ČR: BRIX Pro obdržal od Tom’s Hardware ocenenie "Best of CES 2014"

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret dnes s potěše­ním ozna­mu­je, že mi­ni­po­čí­tač GI­GA­BY­TE BRIX Pro obdr­žel od Tom's Hardware pres­tiž­ní ocenění "Best of CES 2014".

V Las Ve­gas v Ne­vadě se od 7. do 10. led­na ko­nal CES 2014, největší ve­letrh spotřebí elek­tro­ni­ky všech dob s ví­ce než 150 000 návštěvní­ky a 3 200 vy­sta­vo­va­te­li. Me­zi ti­sí­ci pro­duk­ty, kte­ré zde by­ly před­sta­ve­ny, za­ujal re­dak­to­ry Tom's Hardware právě BRIX Pro. Pro­to ho jme­no­va­li ja­ko jed­nu z 12 "nej­za­jí­mavějších věcí na ve­letr­hu CES 2014".http://www.tom­shardware.com/pic­tu­res­to­ry/648-10-best-of-ces-2014-award.html

Kromě to­ho, že dos­tal BRIX Pro ocenění "Best of CES 2014", by­la o něm řeč i na CES key­no­te ředi­te­le spo­leč­nos­ti In­tel Bria­na Kr­za­ni­cha (http://www.in­tel.com/con­tent/www/us/en/events/in­tel-ces-key­no­te.html). Před­sta­vil jej ředi­tel spo­leč­nos­ti Val­ve Ga­be Newell ja­ko ofi­ciál­ní stroj Steam Ma­chi­ne™. BRIX Pro Steam Ma­chi­ne™ je do­dá­ván s ino­va­tiv­ním ga­me­pa­dem Steam Con­troller a je na něm nain­sta­lo­ván ope­rač­ní sys­tém Stea­mOS. Ten­to spe­ciál­ní ope­rač­ní sys­tém za­lo­že­ný na Li­nuxu spo­lu s ga­me­pa­dem dě­lá z BRIX Pro Steam Ma­chi­ne™ ma­lý her­ní po­čí­tač, kte­rý lze připo­jit v obý­va­cím po­ko­ji k vel­ké­mu te­le­vi­zo­ru. Dí­ky vy­so­ké­mu vý­ko­nu no­vé in­teg­ro­va­né gra­fi­ky In­tel® Iris™ Pro mohl být na mi­ni­po­čí­ta­či BRIX Pro de­monstro­ván ab­so­lutně ply­nu­lý chod nej­novější hry De­fen­se of the An­cients 2 (DO­TA 2).

GI­GA­BY­TE BRIX Pro - Vy­so­ce kom­pak­tní, vy­so­ce vý­kon­ný
Mi­ni­po­čí­tač BRIX Pro vy­chá­zí z fi­lo­zo­fie kom­pak­tní konstruk­ce po­čí­tačů GI­GA­BY­TE BRIX, je však osa­zen vy­so­ce vý­kon­ným pro­ce­so­rem In­tel® Co­re™ i7/i5 s gra­fi­kou In­tel® Iris™ Pro 5200. Sku­tečně rych­lý pro­ce­sor je ideál­ní pro ná­roč­né ap­li­ka­ce (napřík­lad pro gra­fic­ký de­sign ne­bo edi­ta­ci vi­dea) a dí­ky špič­ko­vé­mu gra­fic­ké­mu vý­ko­nu se mi­ni­po­čí­tač BRIX Pro skvě­le ho­dí i na hra­ní 3D her.

Po­čí­ta­čo­vý kit BRIX Pro je k dis­po­zi­ci v čer­né a čer­ve­né barvě a s pro­ce­so­rem In­tel® Co­re™ i7 4770R ne­bo Co­re™ i5 4570R. Má již osa­zen Mi­ni PCIe Wi-Fi mo­dul a je do­dá­ván s na­pá­je­cím adap­té­rem i ka­be­lem.

BRIX Pro pos­ky­tu­je uži­va­telům flexibi­li­tu v tom, že si mo­hou sa­mi zvo­lit, jak vel­kou chtějí ka­pa­ci­tu ope­rač­ní pamě­ti i dis­ko­vý pros­tor. K dis­po­zi­ci ma­jí dva SO-DI­MM DDR3 slo­ty a ne­jen slot mSA­TA, ale ta­ké po­zi­ci pro kla­sic­ký 2,5" SSD či HDD.

Ví­ce in­for­ma­cí a pod­rob­né spe­ci­fi­ka­ce naj­de­te na těchto strán­kách:: GB-BXi7-4770R, GB-BXi5-4570ROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter