Asseco CE spája sily v ERP biznise v regióne strednej Európy

Spo­loč­nosť As­se­co Cen­tral Euro­pe po­sil­ňu­je svo­ju po­zí­ciu v ob­las­ti vý­vo­ja ERP rie­še­ní v Euró­pe. Sta­la sa 100% vlas­tní­kom ne­mec­kej spo­loč­nos­ti As­se­co So­lu­tions AG, kto­rá je uz­ná­va­ným exper­tom na tr­hu pod­ni­ka­teľ­ské­ho sof­tvé­ru v ne­mec­ky ho­vo­ria­cich kra­ji­nách. Spo­lu s ne­mec­kou fir­mou pre­chá­dza­jú do vlas­tníc­kej štruk­tú­ry As­se­co CE aj dve rov­no­men­né dcér­ske spo­loč­nos­ti As­se­co So­lu­tions pô­so­bia­ce v Ra­kús­ku a vo Švaj­čiarsku. To­to zdru­že­nie síl je no­si­te­ľom ob­rov­ské­ho po­ten­ciá­lu pre vzá­jom­ný roz­voj v ob­las­ti ERP na­prieč As­se­co Cen­tral Euro­pe, ako aj glo­bál­nou sku­pi­nou As­se­co, kto­rej je As­se­co CE sú­čas­ťou.

As­se­co So­lu­tions v sú­čas­nos­ti pô­so­bí v pia­tich kra­ji­nách - na Slo­ven­sku, v Čes­ku, Ne­mec­ku, Ra­kús­ku a vo Švaj­čiarsku. Slo­ven­ská a čes­ká časť spo­loč­nos­ti pat­ri­la pod kríd­la As­se­co Cen­tral Euro­pe už od ro­ku 2009. Cie­ľo­vé tr­hy tých­to kra­jín sa lí­šia, v niek­to­rých prí­pa­doch aj vý­raz­ne, a pre­to As­se­co Cen­tral Euro­pe už od le­ta mi­nu­lé­ho ro­ka pra­co­va­lo na har­mo­ni­zá­cii ERP stra­té­gie As­se­co So­lu­tions. Veľ­kou vý­ho­dou je blíz­kosť fi­riem k lo­kál­nym zá­kaz­ní­kom, vďa­ka čo­mu je mož­né lep­šie pris­pô­so­bo­vať pro­duk­to­vé por­tfó­lio špe­ci­fic­kým po­žia­dav­kám jed­not­li­vých od­vet­ví a kra­jín a po­nú­kať eš­te lep­šie služ­by na pro­fe­sio­nál­nej úrov­ni. Rov­na­ko mož­no vy­bra­né ove­re­né lo­kál­ne rie­še­nia v dl­ho­do­bej­šom ho­ri­zon­te za­vá­dzať aj do ob­chod­nej po­nu­ky v os­tat­ných kra­ji­nách. „Na­ším zá­me­rom je vy­užiť syn­er­gic­ké efek­ty ply­nú­ce zo spá­ja­nia. Cez­hra­nič­ná spo­lup­rá­ca - hlav­ne pri za­vá­dza­ní no­vých tren­dov - skra­cu­je vý­vo­jo­vé cyk­ly a umož­ňu­je, aby sa ino­va­tív­ne kon­cep­ty rých­lej­šie zme­ni­li na reali­tu. Na­vy­še vy­tvá­ra pev­ný zá­klad pre príp­ra­vu a reali­zá­ciu prí­pad­ných stra­te­gic­kých ak­vi­zí­cií v bu­dúc­nos­ti," uvá­dza Jo­zef Klein, CEO a pred­se­da pred­sta­ven­stva As­se­co Cen­tral Euro­pe.

As­se­co So­lu­tions s viac ako 700 za­mes­tnan­ca­mi v pia­tich kra­ji­nách sa na­vy­še stá­va aj kom­pe­ten­čným cen­trom ce­lej glo­bál­nej sku­pi­ny As­se­co v ob­las­ti ERP pre stred­nú Euró­pu. „Sku­pi­na As­se­co da­la spo­je­ním pia­tich pop­red­ných európ­skych ERP spo­loč­nos­tí jas­ný sig­nál pre trh ERP a je­ho ob­rov­ský bu­dú­ci po­ten­ciál. Fú­zia potvr­dzu­je efek­ti­vi­tu tej­to for­my me­dzi­ná­rod­nej pod­ni­ko­vej štruk­tú­ry. Zmie­ša­né ve­de­nie spo­loč­nos­ti a za­mes­tna­nec­ká ener­gia v spo­je­ní s na­ším ob­rov­ským množ­stvom poz­nat­kov po­nú­ka pries­tor pre ino­vá­ciu, rast a eš­te lep­šie ria­de­nie vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi a par­tner­mi," do­dá­va ra­kú­šan Mar­kus Haller, CEO a pred­se­da pred­sta­ven­stva As­se­co So­lu­tions.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter