Vyplňte daňové priznanie z motorových vozidiel elektronicky a zadarmo

Aj Vy pat­rí­te me­dzi tých, kto­rí mu­sia do 31. 1. 2014 po­dať da­ňo­vé priz­na­nie k mo­to­ro­vým vo­zid­lám či da­ňo­vé priz­na­nie k da­ni z príj­mov FO za rok 2013? Už ne­mu­sí­te hľa­dať a ruč­ne vy­pi­so­vať tla­či­vá da­ňo­vých priz­na­ní. Je tu spô­sob ako ich vy­pl­niť rých­lo, ľah­ko a elek­tro­nic­ky - v prog­ra­me Da­ňo­vé priz­na­nia.

Pre­čo zhá­ňať tla­či­vá da­ňo­vých priz­na­ní, keď ich mô­že­te za­dar­mo vy­pl­niť elek­tro­nic­ky?

Prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia od spo­loč­nos­ti KROS a. s. je bez­plat­ný, jed­no­du­chý a voľ­ne dos­tup­ný prog­ram, kto­rý slú­ži na vy­pl­ne­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z príj­mov FO ty­pu A a B a da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z mo­to­ro­vých vo­zi­diel. Kaž­dý si ho mô­že stiah­nuť za­dar­mo na strán­ke www.kros.sk/da­no­vep­riz­na­nia.

Ak­tuál­ne tla­či­vo da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z mo­to­ro­vých vo­zi­diel za rok 2013, kto­ré tre­ba po­dať do 31. 1. 2014 je v prog­ra­me Da­ňo­vé priz­na­nia prá­ve te­raz k dis­po­zí­cii. Bez­plat­ne mô­že­te vy­pl­niť 2 da­ňo­vé priz­na­nia za kaž­dý kraj.

Stá­le vy­pi­su­je­te tla­či­vá da­ňo­vých priz­na­ní ruč­ne?
Tla­či­vá v prog­ra­me Da­ňo­vé priz­na­nia sú jed­no­du­cho edi­to­va­teľ­né, tak­že ich ľah­ko vy­pl­ní­te, vy­tla­čí­te a od­oš­le­te na da­ňo­vý úrad ale­bo expor­tu­je­te do for­má­tu XML pre elek­tro­nic­ké po­da­nie. Ne­mu­sí­te sa obá­vať nep­res­nos­tí ale­bo ne­či­ta­teľ­ných zna­kov pri ruč­nom vy­pi­so­va­ní tla­čív. Veľ­kou vý­ho­dou je, že niek­to­ré ko­lón­ky prog­ram sám pre­po­čí­ta­va. K tla­či­vu sa mô­že­te tiež ke­dy­koľ­vek vrá­tiť, op­ra­viť ho ale­bo vy­tla­čiť pot­reb­ný po­čet kó­pií. Ta­ké­to da­ňo­vé priz­na­nie je rov­no­cen­né s ori­gi­nál­nym tla­či­vom a da­ňo­vým úra­dom pl­ne ak­cep­to­va­né.

Ke­dy bu­dú k dis­po­zí­cii tla­či­vá pre da­ňo­vé priz­na­nie z príj­mov FO za rok 2013?
Mo­men­tál­ne prog­ram ob­sa­hu­je ak­tuál­ne tla­či­vá k da­ňo­vé­mu priz­na­niu z mo­to­ro­vých vo­zi­diel. Tla­či­vá da­ňo­vé­ho priz­na­nia z príj­mov FO za rok 2013 bu­dú do prog­ra­mu dopl­ne­né na za­čiat­ku feb­ruára 2014. No­vú ver­ziu prog­ra­mu si po­tom pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho stiah­ne a bu­de­te ho môcť vy­užiť aj na po­da­nie tých­to da­ňo­vých priz­na­ní.

Prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia je ob­ľú­be­ný a vy­hľa­dá­va­ný. V ja­nuá­ri až mar­ci mi­nu­lé­ho ro­ku si ho stia­hlo vy­še 30 000 pou­ží­va­te­ľov. Viac in­for­má­cií a prog­ram na stiah­nu­tie náj­de­te na strán­ke www.kros.sk/da­no­vep­riz­na­niaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter