Asseco Central Europe kúpila nemeckú firmu Asseco Solutions

Spo­loč­nosť As­se­co Cen­tral Euro­pe kú­pi­la ne­mec­kú spo­loč­nosť As­se­co So­lu­tions. Po­sil­ňu­je si tak svo­ju po­zí­ciu v ob­las­ti vý­vo­ja ERP rie­še­ní, te­da vnút­ro­pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ro­vé­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu. Spo­lu s ne­mec­kou fir­mou pre­chá­dza­jú do vlas­tníc­kej štruk­tú­ry As­se­co CE aj dve rov­no­men­né dcér­ske spo­loč­nos­ti As­se­co So­lu­tions pô­so­bia­ce v Ra­kús­ku a vo Švaj­čiarsku. Spo­loč­nosť o tom in­for­mo­va­la v stre­du.

As­se­co So­lu­tions v sú­čas­nos­ti za­mes­tná­va asi 700 ľu­dí. Pô­so­bí v pia­tich kra­ji­nách, a to na Slo­ven­sku, v Čes­ku, Ne­mec­ku, Ra­kús­ku a vo Švaj­čiarsku. Slo­ven­ská a čes­ká časť spo­loč­nos­ti pat­ri­la pod kríd­la As­se­co Cen­tral Euro­pe už od ro­ku 2009. "Na­ším zá­me­rom je vy­užiť syn­er­gic­ké efek­ty ply­nú­ce zo spá­ja­nia. Cez­hra­nič­ná spo­lup­rá­ca, hlav­ne pri za­vá­dza­ní no­vých tren­dov, skra­cu­je vý­vo­jo­vé cyk­ly a umož­ňu­je, aby sa ino­va­tív­ne kon­cep­ty rých­lej­šie zme­ni­li na reali­tu," uvie­dol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a pred­se­da pred­sta­ven­stva As­se­co Cen­tral Euro­pe Jo­zef Klein.

As­se­co Cen­tral Euro­pe pô­so­bí na Slo­ven­sku, v Čes­kej re­pub­li­ke, Ma­ďar­sku, Ne­mec­ku, Ra­kús­ku a Švaj­čiarsku. Spo­loč­nosť us­ku­toč­ňu­je pro­jek­ty pre ko­mer­čnú sfé­ru, ako aj štát­nu sprá­vu a sa­mos­prá­vu. Ce­lá sku­pi­na As­se­co CE za­mes­tná­va tak­mer 1 600 ľu­dí. As­se­co Cen­tral Euro­pe je sú­čas­ťou me­dzi­ná­rod­nej sku­pi­ny As­se­co, kto­rá pria­mo ale­bo pros­tred­níc­tvom svo­jich dcér­skych spo­loč­nos­tí pô­so­bí po ce­lej Euró­pe a tiež v Iz­rae­li, Ja­pon­sku, USA a Ka­na­de.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter