Huawei a Arsenal uzavreli globálne partnerstvo

Spo­loč­nosť Huawei, pop­red­ný sve­to­vý do­dá­va­teľ rie­še­ní v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií (ICT) a kon­co­vých za­ria­de­ní, a fut­ba­lo­vý klub Ar­se­nal FC ozná­mi­li uzav­re­tie no­vé­ho par­tner­stva, v rám­ci kto­ré­ho sa te­le­ko­mu­ni­kač­ný špe­cial­ista sta­ne ofi­ciál­nym par­tne­rom se­ve­ro-lon­dýn­ske­ho fut­ba­lo­vé­ho klu­bu v ob­las­ti smar­tfó­nov.

Huawei a Ar­se­nal ozná­mi­li uzav­re­tie glo­bál­ne­ho par­tner­stva, kto­ré potr­vá do kon­ca se­zó­ny 2015/2016, v tré­nin­go­vom stre­dis­ku Ar­se­na­lu v Col­ney v hrab­stve Her­tfor­dshi­re. Sláv­nos­tné­ho ozná­me­nia sa zú­čas­tni­li i čle­no­via pr­vé­ho tí­mu, nap­rík­lad Aaron Ram­sey, Lu­kas Po­dol­ski ale­bo Me­sut Özil a prí­tom­ný bol i tré­ner Arsène Wen­ger. Fa­nú­ši­kom bo­lo par­tner­stvo ofi­ciál­ne pred­sta­ve­né na lon­dýn­skom Emi­ra­tes Sta­dium pred zá­pa­som Pre­mier Lea­gue s Ful­ha­mom 18. Ja­nuá­ra 2014.

Par­tner­stvo spo­jí dve špič­ko­vé or­ga­ni­zá­cie s glo­bál­nym do­sa­hom, spo­loč­nosť Huawei, kto­rá je ce­los­ve­to­vým líd­rom v ob­las­ti tech­no­ló­gie a ko­mu­ni­ká­cie, a fut­ba­lo­vý klub Ar­se­nal FC, kto­rý pat­rí k naj­väč­ším fut­ba­lo­vým klu­bom sve­ta.

Ob­chod­ný ria­di­teľ Ar­se­na­lu Tom Fox uzav­re­tie kon­trak­tu ko­men­to­val slo­va­mi: „Sme veľ­mi ra­di, že mô­že­me spo­loč­nosť Huawei pri­ví­tať me­dzi svo­ji­mi ofi­ciál­ny­mi par­tner­mi. Ide o vô­bec pr­vý glo­bál­ny kon­trakt, kto­rý sme uzav­re­li s čín­skou znač­kou, a do­ka­zu­je náš dl­ho­do­bý zá­ujem o glo­bál­ny trh, kto­rý sa sna­ží­me os­lo­viť pros­tred­níc­tvom svo­jich pred­se­zón­nych tur­né a os­lo­vo­va­ním fa­nú­ši­kov klu­bu pros­tred­níc­tvom di­gi­tál­nych mé­dií. Huawei je sku­toč­ným líd­rom vo svo­jom obo­re, veď svo­je pro­duk­ty z ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií pos­ky­tu­je viac ako tre­ti­ne sve­to­vej po­pu­lá­cie. Sme ra­di, že mô­že­me byť par­tner­mi spo­loč­nos­ti Huawei v do­be, keď tá­to spo­loč­nosť za­ží­va prud­ký glo­bál­ny roz­mach a vý­raz­ne expan­du­je vo Veľ­kej Bri­tá­nii a Euró­pe."

V rám­ci par­tner­stva bu­dú obe or­ga­ni­zá­cie spo­lup­ra­co­vať na glo­bál­nej bá­ze a pred­sta­vi­te­lia i hrá­či Ar­se­na­lu sa bu­dú zú­čas­tňo­vať ko­mu­ni­kač­ných a rek­lam­ných ak­ti­vít Huawei vo Veľ­kej Bri­tá­nii i v zá­mo­rí.

Mark Mit­chin­son, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent Huawei Tech­no­lo­gies UK, uzav­re­tý kon­trakt ko­men­to­val slo­va­mi: „Spo­loč­nosť Huawei je poc­te­ná, že sa mô­že stať par­tne­rom Ar­se­na­lu, jed­né­ho z pop­red­ných fut­ba­lo­vých klu­bov sú­čas­nos­ti. Sme mla­dá a dy­na­mic­ká znač­ka, zá­ro­veň sme tech­nic­kým líd­rom vo svo­jej ob­las­ti a to z nás ro­bí skve­lé­ho par­tne­ra pre tak ce­los­ve­to­vo zná­my klub, akým je Ar­se­nal. Na bu­dú­cu spo­lup­rá­cu s tí­mom z Emi­ra­tes Sta­dium sa veľ­mi te­ší­me."

Sú­čas­ťou par­tner­stva bu­dú exklu­zív­ne po­nu­ky, ob­sah a rek­lam­né ak­ti­vi­ty v prie­be­hu zá­pa­su Ar­se­na­lu i mar­ke­ting pros­tred­níc­tvom di­gi­tál­nych plat­fo­riem a so­ciál­nych sie­tí. Huawei tak­tiež zís­ka prís­tup k roz­sia­hlej mar­ke­tin­go­vej da­ta­bá­ze Ar­se­na­lu a v pres­táv­kach do­má­cich zá­pa­sov bu­de or­ga­ni­zo­vať sú­ťa­že pre náv­štev­ní­kov Emi­ra­tes Sta­dium.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter