MasterCard a Slovak Telekom spúšťajú platby NFC prostredníctvom služby MyWallet: Mobilná peňaženka

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card spo­loč­ne so Slo­vak Te­le­kom pred­sta­vi­li MyWallet: pr­vú via­cú­če­lo­vú mo­bil­nú pe­ňa­žen­ku NFC na slo­ven­skom tr­hu, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­vať služ­by z fy­zic­kej pe­ňa­žen­ky pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu. Ban­ky a ďal­ší pre­vádz­ko­va­te­lia mô­žu te­raz na­vy­še vy­dá­vať pla­tob­né kar­ty na di­aľ­ku a rov­na­kým spô­so­bom ma­na­žo­vať ich ži­vot­ný cyk­lus (Over the air). Ide o tech­no­lo­gic­ký evo­luč­ný krok pri ma­so­vej ak­cep­tá­cii mo­bil­ných slu­žieb NFC.

„Mo­bil­ná NFC pe­ňa­žen­ka MyWallet ako pr­vá umož­ňu­je nah­rať a spra­vo­vať pla­tob­nú kar­tu ‚vzdu­chom' bez to­ho, aby zá­kaz­ník mu­sel nav­ští­viť po­boč­ku ale­bo me­niť SIM kar­tu poskon­če­ní plat­nos­ti pla­tob­nej kar­ty. Jed­not­li­vé služ­by ale­bo kar­ty mož­no na di­aľ­ku za­blo­ko­vať či deak­ti­vo­vať, prí­pad­ne ak­tua­li­zo­vať," ho­vo­rí Ri­chard Walit­za, vice­pre­zi­dent Mas­ter­Card Euro­pe pre mo­bil­né plat­by a ino­vá­cie Mas­ter­Card na Slo­ven­sku a v ČR. „Mas­ter­Card ako pr­vý za­vie­dol na Slo­ven­sku bez­kon­tak­tné ná­lep­ky a kar­ty Pay­Pass. Chce­me aj na­ďa­lej pod­po­ro­vať slo­ven­ský trh v ino­vá­ciách a ten­to pro­jekt je pre je­ho ďal­ší roz­voj kľú­čo­vý. Ide o pr­vé ko­mer­čné rie­še­nie mo­bil­ných pla­tieb," do­dá­va Mi­ros­lav Lu­keš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Mas­ter­Card Euro­pe pre Slo­ven­sko a ČR.

MyWallet: Mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka
MyWallet: Mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka umož­ňu­je pou­ží­vať služ­by z fy­zic­kej pe­ňa­žen­ky pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu. Te­raz je za­me­ra­ná na naj­pou­ží­va­nej­šiu služ­bu z pe­ňa­žen­ky - plat­bu. Pr­vá pla­tob­ná kar­ta, kto­rú mož­no v mo­bil­nej pe­ňa­žen­ke MyWallet ak­ti­vo­vať, je pred­pla­te­ná do­bí­ja­cia pla­tob­ná kar­ta MyWallet Card. V ro­ku 2014 pri­bud­nú pla­tob­né kar­ty slo­ven­ských bánk, s kto­rý­mi Slo­vak Te­le­kom v sú­čas­nos­ti ro­ku­je a spúš­ťa im­ple­men­tač­né pro­jek­ty.

V blíz­kej bu­dúc­nos­ti bu­de mož­né v mo­bil­nej pe­ňa­žen­ke di­gi­tál­ne uk­la­dať a vy­uží­vať pros­tred­níc­tvom nej aj ďal­šie kar­ty, ako napr. ver­nos­tné kar­ty ob­chod­ných re­ťaz­cov, zľa­vo­vé ku­pó­ny na pro­duk­ty ale­bo služ­by, vstup­né kar­ty do bu­dov, vstu­pen­ky na po­du­ja­tia či tran­spor­tné kar­ty.

Služ­bu mož­no vy­uží­vať pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie MyWallet: Mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka na­kom­pa­ti­bil­nom mo­bil­nom te­le­fó­ne NFC so špe­ciál­nou SIM kar­tou NFC. Ap­li­ká­cia sa dá voľ­ne prev­ziať z ob­cho­du Goog­le Play (ap­li­ká­cia je vi­di­teľ­ná len pre te­le­fó­ny s NFC). SIM kar­ty NFC, kto­ré bu­de Te­le­kom dis­tri­buo­vať, zá­ro­veň pod­po­ru­jú sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie (LTE). Zoz­nam pod­po­ro­va­ných te­le­fó­nov s ak­tua­li­zo­va­ným firmwarom mož­no náj­sť nas­trán­ke www.te­le­kom.sk/mywallet.

Pla­tob­ná kar­ta MyWallet Card
Pr­vou pla­tob­nou kar­tou, kto­rá je dos­tup­ná v ap­li­ká­cii MyWallet: Mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka, je MyWallet Card. Ide o pred­pla­te­nú do­bí­ja­ciu pla­tob­nú kar­tu Mas­ter­Card, kto­rú pos­ky­tu­je spo­loč­nosť Clic­kan­dBuy (ses­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom).

O kar­tu mož­no za vý­hod­ných pod­mie­nok jed­no­du­cho po­žia­dať for­mu­lá­rom on-li­ne, pri­čom sa do­nie­koľ­kých de­sia­tok mi­nút ak­ti­vu­je v ap­li­ká­cii MyWallet: Mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka. Nás­led­ne sa dá do­biť ban­ko­vým pre­vo­dom - zá­kaz­ník te­da mi­nie len toľ­ko, koľ­ko pred­tým na kar­tu vlo­žil.

Po ak­ti­vo­va­ní a do­bi­tí MyWallet Card je mož­né pou­ží­vať mo­bil­ný te­le­fón ako štan­dar­dnú bez­kon­tak­tnú pla­tob­nú kar­tu a za­pla­tiť je­ho pril­ože­ním na bez­kon­takt­ný pla­tob­ný ter­mi­nál, kto­rý pod­po­ru­je tech­no­ló­giu Pay­Pass (viac ako 30 000 ter­mi­ná­lov na Slo­ven­sku). Za­cho­va­jú sa tak vý­ho­dy bez­kon­tak­tných pla­tob­ných ka­riet, pri­čom ne­mu­sí­te hľa­dať pe­ňa­žen­ku čip­la­tob­né kar­ty - na všet­ko pos­ta­čí smar­tfón, kto­rý je stá­le po­ru­ke.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter