech prá­ce po ce­lé ze­mi mno­ho mla­dých ab­sol­ventů, le­toš­ní po­čet je znač­ný. Úřad prá­ce má ve své evi­den­ci téměř 600 ti­síc li­dí, z to­ho ko­lem 100 ti­síc Čechů do 24 let. Mí­ra ne­zaměstna­nos­ti mla­dých li­dí se v Čes­ku po­hy­bu­je oko­lo 20 pro­cent. Průměrná by­la kon­cem ro­ku 8,2 pro­cent bez oh­le­du věku. Vol­ných míst měl úřad prá­ce k dis­po­zi­ci ko­lem 40ti­síc, vhod­ných pro ab­sol­ven­ty jich by­lo pou­ze ko­lem 10ti­síc. Obecně čes­ká eko­no­mi­ka již si­ce překo­na­la re­ce­si, ale k vý­raz­né­mu růstu za­městna­nos­ti má tepr­ve na­mířeno.

U IT oborů je si­tua­ce od­liš­ná, zá­le­ží však na kva­litě ško­ly i ucha­zečů. „Úby­tek pra­cov­ních po­zic, kte­ré by moh­li mla­dí ab­sol­ven­ti vy­užít je však enor­mní. S IT obo­rem je si­tua­ce poněkud od­liš­ná. Co se tý­če na­ší ško­ly, ne­zaměstna­nost na­šim stu­dentům sku­tečně neh­ro­zí. K to­mu­to dni na­lez­li prá­ci prak­tic­ky všich­ni na­ši ab­sol­ven­ti, aniž by by­li evi­do­vá­ní na úřadu prá­ce. Stejně tak s pos­tu­pem na vy­so­kou ško­lu ne­ma­jí na­ši stu­den­ti se­be­men­ší prob­lé­my," upo­zor­nil ředi­tel Souk­ro­mé střed­ní ško­ly vý­po­čet­ní tech­ni­ky v Pra­ze Mar­tin Vo­dič­ka. Úspěšní stu­den­ti si od­ná­še­jí ce­ny z IT klá­ní, za­čí­na­jí s bu­si­nes­sem ih­ned po ško­le a v někte­rých přípa­dech jsou ak­tiv­ní i me­zi­ná­rodně, zej­mé­na se svý­mi start-upy.

Důle­ži­tá je vhod­ná vol­ba ško­ly a neo­po­me­nu­tí praxe. „Sna­ží­me se i v rám­ci běžné vý­uky, aby na­ši stu­den­ti by­li ve­de­ni co nej­ví­ce k prak­tic­kým do­ved­nos­tem a spe­cia­li­za­cím, o kte­ré je na tr­hu stá­le zá­jem. Patříme me­zi ško­ly s nej­mo­dernějším vy­ba­ve­ním. Ti, kteří sku­tečně umí, ma­jí po ab­sol­vo­vá­ní ško­ly nad­stan­dar­dní ohod­no­ce­ní. To se nezměni­lo," říká ředi­tel Mar­tin Vo­dič­ka z http://www.sssvt.cz/.

V roz­ho­do­vá­ní o vý­běru od­bor­né ško­ly za­měřené na in­for­mač­ní tech­no­lo­gie hra­je hlav­ní ro­li kva­li­ta vý­uky a uči­tel­ské­ho sbo­ru, mož­nost od­bor­né­ho roz­vo­je for­mou kurzů či le­ti­tá tra­di­ce v obo­ru.

Raději pla­ce­nou bri­gá­du než­li od­bor­nou stáž bez peněz. Mla­dí li­dé by tak mě­li usi­lo­vat ne­jen o teo­re­tic­ké zna­los­ti, ale i o praxi, kte­rá ač ne­ní fi­nančně ohod­no­ce­na, je spo­je­na s je­jich obo­rem stu­dia či bu­dou­cí­ho up­latnění.

Po­zi­tiv­ní oče­ká­vá­ní fi­rem se le­tos od­ra­zí ta­ké na tr­hu prá­ce
Po čas­tém pro­pouštění v mi­nu­lých le­tech by se si­tua­ce mě­la za­čít ob­ra­cet. Fir­my plá­nu­jí zvy­šo­vá­ní stavů a na­bí­rá­ní no­vých za­městnanců. „Ja­kož­to dlou­ho­le­tý za­městna­va­tel v obo­ru IT a te­le­ko­mu­ni­ka­cí s potěše­ním sle­du­je­me vzrůsta­jí­cí kva­li­tu ucha­zečů z řad čer­stvých ab­sol­ventů če­ských střed­ních i vy­so­kých škol. Poměr kva­li­ty pop­táv­ky na­bíd­ky se na tr­hu prá­ce vy­rov­ná­vá," říká Mar­ti­na Se­tun­ská ze spo­leč­nos­ti Di­al Te­le­com, vý­znam­né­ho čes­ké­ho do­da­va­te­le da­to­vých a hla­so­vých slu­žeb.

Pra­cov­ní­ky hle­dá i úspěšná spo­leč­nost PRE­MIER sys­tem za­měřují­cí se na vý­voj a vý­ro­bu fi­rem­ních eko­no­mic­kých in­for­mač­ních softwarů, kte­rá ne­dáv­no uved­la na trh up­grae­do­va­nou ver­zi sys­té­mu s náz­vem X5.

Vý­voj mezd bu­de spí­še stag­no­vat
Růst se neo­če­ká­vá, ale prá­ce bu­de dos­ta­tek. Sek­tor in­for­mač­ních tech­no­lo­gií stá­le na­bí­zí za­jí­ma­vé mzdy. Jsou k nim však potřeba zna­los­ti. Vý­voj mezd se v mi­nu­lém ro­ce po dy­na­mic­kých před­cho­zích le­tech za­sta­vil. Fir­my jsou opatr­né. Pok­les byl však niž­ší, než v ji­ných obo­rech. Ne­tý­ká se to však pro­fe­sí, ja­ko je právě softwaro­vý ar­chi­tekt, IT kon­zul­tant či bez­peč­nos­tí spe­cial­ista, tam nao­pak mzdy rost­ly.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter