TP-LINK TL-PA6010KIT zaistí prenos dát po elektrických rozvodoch s rýchlosťou až 600 Mbit/s

Spo­loč­nosť TP-LINK, ce­los­ve­to­vý do­dá­va­teľ do­má­cich a SO­HO sie­ťo­vých pro­duk­tov, pri­ná­ša na pul­ty slo­ven­ských ob­cho­dov set powerli­ne adap­té­rov s ozna­če­ním TL-PA6010KIT. No­vin­ka ob­sa­hu­je dve za­ria­de­nia TL-PA6010, kto­ré po za­po­je­ní do bež­nej elek­tric­kej zá­suv­ky pre­me­nia exis­tu­jú­ce elek­tric­ké roz­vo­dy na vy­so­ko­rý­chlos­tnú dá­to­vú sieť s prie­pus­tnos­ťou až 600 Mbit/s. Všet­kých priaz­niv­cov kva­lit­nej fil­mo­vej pro­duk­cie bu­de ur­či­te za­ují­mať, že ta­ké­to rie­še­nie je dos­ta­toč­né aj pre strea­mo­va­nie nie­koľ­kých HD ale­bo do­kon­ca 3D fil­mov zá­ro­veň.

TL-PA6010_3.jpg

Mul­ti­me­diál­na zá­ba­va v kaž­dej mies­tnos­ti
Dvo­ji­ca za­ria­de­ní TL-PA6010 do­ká­že vďa­ka tech­no­ló­gii Ho­meP­lug AV pos­kyt­núť sta­bil­ný a vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos dát na vzdia­le­nosť až 300 met­rov. Je pre­to vhod­ným nás­tro­jom k vy­tvo­re­niu jed­not­nej sie­te, ku kto­rej mô­že byť pri­po­je­ná ši­ro­ká šká­la do­má­cich za­ria­de­ní po­čí­na­júc po­čí­tač­mi a her­ný­mi kon­zo­la­mi cez set-top boxy, IPTV a tla­čiar­ne až po NAS úlo­žis­ká. Pre­ná­ša­né dá­ta sú na­vy­še šif­ro­va­né po­mo­cou AES, pou­ží­va­teľ pre­to ne­mu­sí mať oba­vy z oh­ro­ze­nia súk­ro­mia a bez­peč­nos­ti svo­jich sú­bo­rov.

Ne­ná­pad­né a ús­por­né
Powerli­ne adap­té­ry TL-PA6010 sú vďa­ka vý­ške 6,3 cm, šír­ke 4,7 cm a bie­lej povr­cho­vej úp­ra­ve po za­sa­de­ní do elek­tric­kých zá­su­viek veľ­mi ne­ná­pad­né a ne­pô­so­bia ru­ši­vým doj­mom. Et­her­ne­to­vý port, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho sú dá­ta pre­ná­ša­né, sa na­chá­dza na spod­nej stra­ne za­ria­de­ní.

Vďa­ka prep­ra­co­va­né­mu ús­por­né­mu re­ži­mu sa vy­zna­ču­jú tiež níz­kou ener­ge­tic­kou ná­roč­nos­ťou. Po­kiaľ ur­či­tú do­bu ne­do­chá­dza k pre­no­su ale­bo príj­mu dát, prej­dú adap­té­ry auto­ma­tic­ky z pre­vádz­ko­vé­ho re­ži­mu do „Power-Sa­ving" mó­du a v zá­vis­los­ti na kon­krét­nych pod­mien­kach tak mô­žu ušet­riť až 80 % pot­reb­nej elek­tric­kej ener­gie.

Jed­no­du­ché za­po­je­nie a op­ti­ma­li­zá­cia pre­no­su
Pre­to­že za­ria­de­nia fun­gu­jú na prin­cí­pe „plug and play", nie je k vy­bu­do­va­niu sie­te pot­reb­ná žiad­na in­šta­lá­cia. Adap­té­ry sta­čí iba pri­po­jiť do elek­tric­kej zá­suv­ky a stla­čiť tla­čid­lo pre pá­ro­va­nie. Tým dôj­de k auto­ma­tic­ké­mu vy­hľa­da­niu dru­hé­ho adap­té­ru v sie­ti a vzá­jom­né­mu spá­ro­va­niu.

Za­ria­de­nia ďa­lej dis­po­nu­jú fun­kciou QoS (Quali­ty of Servic­e), vďa­ka kto­rej sú schop­né op­ti­ma­li­zo­vať pre­nos dát v zá­vis­los­ti na ich ty­pe. Pou­ží­va­teľ si zvo­lí, k aké­mu úče­lu chce sieť v da­nom okam­ži­ku pou­ží­vať - či už sa jed­ná o sur­fo­va­nie na inter­ne­te, hra­nie on-li­ne hier, strea­mo­va­nie audio/vi­deo ale­bo VoIP - a QoS pris­pô­so­bí pa­ra­met­re pre­no­su tak, aby čo naj­viac vy­ho­vo­val zvo­le­né­mu úče­lu.

Set powerli­ne adap­té­rov TP-LINK TL-PA6010KIT za­kú­pi­te u ob­chod­ných par­tne­rov spo­loč­nos­ti TP-LINK za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu 84,11 € vrá­ta­ne DPH.

Kľú­čo­vé vlas­tnos­ti

  • Štan­dard Ho­meP­lug AV umož­ňu­je dá­to­vý pre­nos po elek­tric­kej sie­ti rých­los­ťou až 600 Mbit/s do vzdia­le­nos­ti až 300 met­rov.
  • K pre­vádz­ke nie sú pot­reb­né žiad­ne no­vé drô­ty - sú vy­uží­va­né exis­tu­jú­ce elek­tric­ké roz­vo­dy.
  • Úspor­ný re­žim umož­ňu­je ušet­riť až 80 % pot­reb­nej elek­tric­kej ener­gie.
  • Fun­kcia Quali­ty of Servic­e op­ti­ma­li­zu­je pa­ra­met­re sie­te pod­ľa ty­pu pre­ná­ša­ných dát.

TL-PA6010_3_tab.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter