Samsung predstavil nové modely Smart TV 2014 s jednoduchším a pohodlnejším ovládaním

Sam­sung, pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, pred­sta­vil na veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2014 v Las Ve­gas no­vé mož­nos­ti ov­lá­da­nia Smart TV. Hla­so­vé ov­lá­da­nie je v sú­čas­nos­ti dos­tup­né v 11 kra­ji­nách a v tom­to ro­ku bu­de Sam­sung s tou­to služ­bou expan­do­vať do ďal­ších 12. Cel­ko­vo tak bu­de k dis­po­zí­cii v 23 kra­ji­nách po ce­lom sve­te. Sam­sung sa ne­chal in­špi­ro­vať sa­mot­ný­mi zá­kaz­ník­mi a pri vy­lep­še­ní sa za­me­ral naj­mä na naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né fun­kcie.

„No­vé mo­de­ly Sam­sung Smart TV 2014 sa vy­zna­ču­jú vý­raz­ne do­ko­na­lej­ším hla­so­vým a po­hy­bo­vým ov­lá­da­ním, aby zá­kaz­ní­ci moh­li vy­uží­vať na­še in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry viac in­tui­tív­ne," po­ve­dal Kyun­gshik Lee, Se­nior Vi­ce Pre­si­dent Stra­te­gic­ké­ho tí­mu Di­ví­zie dis­ple­jov spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Na­šou sna­hou bu­de aj na­ďa­lej vy­ví­jať ob­sah, kto­rý in­teg­ru­je roz­poz­ná­va­nie hla­su a po­hy­bu pre väč­šie po­ho­dlie na­šich zá­kaz­ní­kov," do­dal Lee.

S no­vý­mi mo­del­mi Sam­sung Smart TV 2014 bu­de vy­hľa­dá­va­nie ob­sa­hu eš­te jed­no­duch­šie ako do­te­raz. Pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť zme­niť prog­ram v jed­nom je­di­nom kro­ku tým, že jed­no­du­cho po­ve­dia je­ho čís­lo. Po­mo­cou klá­ve­so­vých skra­tiek si bu­dú môcť do­kon­ca ot­vo­riť webo­vé strán­ky ale­bo ap­li­ká­cie. Pre po­rov­na­nie: u mo­de­lov 2013 bo­li po­ža­do­va­né k zme­ne te­le­víz­ne­ho prog­ra­mu dva kro­ky - pou­ží­va­teľ mu­sel po­ve­dať „Zme­niť ka­nál" a „Čís­lo ka­ná­la". Fun­kcia hla­so­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia sa stá­va tiež ove­ľa po­hodl­nej­šou, pre­to­že pou­ží­va­te­lia mô­žu náj­sť všet­ky vý­sled­ky ob­sa­hu na jed­nom je­di­nom mies­te.

Ak zá­kaz­ník pou­ží­va pri sle­do­va­ní te­le­ví­zie hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie bež­ných den­ných in­for­má­cií, ako sú nap­rík­lad po­ča­sie, ak­cie či šport, ob­ja­ví sa na spod­nej čas­ti strán­ky s vý­sled­ka­mi vy­hľa­dá­va­nia pop-up ok­no. Po­tom sta­čí jed­no­du­cho na ok­no klik­núť a tým sa ot­vo­rí sa­mot­ná ap­li­ká­cia s de­tail­ný­mi in­for­má­cia­mi.

Ok­rem hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia vy­lep­šil Sam­sung v no­vých mo­de­loch Smart TV 2014 tiež ov­lá­da­nie ges­ta­mi, a to pri­da­ním mož­nos­ti ov­lá­dať te­le­ví­zor len pr­stom.

Po­hy­bom prs­ta mô­žu pou­ží­va­te­lia zme­niť te­le­víz­ny ka­nál, nas­ta­viť hla­si­tosť či vy­hľa­dať a vy­brať si, čo bu­dú chcieť sle­do­vať. Mô­žu sa tiež vrá­tiť na pred­chá­dza­jú­ci sle­do­va­ný ka­nál ale­bo za­sta­viť vi­deo jed­no­du­cho po­hy­bom prs­ta pro­ti sme­ru ho­di­no­vých ru­či­čiek. No­vé mo­de­ly Smart TV 2014 sa tak so svo­jím ov­lá­da­ním stá­va­jú viac in­tui­tív­ne.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter