Úspešná séria fotoaparátov Samsung radu WB sa rozrastá o nové modely

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd pred­sta­vu­je na veľtr­hu CES no­vé prí­ras­tky do ro­di­ny chyt­rých fo­toa­pa­rá­tov ra­du WB. Ich spo­loč­ným pr­vkom sú ok­rem vy­so­ko kva­lit­nej op­ti­ky tiež pré­mio­vé fun­kcie v če­le s tech­no­ló­giou Tag&Go. Za­chy­te­né sním­ky je mož­né na­vy­še okam­ži­te zdie­ľať cez NFC ale­bo Wi-Fi.

Tag&Go: zdie­ľaj­te spo­mien­ky jed­no­du­chým do­ty­kom
Re­vo­luč­ná tech­no­ló­gia Tag&Go spo­loč­nos­ti Sam­sung pre­pá­ja no­vé fo­toa­pa­rá­ty ra­du WB so smar­tfón­mi či tab­let­mi iba pril­ože­ním oboch za­ria­de­ní k se­be, bez nut­nos­ti ďal­šej ma­nuál­nej kon­fi­gu­rá­cie. Umož­ňu­je prís­tup k ce­lé­mu ra­du fun­kcií, kto­ré uľah­ču­jú zdie­ľa­nie sní­mok s pria­teľ­mi či ro­di­nou jed­no­du­cho a okam­ži­te. Fo­tog­ra­fie, kto­ré si pou­ží­va­teľ pre­ze­rá na fo­toa­pa­rá­te sa nap­rík­lad auto­ma­tic­ky od­oš­lú do spá­ro­va­né­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia pros­tred­níc­tvom fun­kcie Auto Beam. Fun­kcia Auto Sha­re do­kon­ca od­oš­le zá­be­ry okam­ži­te po nas­ní­ma­ní do smar­tfó­nu, čím od­pa­dá ich ruč­né zá­lo­ho­va­nie, za­tiaľ čo s fun­kciou Mo­bi­le­Link je mož­né vy­brať pres­né ob­ráz­ky, kto­ré sa ma­jú pre­niesť do mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, aby bo­lo or­ga­ni­zo­va­nie sní­mok jed­no­du­ché a preh­ľad­né.

Ďal­šia uži­toč­ná fun­kcia no­vých fo­toa­pa­rá­tov Sam­sung WB má ná­zov Re­mo­te Viewfin­der, kto­rá uro­bí z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia vzdia­le­ný hľa­dá­čik. Mož­no tak ov­lá­dať nas­ta­ve­nie zá­be­ru aj sním­ku vy­fo­tog­ra­fo­vať, a pri­tom mať stá­le ce­lú kom­po­zí­ciu, nap­rík­lad sku­pi­no­vú fo­tog­ra­fiu, úpl­ne pod kon­tro­lou.

SMART fo­toa­pa­rát Sam­sung WB2200F
Fo­tog­ra­fi s ci­tom pre de­tail sa te­raz mô­žu dos­tať eš­te bliž­šie k ak­cii vďa­ka pré­mio­vé­mu fo­toa­pa­rá­tu Sam­sung WB2200F. Je vy­ba­ve­ný nad­štan­dar­dným 60-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom a sní­ma­čom BSI CMOS 16MP, tak­že vý­sled­né sním­ky sú rov­na­ko pes­tré a de­tail­né ako reál­ne scé­ny. Aj fo­tog­ra­fie zho­to­ve­né z di­aľ­ky si udr­žia pô­so­bi­vé de­tai­ly a pres­nosť. Je­di­neč­ný op­tic­ký zoom po­nú­ka mož­nosť vy­uži­tia dvo­ji­tej rých­los­ti, ale­bo ísť pria­mo z nu­ly na 60-ná­sob­né prib­lí­že­nie, čím zvy­šu­je flexibi­li­tu fo­tog­ra­fo­va­nia a kon­tro­lu nad po­ža­do­va­nou sním­kou​​. K dis­po­zí­cii je 20mm ši­ro­kouh­lý ob­jek­tív. Nah­rá­va­nie vi­dea je mož­né vo vy­so­kej kva­li­te 1080/30p Full HD, kto­ré si ma­ji­te­lia fo­toa­pa­rá­tu Sam­sung WB2200F vy­chut­na­jú do naj­men­šie­ho de­tai­lu na hVGA LCD dis­ple­ji s uh­lo­prieč­kou 3 pal­ce (75,0 mm). Zob­ra­zu­je tiež EVF.

Fo­toa­pa­rát Sam­sung WB2200F sa po­hodl­ne dr­ží aj pre­ná­ša vďa­ka pre­ve­de­niu dual-grip a ele­gan­tné­mu čier­ne­mu puz­dru. Je­ho elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik ro­bí prá­cu fo­tog­ra­fa jed­no­duch­šou a prí­jem­nej­šou. Mo­der­né ov­lá­da­nie i-Fun­ction umož­ňu­je pl­nú ma­nuál­nu kon­tro­lu stla­če­ním je­di­né­ho tla­čid­la.

SMART fo­toa­pa­rát Sam­sung WB1100F
Kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát Sam­sung WB1100F je ur­če­ný pre dob­rod­ruž­ných fo­tog­ra­fov, kto­rí sa chcú prib­lí­žiť dô­le­ži­tým mo­men­tom a po­de­liť sa o svo­je sním­ky s ro­di­nou a pria­teľ­mi. Vy­ni­ká 35-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom. Spo­loč­ne s 25mm ši­ro­kouh­lým ob­jek­tí­vom je mož­né za­chy­tiť hĺbku aj šír­ku s per­fek­tne zre­teľ­ný­mi de­tail­mi. V nad­väz­nos­ti na pô­so­bi­vé schop­nos­ti zoo­mu vy­vi­nul Sam­sung pre fo­toa­pa­rát WB1100F tla­čid­lo Speed ​​Con­trol Key, kto­ré umož­ňu­je pre­chá­dzať rôz­ne úrov­ne prib­lí­že­nia s rých­los­ťou a ľah­kos­ťou. Už pre­to nez­meš­ká­te de­tail­né mo­men­ty pri za­me­ria­va­ní na ak­ciu. Speed ​​Con­trol Key je mož­né pou­žiť aj v re­ži­me Pa­no­ra­ma, kto­rý vy­tvá­ra nád­her­né pa­no­ra­ma­tic­ké ob­ráz­ky s os­trý­mi de­tail­mi. Fo­toa­pa­rát Sam­sung WB1100F bu­de k dis­po­zí­cii v čier­nej a čer­ve­nej far­be.

Sam­sung SMART Fo­toa­pa­rát WB350F
Ele­gant­ný kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát Sam­sung WB350F je vy­ba­ve­ný 21-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom a 23mm ši­ro­kouh­lým ob­jek­tí­vom. Umož­ňu­je tak prib­lí­že­nie ob­jek­tu z veľ­kej di­aľ­ky, ale­bo za­chy­te­nie roz­ľah­lej kra­ji­ny, vždy s os­trý­mi de­tail­mi a jas­ným ob­ra­zom. WB350F je tiež vy­ba­ve­ný sní­ma­čom 16 MP BSI CMOS, kto­rý od­stra­ňu­je nut­nosť pou­ží­vať blesk v nev­hod­ných si­tuáciách ale­bo ak­ciách, pre­to­že pot­re­bu­je me­nej svet­la než je­ho kon­ven­čné náp­ro­tiv­ky, sa­moz­rej­me bez stra­ty kva­li­ty fo­tog­ra­fie. Ďal­ším pô­so­bi­vým as­pek­tom toh­to za­ria­de­nia je je­ho schop­nosť nah­rá­vať Full HD vi­deo pri rých­los­ti 30 sní­mok za se­kun­du. Sle­do­vať ho mož­no na hyb­rid­nom do­ty­ko­vom hVGA LCD dis­ple­ji s uh­lo­prieč­kou 3 pal­ce (75,0 mm). Dis­plej tiež pos­ky­tu­je jed­no­du­chú in­tui­tív­nu na­vi­gá­ciu po­mo­cou ikon i textu. Rôz­ne in­te­li­gen­tné re­ži­my, kto­ré sú štan­dar­dnou sú­čas­ťou WB350F, rea­gu­jú na ras­tú­ci do­pyt po mož­nos­ti edi­to­vať sním­ky pria­mo v za­ria­de­ní. Ok­rem to­ho je fo­toa­pa­rát schop­ný nah­rá­vať ori­gi­nál­ne zá­be­ry pria­mo na Sam­sung WB350F bu­de k dis­po­zí­cii v bie­lej, čier­nej, hne­dej, čer­ve­nej a mod­rej far­be.

SMART fo­toa­pa­rát Sam­sung WB50F
Fo­toa­pa­rát WB50F je vy­ba­ve­ný 12-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom a sní­ma­čom 16 MP CCD. Spo­loč­ne s mäk­kým bles­kom do­siah­ne op­ti­mál­nu kva­li­tu sním­ky s mäk­ším a pri­ro­dze­nej­ším os­vet­le­ním. Štan­dar­dnou sú­čas­ťou WB50F sú chyt­ré re­ži­my Smart Mo­de a Smart Auto, kto­ré po­nú­ka­jú množ­stvo rôz­nych nas­ta­ve­ní. Nap­rík­lad Smart Auto auto­ma­tic­ky zvo­lí nas­ta­ve­nie na zá­kla­de ana­lý­zy scé­ny. Sam­sung WB50F sa do­dá­va v troch rôz­nych far­bách vrá­ta­ne bie­lej, čier­nej a čer­ve­nej a je­ho ele­gant­ný di­zajn os­lo­ví tých, kto­rí chcú kva­lit­ný fo­toa­pa­rát a mód­ny dopl­nok v jed­nom.

SMART fo­toa­pa­rát Sam­sung WB35F
Sam­sung WB35F bol vy­tvo­re­ný pre ná­roč­ných fo­tog­ra­fic­kých nad­šen­cov, kto­rí chcú ce­no­vo dos­tup­né za­ria­de­nie s pô­so­bi­vý­mi zob­ra­zo­va­cí­mi schop­nos­ťa­mi. Rov­na­ko ako mo­del WB50F je vy­ba­ve­ný 12-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom a 16MP CCD sní­ma­čom, čo umož­ňu­je za­chy­tiť je­di­neč­né ob­ra­zy v os­trom roz­lí­še­ní a v ži­vých far­bách. Dis­plej QVGA LCD s uh­lo­prieč­kou 2,7 pal­ca (67,5 mm) za­is­ťu­je jed­no­du­chú na­vi­gá­ciu v nas­ta­ve­ní či edi­tá­ciu a zdie­ľa­nie za­chy­te­ných oka­mi­hov. Fo­toa­pa­rát WB35F je tiež vy­ba­ve­ný re­ži­mom Smart Mo­de pre úp­ra­vu far­by a kva­li­ty akej­koľ­vek sním­ky. Ďal­ší­mi za­ují­ma­vý­mi fun­kcia­mi sú re­žim Smart Auto, kto­rý ana­ly­zu­je fo­tog­ra­fo­va­né pros­tre­die a vy­be­rie op­ti­mál­ne nas­ta­ve­nie pre akú­koľ­vek si­tuáciu, či re­žim Li­ve Pa­no­ra­ma, v kto­rom pou­ží­va­te­lia ak­ti­vu­jú pa­no­ra­ma­tic­ké sní­ma­nie scé­ny jed­no­du­cho tým, že po­ký­va­jú za­ria­de­ním zo stra­ny na stra­nu. Na­vy­še mô­žu ma­ji­te­lia fo­toa­pa­rá­tu WB35F nah­rá­vať vi­deá v HD kva­li­te. Do­dá­va sa v šty­roch rôz­nych far­bách (čier­na, čer­ve­ná, bie­la a fia­lo­vá).

Pro­duk­to­vý rad Sam­sung je vy­sta­ve­ný od 7. do 10. ja­nuá­ra na stán­ku č. 12004 v cen­trál­nej ha­le Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter.

Všet­ky pod­rob­nos­ti, vi­deá a fo­tog­ra­fie pro­duk­tov sú k dis­po­zí­cii na mic­ro­si­te Sam­sung na http://www.sam­sun­gces.com, http://www.sam­sun­gmo­bi­lep­ress.com, či na mo­bil­ných strán­kach http://m.sam­sun­gces.com a http://m.sam­sun­gmo­bi­lep­ress.com.

 


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter