Komunálna poisťovňa Kooperativa a ich dcérska spoločnosť Slovexperta spracujú až 16 000 poistných

Spo­loč­nosť Slo­vexper­ta, za­bez­pe­ču­jú­ca pre Ko­mu­nál­nu pois­ťov­ňu a Koo­pe­ra­ti­vu Cen­trál­ny dis­pe­čing škôd a pro­ces ob­hlia­dok pois­tných uda­los­tí pre ma­jet­ko­vé a zod­po­ved­nos­tné pois­te­nia, spus­ti­la ne­dáv­no no­vú webo­vú ap­li­ká­ciu Inter­ne­to­vé hlá­se­nie pois­tných uda­los­tí (iH­PU). Ap­li­ká­cia od fir­my Sof­tec, kto­rá slú­ži na on­li­ne hlá­se­nia z od­vet­ví po­vin­né­ho zmluv­né­ho či ha­va­rij­né­ho pois­te­nia, pois­te­nia ma­jet­ku ob­ča­nov aj fi­riem a všeo­bec­nej zod­po­ved­nos­ti, už v pr­vé dni za­zna­me­na­la ús­pech u uží­va­te­ľov, kto­rí den­ne po­sie­la­jú 60 až 70 hlá­se­ní. Prie­mer­ne to pred­sta­vu­je tak­mer 16 000 on­li­ne hlá­se­ní roč­ne.

Slo­vexper­ta, dcér­ska spo­loč­nosť Koo­pe­ra­ti­vy pois­ťov­ne a Ko­mu­nál­nej pois­ťov­ne, za­bez­pe­ču­je pre obe fir­my Cen­trál­ny dis­pe­čing škôd a pro­ces ob­hlia­dok pois­tných uda­los­tí pre ma­jet­ko­vé a zod­po­ved­nos­tné pois­te­nia. Do ne­dáv­na moh­li klien­ti resp. poš­ko­de­ní hlá­siť pois­tnú uda­losť len cez te­le­fo­nic­ký dis­pe­čing ale­bo osob­ne v pois­ťov­ni, pri­čom mu­se­li nás­led­ne vy­pl­niť tla­či­vá, kto­ré si mu­se­li osob­ne prev­ziať a do­ru­čiť do pois­ťov­ne. Ako kon­šta­to­val Pe­ter Ďurík, ko­na­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vexper­ta a ria­di­teľ úse­ku lik­vi­dá­cie spo­loč­nos­tí Koo­pe­ra­ti­va pois­ťov­ňa a Ko­mu­nál­na pois­ťov­ňa: "Spus­te­nie no­vej ap­li­ká­cie bo­lo pod­mie­ne­né na­šou sna­hou vý­raz­ne uľah­čiť hlá­se­nie pois­tných uda­los­tí pre všet­ky za­in­te­re­so­va­né stra­ny a tým sprís­tup­niť služ­by pre klien­tov pois­ťov­ní Vien­na In­su­ran­ce Group Slo­ven­sko v ob­las­ti lik­vi­dá­cie pois­tných uda­los­tí."

Ap­li­ká­cia to­tiž umož­ňu­je po­dať hlá­se­nie všet­kým zú­čas­tne­ným stra­nám, ako pois­te­né­mu resp. škod­co­vi v prí­pa­de zod­po­ved­nos­tné­ho pois­te­nia tak i poš­ko­de­né­mu ale­bo iné­mu oh­la­so­va­te­ľo­vi. V rám­ci iH­PU zá­ro­veň mož­no evi­do­vať všet­ky ty­py škôd, ško­dy na vo­zid­le, na ma­jet­ku, na zdra­ví aj iné ško­dy. Vý­sled­kom pro­ce­su je pre­nos hlá­se­nia na cen­trál­ny dis­pe­čing škôd, kde sa v prí­pa­de pos­ta­ču­jú­cich in­for­má­cií auto­ma­tic­ky po­su­nie na ďal­šie spra­co­va­nie ale­bo v prí­pa­de chý­ba­jú­cich úda­jov sa pri­de­lí na do­rie­še­nie dis­pe­če­ro­vi. Zá­ro­veň sa vy­ge­ne­ru­je potvr­de­nie o hlá­se­ní resp. ďal­šie po­ža­do­va­né tla­či­vá pred­tým vy­pĺňa­né ruč­ne. Tie­to sa napl­nia za­da­ný­mi údaj­mi, ulo­žia k hlá­se­niu a za­šlú oh­la­so­va­te­ľo­vi na e-mai­lo­vú ad­re­su, kto­rý ich už len pod­pí­še a od­ov­zdá pri ob­hliad­ke.

Pe­ter Mo­rá­vek, ria­di­teľ di­ví­zie pois­ťo­va­cích sys­té­mov fir­my Sof­tec, k to­mu do­dá­va: „Ap­li­ká­cia je vy­bu­do­va­ná v du­chu štan­dar­dov a prin­cí­pov mo­der­ných webo­vých ap­li­ká­cií a umož­ňu­je pou­ži­tie aj na tab­le­toch. Naj­dô­le­ži­tej­šie v rám­ci pro­jek­tu bo­lo vy­ba­lan­so­vať mie­ru de­tail­nos­ti in­for­má­cii a zá­ro­veň jed­no­du­chosť vy­pl­ne­nia hlá­se­nia tak, aby to vy­ho­vo­va­lo všet­kým zú­čas­tne­ným stra­nám."

Cie­ľo­vým zá­kaz­ní­kom rie­še­nia sú všet­ky tri spo­loč­nos­ti: pois­ťov­ne Koo­pe­ra­ti­va a Ko­mu­nál­na pois­ťov­ňa, ako aj Slo­vexper­ta, kto­rá par­ti­ci­pu­je na pro­ce­se lik­vi­dá­cie. Sú­čas­ťou do­dáv­ky rie­še­nia iH­PU je aj no­vá web strán­ka spo­loč­nos­ti Slo­vexper­ta.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter