SWAN bude štvrtý operátor

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN sa ús­peš­ne zú­čas­tnil his­to­ric­ky pr­vej elek­tro­nic­kej auk­cie na vy­da­nie in­di­vi­duál­nych po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií z frek­ven­čných pá­siem.

O vý­sled­koch ofi­ciál­ne in­for­mo­val Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb, kto­rý vý­be­ro­vé ko­na­nie us­po­ria­dal. SWAN za pri­de­le­né frek­ven­cie za­pla­til 6,6 mi­lió­nov eur.

„SWAN zís­kal v ten­dri 2 x 15 MHz v pás­me 1800 MHz, čo mu umož­ňu­je vý­stav­bu sie­te na pre­nos dát vy­so­kou rých­los­ťou a vstup me­dzi troj­ku ope­rá­to­rov s pl­no­hod­not­ný­mi mo­bil­ný­mi služ­ba­mi na Slo­ven­sku," ho­vo­rí Mi­ros­lav Stre­čan­ský, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti SWAN. V sú­la­de s pod­mien­ka­mi vy­da­nej li­cen­cie mu­sí spus­tiť vy­uží­va­nie pri­de­le­nej frek­ven­cie do 8. jú­la 2014. Za­čia­tok pos­ky­to­va­nia ko­mer­čných slu­žieb oča­ká­va v dru­hom polro­ku toh­to ro­ka. „Má­me prip­ra­ve­ný biz­nis plán a vie­me, ako vy­užiť zís­ka­né frek­ven­cie. Roz­sah a typ pos­ky­to­va­ných slu­žieb bu­de napl­no vy­uží­vať mož­nos­ti no­vej tech­no­ló­gie a ka­pa­ci­tu pri­de­le­ných frek­ven­cií. Po­ra­die lo­ka­lít, v kto­rých bu­dú služ­by spus­te­né, bu­de da­né tr­ho­vým po­ten­ciá­lom jed­not­li­vých lo­ka­lít ako aj pro­jek­to­vo-tech­nic­ký­mi syn­er­gia­mi s na­šou exis­tu­jú­cou infra­štruk­tú­rou," dopĺňa M. Stre­čan­ský.

Zís­ka­né frek­ven­cie sú za­me­ra­né na mes­tskú ag­lo­me­rá­ciu. Pre do­siah­nu­tie ce­lop­loš­né­ho pok­ry­tia mô­že SWAN vy­užiť prá­vo na ná­rod­ný roa­ming, kto­ré je za­kot­ve­né v pod­mien­kach ten­dra.

SWAN má za se­bou vy­še 13 ro­kov pos­ky­to­va­nia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb, vy­bu­do­val vlas­tnú op­tic­kú sieť s európ­sky­mi pa­ra­met­ra­mi. Je sú­čas­ťou hol­din­gu Da­nu­bia­tel, do por­tfó­lia kto­ré­ho pat­rí ok­rem iné­ho aj dá­to­vé cen­trum, špič­ko­vý software­hou­se a ná­rod­ný správ­ca do­mén.

„Aj zdan­li­vo ob­sa­de­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh sa neus­tá­le vy­ví­ja. Spúš­ťa­nie 4G sie­tí a tech­no­ló­gie LTE je vý­bor­nou príl­eži­tos­ťou pre uve­de­nie slu­žieb s no­vým kon­cep­tom. Rok 2014 pri­ne­sie no­vé im­pul­zy na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh," po­ve­dal Ju­raj On­driš, pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti SWAN.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter