Samsung predstavuje nástupcu úspešného fotoaparátu – Samsung GALAXY Camera 2

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, pred­sta­vu­je na veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2014 v Las Ve­gas Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2, nás­tup­ca ús­peš­né­ho a mno­hok­rát oce­ňo­va­né­ho mo­de­lu Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra. Dru­há ge­ne­rá­cia v se­be spá­ja špič­ko­vú tech­no­ló­giu fo­toa­pa­rá­tu s mož­nos­ťou okam­ži­té­ho zdie­ľa­nia fo­tog­ra­fií. Fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný 1,6GHz štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom, čo umož­ňu­je rých­lej­šiu a jed­no­duch­šiu prá­cu - od ro­be­nia sní­mok, cez ich edi­tá­ciu až po zdie­ľa­nie s pria­teľ­mi či ro­di­nou. Níz­ka hmot­nosť a ret­ro di­zajn fo­toa­pa­rá­tu GA­LAXY Ca­me­ra 2 sú ideál­nou voľ­bou pre fo­tog­ra­fov, kto­rí nech­cú obe­to­vať št­ýl na úkor tech­no­ló­gií.

„Spot­re­bi­te­lia si veľ­mi ob­ľú­bi­li fo­toa­pa­rát Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra a je­ho nás­tup­ca bol navr­hnu­tý tak, aby sú­čas­ný mo­del pred­sti­hol v mno­hých oh­ľa­doch, naj­mä prep­ra­co­va­ný­mi fun­kcia­mi," ho­vo­rí Myoung Sup Han, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent a ve­dú­ci Di­ví­zie fo­toa­pa­rá­tov spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „No­vý fo­toa­pa­rát Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2 je vy­so­ko vý­kon­ný a kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi umož­ní vy­tvá­rať fo­tog­ra­fie vý­ni­moč­nej kva­li­ty. Bol navr­hnu­tý pre všet­kých fa­nú­ši­kov fo­tog­ra­fo­va­nia, kto­rí chcú za­chy­tá­vať oka­mi­hy kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta a mať mož­nosť po­de­liť sa o ne so svo­ji­mi blíz­ky­mi."

Rých­ly a vy­ni­ka­jú­ci vý­kon
Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2 umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom úpl­ne vy­uží­vať vý­ho­dy plat­for­my An­droid. Ov­lá­da­nie je ove­ľa in­tui­tív­nej­šie a reak­cie prís­tro­ja veľ­mi rých­le. Pou­ží­va­te­lia sa veľ­mi jed­no­du­cho zo­rien­tu­jú v jed­not­li­vých fun­kciách a mô­žu sa tak sús­tre­diť len na správ­ny mo­ment pre per­fek­tné fo­tog­ra­fie na­mies­to zlo­ži­té­ho nas­ta­vo­va­nia prís­tro­ja. Vďa­ka zvý­še­nej ži­vot­nos­ti ba­té­rie (2000 mAh) sa ten­to fo­toa­pa­rát sta­ne ob­ľú­be­ným par­tne­rom pri akej­koľ­vek príl­eži­tos­ti.

Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2 ro­bí zá­be­ry vý­ni­moč­nej kva­li­ty. Je­ho su­per jas­ný 16Mpix sní­mač CMOS BSI vy­tvá­ra ži­vý ob­raz, kto­rý je zá­ro­veň veľ­mi os­trý a bo­ha­tý na far­by, čo za­chy­te­ným sním­kam za­is­ťu­je do­ko­na­lý jas. S 21-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom sa mô­žu fo­tog­ra­fi prib­lí­žiť k ob­jek­tom viac, než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2 sa vy­zna­ču­je ultra vy­so­kou rých­los­ťou a to pre­dov­šet­kým vďa­ka up­gra­du pro­ce­so­ra na 1,6 GHz štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor, kto­rý pod­po­ru­je 2GB RAM. Inter­ná pa­mäť je pre­po­je­ná s clou­do­vým úlo­žis­kom Drop­box, kto­rý vďa­ka exklu­zív­nej po­nu­ke pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom 50 GB voľ­né­ho pries­to­ru po do­bu dvoch ro­kov, tak­že sa fo­tog­ra­fi už ne­mu­sia obá­vať ne­dos­tat­ku pa­mä­te.

Jed­no­du­ché zdie­ľa­nie a jed­no­du­ché pou­ží­va­nie
Zdie­ľa­nie uro­be­ných fo­tog­ra­fií na Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2 sa stá­va veľ­mi jed­no­du­chým vďa­ka pok­ro­či­lým Wi-Fi a NFCFo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný no­vou fun­kciou „Tag&Go", kto­rá uľah­ču­je pre­po­je­nie GA­LAXY Ca­me­ra 2 s ďal­ší­mi in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi a za­ria­de­nia­mi, kto­ré sú vy­ba­ve­né NFC tech­no­ló­giou, tak­že vy­tvo­re­né fo­tog­ra­fie je mož­né pre­ze­rať v ce­lom ra­de za­ria­de­ní. Fun­kcia Pho­to Beam za­bez­pe­čí, že sním­ka, kto­rú si prá­ve pou­ží­va­teľ po­ze­rá vo svo­jom fo­toa­pa­rá­te, je auto­ma­tic­ky od­os­la­ná do spá­ro­va­ných za­ria­de­ní, za­tiaľ čo fun­kcia Mo­bi­le Link umož­ní vy­brať fot­ky, kto­ré chcú pre­niesť do svoj­ho smar­tfó­nu. Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2 je vy­ba­ve­ná fun­kciou Re­mo­te Viewfin­der, kto­rá umož­ňu­je ov­lá­dať fo­toa­pa­rát po­mo­cou smar­tfó­nu. Fo­tog­ra­fo­va­nie sa tak stá­va eš­te krea­tív­nej­šie.

Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2 dis­po­nu­je 121,2 mm (4,8") HD su­per jas­ným do­ty­ko­vým LCD dis­ple­jom, kto­rý vďa­ka svo­jej veľ­kos­ti umož­ňu­je veľ­mi jed­no­du­ché pre­ze­ra­nie a edi­tá­ciu fo­tog­ra­fií. Fo­tog­ra­fie sú zob­ra­ze­né v in­ten­zív­nych far­bách a de­tai­loch a veľ­ký dis­plej umož­ní pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­chú na­vi­gá­ciu me­dzi jed­not­li­vý­mi ap­li­ká­cia­mi a fun­kcia­mi, kto­ré sú v za­ria­de­ní dos­tup­né. Vďa­ka ľah­kej konštruk­cii je Sam­sung GA­LAXY Ca­me­ra 2 veľ­mi jed­no­du­cho pre­nos­ný a sta­ne sa tak ob­ľú­be­ným par­tne­rom pre kaž­do­den­né fo­te­nie, rov­na­ko tak i pre príl­eži­tos­tné ro­be­nie sní­mok.

Krea­tív­ne ro­be­nie sní­mok
Vďa­ka fun­kcii Smart Mo­de si pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­brať z 28 pred­nas­ta­ve­ných re­ži­mov fo­tog­ra­fo­va­nia, kto­ré do­dá­va­jú fo­tog­ra­fiám pro­fe­sio­nál­ny ale­bo tvo­ri­vý vzhľad. Tým, kto­rí si nie sú is­tí, kto­rý re­žim fo­tog­ra­fo­va­nia si chcú vy­brať, fun­kcia Smart Mo­de navr­hne ten naj­vhod­nej­ší vzhľa­dom na nas­ní­ma­ný ob­rá­zok. Naj­prv ana­ly­zu­je da­nú scé­nu, zoh­ľad­ní sve­tel­né pod­mien­ky, sce­né­riu a ob­jek­ty a nás­led­ne od­po­ru­čí op­ti­mál­ny in­te­li­gent­ný re­žim, aby uro­be­ná fo­tog­ra­fia bo­la úpl­ne do­ko­na­lá.

Aj vi­deá mô­žu byť spes­tre­né o uni­kát­ne efek­ty vďa­ka fun­kciám ako napr. Mul­ti Mo­tion Vi­deo, kto­rá umož­ňu­je nas­ta­viť rých­losť sní­ma­nia a vy­tvo­rí tak zrý­chle­né ale­bo spo­ma­le­né zá­be­ry. Fil­my mô­žu byť za­chy­te­né až osem­krát po­mal­šie a nao­pak až osem­krát rých­lej­šie, než je bež­né, a to­to oz­vláš­tne­nie vlas­tných di­el si pou­ží­va­te­lia mô­žu uží­vať zno­vu a zno­vu. GA­LAXY Ca­me­ra 2 tiež fo­tog­ra­fom uľah­ču­je pou­ží­va­nie ob­ľú­be­ných ap­li­ká­cií, ako je nap­rík­lad Pa­per Ar­tist ale­bo Xtre­me­ra, a tak mô­žu up­ra­vo­vať svo­je sním­ky pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te a nás­led­ne ich okam­ži­te zdie­ľať.

De­tail­né in­for­má­cie, vi­deo ob­sah a fo­tog­ra­fie pro­duk­tov sú k dis­po­zí­cii na http://www.sam­sun­gces.com, http://www.sam­sun­gmo­bi­lep­ress.com ale­bo mo­bil­ných strán­kach http://m.sam­sun­gces.com či http://m.sam­sun­gmo­bi­lep­ress.com.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter