Vďaka získanému spektru je Slovak Telekom pripravený ponúknuť najlepšie dátové služby a LTE sieť na Slovensku

Slo­vak Te­le­kom zís­kal v auk­cii 2 x 10 MHz v pás­me 800 MHz, 2 x 40 MHz v pás­me 2600 MHz FDD a 50 MHz v pás­me 2600 MHz TDD. Za vy­dra­že­né pás­mo za­pla­til spo­lu 60 846 000 eur.

„S vý­sled­kom auk­cie sme spo­koj­ní, pre­to­že nám umož­ní pok­ra­čo­vať v napĺňa­ní na­šej am­bí­cie byť tech­no­lo­gic­kým líd­rom na Slo­ven­sku. LTE sieť sme ús­peš­ne spus­ti­li v pl­nej ko­mer­čnej pre­vádz­ke už v no­vem­bri a no­vo­zís­ka­né spek­trum roz­ší­ri mož­nos­ti na­šej stra­té­gie v ob­las­ti ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho inter­ne­tu, s cie­ľom po­nú­kať naj­lep­šie dá­to­vé služ­by na slo­ven­skom tr­hu. Vďa­ka no­vé­mu spek­tru za­čne­me okam­ži­te pok­rý­vať Bra­tis­la­vu a Ko­ši­ce sie­ťou LTE s pl­nou rých­los­ťou a na­ši zá­kaz­ní­ci tak bu­dú môcť lep­šie vy­užiť pl­ný po­ten­ciál svo­jich smar­tfó­nov a tab­le­tov," uvie­dol Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Už v sú­čas­nos­ti pre­vádz­ku­je Slo­vak Te­le­kom naj­väč­šiu slo­ven­skú 4G sieť s pok­ry­tím 23,7% po­pu­lá­cie. LTE je ak­tuál­ne dos­tup­ná v 31 mies­tach a oko­li­tých ob­ciach a fun­gu­je v pás­me 1800 MHz.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter