Roamingová prevádzka Telekomu počas sviatkov

Zo šta­tis­tík roa­min­go­vej pre­vádz­ky vy­plý­va, že ti­sí­ce zá­kaz­ní­kov Te­le­ko­mu pre­ži­li up­ly­nu­lé sviat­ky za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ska. Z do­vo­le­niek a po­by­tov v za­hra­ni­čí od­os­la­li na Via­no­ce a Sil­ves­tra viac SMS správ a us­ku­toč­ni­li vy­šší po­čet ho­vo­rov ako pred ro­kom.

Zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných hla­so­vých slu­žieb Te­le­ko­mu pos­la­li 24. de­cem­bra 2013 zo za­hra­ni­čia spo­lu 81-ti­síc SMS správ a us­ku­toč­ni­li 30-ti­síc ho­vo­rov. Naj­viac via­noč­ných SMS-iek pos­la­li z Ra­kús­ka (32%), Čes­kej re­pub­li­ky (18%), Ne­mec­ka (11%), Veľ­kej Bri­tá­nie (7%), Ma­ďar­ska a Ta­lian­ska (po 5%). Spo­lu za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ska po­čas Šted­ré­ho dňa vo­la­lo ale­bo SMS-ko­va­lo prib­liž­ne 16-ti­síc zá­kaz­ní­kov Te­le­ko­mu.

V po­rov­na­ní so Šted­rým dňom Slo­vá­ci v za­hra­ni­čí na Sil­ves­tra už tra­dič­ne viac vo­la­li a me­nej SMS-ko­va­li. V pos­led­ný deň ro­ka pos­la­li v roa­min­gu spo­lu 60-ti­síc SMS správ a us­ku­toč­ni­li 45-ti­síc ho­vo­rov. Naj­viac SMS od­os­la­li z Ra­kús­ka (30%), Čes­kej re­pub­li­ky (20%), Ne­mec­ka (8%), Ma­ďar­ska (7%) a Ta­lian­ska (5%). Po­čas os­láv prí­cho­du no­vé­ho ro­ka v za­hra­ni­čí te­le­fo­no­va­lo ale­bo po­sie­la­lo sprá­vy 22-ti­síc zá­kaz­ní­kov Te­le­ko­mu.

Naj­väč­šiu pre­vádz­ku spo­me­dzi exotic­kých kra­jín za­zna­me­na­la spo­loč­nosť aj ten­to rok v Thaj­sku a na Ku­be.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter