ZyXEL zdvojnásobil užívateľskú základňu prístupových bodov spravovaných kontrolérom pomocou bezplatných upgradov firmwaru

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, pop­red­ný do­dá­va­teľ sie­ťo­vých a ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní, viac než zdvoj­ná­so­bi­la po­čet uží­va­te­ľov, kto­rí pod­po­ru­jú prís­tu­po­vé bo­dy v štý­le „de­tek­to­ra dy­mu" po­pu­lár­ne­ho ra­du NWA5120 a stol­né za­ria­de­nia NWA3000-N. Ten­to po­čet tak te­raz do­sa­hu­je prib­liž­ne 50 uží­va­te­ľov. Sú­čas­ne bo­la zvý­še­ná aj prie­pus­tnosť, aby bo­lo za­is­te­né, že tie­to za­ria­de­nia zvlád­nu vy­ššiu mie­ru pre­vádz­ky da­nú do­da­toč­ný­mi uží­va­teľ­mi. Vďa­ka uve­de­ným vy­lep­še­niam je mož­né pod­po­ro­vať viac uží­va­te­ľov s men­ším poč­tom prís­tu­po­vých bo­dov a tie­to dis­krét­ne tech­nic­ké rie­še­nia sú tak eš­te at­rak­tív­nej­šie pre zá­kaz­ní­kov v ob­las­ti po­hos­tin­stva, ma­loob­cho­du, vzde­lá­va­nia a pod­ni­ka­nia. Roz­ší­re­ná ka­pa­ci­ta sa na prís­tu­po­vých bo­doch - po­kiaľ sú spra­vo­va­né kon­tro­lé­rom - ak­ti­vu­je po­mo­cou bez­plat­né­ho up­gra­du firmwaru. Na roz­diel od mno­hých iných do­dá­va­te­ľov sie­ťo­vých za­ria­de­ní to­tiž ZyXEL za up­gra­dy firmwaru zá­kaz­ní­kom neúč­tu­je roč­ný pop­la­tok.

Prís­tu­po­vé bo­dy NWA5120 je mož­né na­mon­to­vať na strop ale­bo na ste­nu a to zna­me­ná, že mô­žu byť dis­krét­ne nain­šta­lo­va­né vo ve­rej­ných pries­to­roch ako sú ho­te­lo­vé ha­ly ale­bo rek­reač­né za­ria­de­nia, ale­bo na mies­tach, kde zá­le­ží na vzhľa­de, napr. v ma­loob­chod­ných pre­daj­niach či ruš­ných kan­ce­lá­riách. Po­do­ba­jú sa štan­dar­dným de­tek­to­rom dy­mu a pre náv­štev­ní­kov a uží­va­te­ľov sú te­da prak­tic­ky ne­vi­di­teľ­né. Vďa­ka pod­po­re na­pá­ja­nia PoE (Power-over-Et­her­net) mô­žu byť veľ­mi jed­no­du­cho umies­tne­né tak­mer kde­koľ­vek a pre­to sú nes­mier­ne flexibil­né a hos­po­dár­ne.

NWA3000-N je naj­pre­dá­va­nej­ším ra­dom AP od ZyXE­Lu, kto­rý po­nú­ka kom­fort, jed­no­du­ché na­sa­de­nie, jed­no­pás­mo­vú ale­bo dvoj­pás­mo­vú ko­mu­ni­ká­ciu a spo­ľah­li­vý vý­kon. Oba uve­de­né ra­dy pod­po­ru­jú frek­ven­čné pás­mo 2,4 GHz i 5 GHz, a tak­tiež via­ce­ro iden­ti­fi­ká­to­rov SSID, tak­že je mož­né vy­tvá­rať rôz­ne sku­pi­ny uží­va­te­ľov. Za­ria­de­nia sa veľ­mi jed­no­du­cho in­šta­lu­jú a pou­ží­va­jú vďa­ka auto­ma­tic­kej de­tek­cii (Auto-sen­sing) a kon­fi­gu­rač­ným fun­kciám. Zá­klad­né plá­no­va­nie sie­te Wi-Fi je mož­né vy­ko­ná­vať po­mo­cou softwaro­vej ap­li­ká­cie WLAN Op­ti­mi­zer od spo­loč­nos­ti ZyXEL, kto­rú si mô­žu všet­ci pre­daj­co­via stiah­nuť zdar­ma.

Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE spo­loč­nos­ti ZyXEL, ho­vo­rí, že vzhľa­dom k pod­po­re väč­šie­ho poč­tu uží­va­te­ľov a vy­ššej prie­pus­tnos­ti sú te­raz ra­dy NWA5120 a NWA3000-N eš­te at­rak­tív­nej­šie pre kon­co­vých zá­kaz­ní­kov. Tí to­tiž zís­ka­va­jú vý­ho­du zvý­še­nej ko­nek­ti­vi­ty a prie­pus­tnos­ti bez akých­koľ­vek do­da­toč­ných nák­la­dov.

„Za pos­led­ný rok sme za­zna­me­na­li mi­mo­riad­ny rast pre­da­ja na­šich bez­drô­to­vých prís­tu­po­vých bo­dov a vďa­ka tým­to naj­nov­ším vy­lep­še­niam oča­ká­va­me, že sa ús­peš­nosť ra­dov NWA5120 a NWA3000-N eš­te zvý­ši. Zá­slu­hou spo­je­nia dis­krét­ne­ho vzhľa­du, vy­ni­ka­jú­ce­ho sú­bo­ru fun­kcií a flexibil­ných va­rian­tov na­sa­de­nia sú tie­to ra­dy nes­mier­ne po­pu­lár­ne. Naj­nov­šie vy­lep­še­nia zvy­šu­jú ich všes­tran­nosť a vý­kon­nosť, a te­da aj at­rak­ti­vi­tu pre kaž­dý pod­nik, kto­rý chce za­is­tiť vý­bor­né pok­ry­tie sig­ná­lom Wi-Fi vo veľ­kej ob­las­ti pri za­cho­va­ní vzhľa­du da­né­ho pros­tre­dia a bez veľ­kých in­ves­tí­cií do roz­ši­ro­va­nia elek­tric­ké­ho ve­de­nia."

A pre­to­že ZyXEL pos­ky­tu­je up­gra­dy firmwaru zdar­ma, zís­ka­va­jú zá­kaz­ní­ci eš­te väč­šiu hod­no­tu a ochra­nu in­ves­tí­cií, poz­na­me­ná­va: „Na roz­diel od mno­hých iných do­dá­va­te­ľov sie­ťo­vých za­ria­de­ní pos­ky­tu­je ZyXEL zá­kaz­ní­kom up­gra­dy firmwaru bez­plat­ne. To z na­šich prís­tu­po­vých bo­dov, ako aj in­te­li­gen­tných spra­vo­va­ných swit­chov a uni­fi­ko­va­ných bez­peč­nos­tných brán ro­bí eš­te lep­šiu in­ves­tí­ciu pre or­ga­ni­zá­cie, kto­ré sa sna­žia zni­žo­vať pre­vádz­ko­vé nák­la­dy a vy­ťa­žiť maximum zo svo­jich roz­poč­tov na infra­štruk­tú­ru." Pre rad ma­lých a stred­ných pod­ni­kov sa ZyXEL stá­va po­pu­lár­nou voľ­bou v rám­ci ce­lej sie­te, do­dá­va Pear­ce. „Stá­le viac zá­kaz­ní­kov sa roz­ho­du­je vy­užiť vy­so­ký vý­kon, spo­ľah­li­vú pre­vádz­ku a vy­ni­ka­jú­cu náv­rat­nosť in­ves­tí­cií, kto­ré ZyXEL do­ká­že po­núk­nuť pre ce­lú sieť - od dá­to­vé­ho cen­tra, kde ma­jú zá­sad­ný vý­znam za­bez­pe­če­né a vý­kon­né fun­kcie pre sprá­vu, až po ok­raj sie­te, kde sa pre drô­to­vé a bez­drô­to­vé pri­po­je­nia vy­ža­du­je jed­no­du­chosť, jed­no­du­chá sprá­va a flexibi­li­ta. Znač­ku ZyXEL skrát­ka stá­le čas­tej­šie na­chá­dza­me vša­de."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter