Samsung predstaví na CES 2014 v Las Vegas vylepšený ovládač pre Smart TV – „Smart Control“

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a di­gi­tál­nej kon­ver­gen­cie, pred­sta­ví na veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2014 v Las Ve­gas no­vú ver­ziu in­te­li­gen­tné­ho di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča te­le­ví­zo­ra. Ten sa vy­zna­ču­je rých­lej­ší­mi a pres­nej­ší­mi fun­kcia­mi, efek­tív­nej­ším vý­be­rom ob­sa­hu a vy­lep­še­ným di­zaj­nom.

No­vé di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie Sam­sung 2014 kom­bi­nu­je roz­poz­ná­va­nia po­hy­bo­vých gest s no­vou tla­čid­lo­vou kon­zo­lou a je vy­ba­ve­né touch­pa­dom, kto­rý zá­kaz­ní­kom, kto­rí čas­to vy­uží­va­jú vi­deo ob­sah pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu, uľah­ču­je pres­nej­ší vý­ber a rých­lej­šie ov­lá­da­nie.

Pou­ží­va­te­lia Smart TV Sam­sung mô­žu naj­nov­šie veľ­mi jed­no­du­cho pre­pí­nať me­dzi jed­not­li­vý­mi po­lož­ka­mi v me­nu po­mo­cou gest. Rov­na­ko tak sa mô­žu ľah­ko dos­tať k ich ob­sa­hu po­mo­cou šty­roch sme­ro­vých tla­či­diel. V rám­ci pa­ne­lov Sam­sung Smart Hub ale­bo ak má vy­hľa­da­ný ob­sah via­ce­ro strá­nok, je mož­né vy­uží­vať touch­pad di­aľ­ko­vý ov­lá­dač a lis­to­vať tak me­dzi jed­not­li­vý­mi strán­ka­mi rov­na­ko jed­no­du­cho, ako pri otá­ča­ní strán­ky v kni­he.

No­vý ov­lá­dač umož­ňu­je aj vy­hľa­da­nie webo­vej strán­ky ale­bo vi­deo ob­sa­hu pros­tred­níc­tvom hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia, tzv. fun­kcia Voi­ce Inter­ac­tion. Pou­ží­va­te­lia mô­žu ho­vo­riť pria­mo na di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, aby sa okam­ži­te dos­ta­li na svoj ​​ob­ľú­be­ný ob­sah.

Vy­lep­še­nia sa tiež doč­kal di­zajn di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča. Od tra­dič­né­ho plo­ché­ho obdĺžni­ko­vé­ho tva­ru pre­šiel Sam­sung k predĺže­nej ovál­ne konštruk­cii, kto­rá ove­ľa lep­šie a pri­ro­dze­ne sad­ne do ru­ky. Kru­ho­vý touch­pad vrá­ta­ne sme­ro­vých tla­či­diel sa na­chá­dza v stre­de di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča a sú pri­ro­dze­ne do­siah­nu­teľ­né pal­com. Ten­to no­vý er­go­no­mic­ký di­zajn mi­ni­ma­li­zu­je nut­nosť po­hy­bu ru­ky a zá­ro­veň pod­po­ru­je vy­uží­va­nie gest a ov­lá­da­nie Smart TV Sam­sung po­mo­cou hla­so­vých prí­ka­zov.

Touch­pad na no­vom di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či je o viac ako 80 per­cent men­ší op­ro­ti ver­zii z mi­nu­lé­ho ro­ka a bol navr­hnu­tý pre jed­no­duch­šie pou­ží­va­nie vrá­ta­ne rôz­nych skra­tiek pre čas­to pou­ží­va­né fun­kcie.

Di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie Sam­sung Smart Con­trol 2014 tiež ob­sa­hu­je tla­čid­lá ako „Mul­ti-Link Screen", čo je fun­kcia, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom sle­do­vať viac ob­sa­hu na­raz na jed­nej ob­ra­zov­ke ale­bo „Fut­bal Mód", kto­rý op­ti­ma­li­zu­je zob­ra­ze­nie fut­ba­lo­vých prog­ra­mov po­mo­cou je­di­né­ho tla­čid­la.

Te­le­víz­ne di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie bo­lo pr­výk­rát pred­sta­ve­né v ro­ku 1950 a od tej do­by preš­lo nie­koľ­ký­mi vý­vo­jo­vý­mi fá­za­mi. Pre­su­nul sa do bez­drô­to­vých, LCD a QWER­TY for­má­tov a v sú­čas­nej do­be sa mo­der­né ov­lá­da­če vy­zna­ču­jú tiež mož­nos­ťou ov­lá­dať te­le­ví­zo­ry hla­som či ges­ta­mi. Rov­na­ko tak sa zme­nil aj di­zajn ov­lá­da­čov - od kla­sic­kých pra­vouh­lých sa trend ube­rá do via­ce­rých mo­der­ných er­go­no­mic­ky za­kri­ve­ných tva­rov.

„Vý­voj di­aľ­ko­vých ov­lá­da­čov te­le­ví­zo­rov sa mu­sí pris­pô­so­biť to­mu, ako sú do sa­mot­ných TV pri­dá­va­né no­vé a no­vé fun­kcie," uvie­dol Kwan­gKi Park, vý­kon­ný vice­pre­zi­dent pre ob­chod a mar­ke­ting di­ví­zie Vi­sual Dis­play spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Bu­de­me aj na­ďa­lej vy­ví­jať ta­ké di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nia, aby ich moh­li pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať čo naj­viac in­tui­tív­ne a jed­no­du­cho," do­dal Park.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter