Data Collect vykonal pilotný mobilný výskum pomocou USSD technológie

Vý­skum­ná agen­tú­ra Da­ta Collect us­ku­toč­ni­la ako pr­vá v stred­nej Euró­pe mo­bil­nú an­ke­tu po­mo­cou tech­no­ló­gie USSD (Unstruc­tu­red Sup­ple­men­ta­ry Servic­e Da­ta). Ten­to spô­sob an­ke­ty ne­vyu­ží­va bež­né pás­mo mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra pre hla­so­vé a inter­ne­to­vé služ­by, ale servisn­ý ka­nál, kto­rý sa vy­uží­va na zis­ťo­va­nie sta­vu kre­di­tu na mo­bil­nom te­le­fó­ne, mo­bil­né pla­tob­né služ­by atď.

Služ­ba bo­la v pi­lot­nej pre­vádz­ke otes­to­va­ná na Slo­ven­sku v sie­ti Slo­vak Te­le­kom. An­ke­ty sa zú­čas­tni­lo 500 res­pon­den­tov - čle­nov on­li­ne pa­ne­lu iVýs­ku­my.sk/iVýz­ku­my.cz.

Vý­ho­dy USSD tech­no­ló­gie:

  • Do­taz­ník je pre res­pon­den­tov zdar­ma, nep­la­tia pop­lat­ky za inter­ne­to­vý pre­nos, dá­ta, SMS, a to ani v roa­min­gu
  • An­ke­to­vý sys­tém pos­ky­tu­je zá­klad­né ty­py otá­zok, lo­gi­ku a filtro­va­nie, do­taz­ník je tiež mož­né opa­ko­va­ne spus­tiť
  • USSD štan­dard je na­tív­ny v sie­ti GSM a te­le­fó­noch, exis­tu­je spät­ná kom­pa­ti­bi­li­ta te­le­fó­nov od za­čiat­ku GSM
  • Jed­no­du­ché ov­lá­da­nie do­taz­ní­ku
  • Mož­nosť di­ak­ri­ti­ky a lo­kál­nych prí­ka­zov

Po­čas pi­lot­né­ho tes­to­va­nia bo­li reak­cie res­pon­den­tov po­zi­tív­ne, a to rov­na­ko pri pou­ží­va­ní bež­né­ho te­le­fó­nu s ma­lým dis­ple­jom, ako aj pri in­te­li­gen­tných do­ty­ko­vých te­le­fó­noch.

Pi­lot­ný pro­jekt us­ku­toč­ni­la Da­ta Collect s.r.o. v spo­lup­rá­ci s tech­no­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou In­fo­bip. Vý­skum­ná agen­tú­ra Da­ta Collect sa za­me­ria­va na zber úda­jov pre vý­skum tr­hu a pô­so­bí v ČR a na Slo­ven­sku. In­fo­bip je me­dzi­ná­rod­ná tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť so špe­cia­li­zá­ciou na mo­bil­ný mes­sa­ging a mo­bil­né plat­by.

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter