Panasonic a Mozilla utvorili partnerstvo pre rozvoj platformy Firefox určené pre budúcu generáciu inteligentných televízorov

Spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic a Mo­zil­la na veľtr­hu CES 2014 ozná­mi­li vznik par­tner­stva za úče­lom vý­vo­ja a pro­pa­gá­cie no­vé­ho sys­té­mu Fi­re­fox OS. Sys­tém je pos­ta­ve­ný na HTML5 a ďal­ších webo­vých tech­no­ló­giách a je vy­ví­ja­ný pre bu­dú­cu ge­ne­rá­ciu in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov.

Vý­voj plat­for­my no­vé­ho sys­té­mu Fi­re­fox OS je za­me­ra­ný na kom­plexnú in­teg­rá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu do chyt­rých te­le­ví­zo­rov pri pou­ži­tí ja­zy­ka HTML5 a ďal­ších webo­vých tech­no­ló­gií, kto­ré sú už bež­ne pou­ží­va­né na po­čí­ta­čoch, chyt­rých te­le­fó­noch či tab­le­toch.

S nás­tu­pom tej­to no­vej a ot­vo­re­nej plat­for­my do­siah­ne ďal­šia ge­ne­rá­cia te­le­ví­zo­rov pl­nú kom­pa­ti­bi­li­tu s webo­vý­mi tech­no­ló­gia­mi a HTML5 štan­dar­dmi pou­ží­va­ný­mi pre clou­do­vé služ­by a ďal­šie pre­po­je­né za­ria­de­nia. Sprís­tup­ní tak dá­ta z rôz­nych webo­vých slu­žieb pros­tred­níc­tvom jed­nej ap­li­ká­cie. No­vý sys­tém umož­ní vý­vo­já­rom vy­tvá­rať ap­li­ká­cie a služ­by aj s vy­uži­tím kom­bi­ná­cie ob­sa­hu inter­ne­tu a štan­dar­dných slu­žieb te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia. K vý­vo­ju bu­de vy­uži­té WebA­PI pros­tre­die spo­loč­nos­ti Mo­zil­la, kto­ré umož­ňu­je mať kon­tro­lu nad har­dvé­ro­vým nas­ta­ve­ním ako aj softwaro­vý­mi ope­rá­cia­mi. Bu­dú­ca ge­ne­rá­cia in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov tiež bu­de schop­ná mo­ni­to­ro­vať a ov­lá­dať roz­ví­ja­jú­ce sa chyt­ré za­ria­de­nia pre do­mác­nos­ti aj mi­mo nich.

Zá­klad­né te­le­víz­ne fun­kcie ako me­nu či EPG (elek­tro­nic­ký prog­ram) sú v sú­čas­nos­ti nap­rog­ra­mo­va­né ako vlo­že­né ap­li­ká­cie. V nas­le­du­jú­cej ge­ne­rá­cii te­le­ví­zo­rov však bu­dú na­pí­sa­né v ja­zy­ku HTML5, čo pri­ne­sie vý­vo­já­rom ve­ľa mož­nos­tí na vy­tvá­ra­nie ap­li­ká­cií pre in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia, kto­ré bu­dú te­le­ví­zor ov­lá­dať. Cez webo­vé služ­by bu­dú te­le­ví­zo­ry bu­dú­cej ge­ne­rá­cie zob­ra­zo­vať pris­pô­so­be­né uží­va­teľ­ské roz­hra­nia na zá­kla­de pre­fe­ren­cií jed­not­li­vých uží­va­te­ľov, či bu­dú pri­da­né no­vé fun­kcie pre zdie­ľa­nie ob­ra­zov­ky via­ce­rý­mi uží­va­teľ­mi sú­čas­ne pri pou­ži­tí exter­ných za­ria­de­ní.

"Pa­na­so­nic roz­ví­jal ob­sah a služ­by pre svo­je te­le­ví­zo­ry na vlas­tnom inter­ne­to­vom por­tá­li a spo­je­nie so spo­loč­nos­ťou Mo­zil­la a sys­té­mom Fi­re­fox OS len urých­li ďal­šie ino­vá­cie a po­ve­die k mno­hým no­vým služ­bám," ho­vo­rí Ondřej Vl­tav­ský, pro­duk­to­vý ma­na­žér pre ka­te­gó­riu TV a Ho­me AV, Pa­na­so­nic.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter